سکس محافظت نشده

تماسی جنسی که در آن طرفین رابطه از کاندوم یا سایر روش های جلوگیری استفاده نکنند. آمیزش جنسیِ بدون جلوگیری به بارداری ناخواسته منجر می شود. سکس بدون کاندوم همچنین به عفونت های مسری از طریق آمیزش جنسی می انجامد.

Onbeschermde seks

Seksueel contact waarbij de partners geen condoom of andere anticonceptie gebruiken. Geslachtsgemeenschap zonder anticonceptie kan leiden tot een ongeplande zwangerschap. Seks zonder condoom kan ook leiden tot soa's.