دکتری در حال انجام اسکن سونوگرافی برای یک خانم باردار

بارداری

زمانی که مادر تولد فرزندش را انتظار می کشد. بارداری با لقاح تخمک با سلول اسپرم آغاز می شود. بارداری 9 ماه طول می کشد.

Zwangerschap

Periode waarin een vrouw een kindje verwacht. De zwangerschap begint wanneer een zaadcel een eicel bevrucht. Een zwangerschap duurt 9 maanden.

اصطلاح استاندارد: Zwangerschap
معمولی: Zwanger zijn, in verwachting zijn