Çàùèòà è óâàæåíèå ãðàíèö

Óñòàíîâèâ ãðàíèöû, âû îïðåäåëÿåòå, ÷òî èìåííî â îòíîøåíèÿõ èëè êîíòàêòàõ ñ äðóãèìè ëþäüìè ÿâëÿåòñÿ äëÿ âàñ äîïóñòèìûì. Íàðóøåíèå âàøèõ ãðàíèö â íåêîòîðîì ðîäå ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì íåóâàæåíèÿ ê âàì. Ýòî ìîæåò íàíåñòè óðîí âàøèì ïðèíöèïàì.

Ãðàíèöû ìîãóò áûòü íàðóøåíû âî ìíîãèõ àñïåêòàõ. Íàïðèìåð:

 • âû íå õîòèòå ïîäâåðãàòüñÿ îñêîðáëåíèÿì;
 • âû íå õîòèòå (ïîêà) ó÷àñòâîâàòü â ïîëîâîì àêòå;
 • âû íå õîòèòå çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííûìè âèäàìè ñåêñà;
 • âû íå õîòèòå ñòàòü æåðòâîé íàñèëèÿ.

Î íàðóøåíèè ãðàíèö ìîæíî ãîâîðèòü òîãäà, êîãäà ÷åëîâåê íå ñîãëàøàåòñÿ ìèðèòüñÿ ñ òåì, ÷òî è êàê ïðîèñõîäèò.

×òîáû ïðîÿâèòü óâàæåíèå ê ãðàíèöàì äðóã äðóãà, îáà ïàðòíåðà:

 • äîëæíû äîñòè÷ü äîãîâîðåííîñòè î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò (äàòü ñîãëàñèå);
 • íå äîëæíû ïðèìåíÿòü èëè ÷óâñòâîâàòü ïðèìåíåíèå êàêîãî-ëèáî äàâëåíèÿ;
 • äîëæíû äåéñòâîâàòü êàê ðàâíîïðàâíûå ïàðòíåðû (íèêòî íå äîëæåí äîìèíèðîâàòü).
È ìóæ÷èíà, è æåíùèíà ñîãëàøàþòñÿ çàíÿòüñÿ ñåêñîì

Äîëæíî îáÿçàòåëüíî ïðèñóòñòâîâàòü ñëîâî “äà”.

Åñëè âû îùóùàåòå íåóâàæåíèå ê ñâîèì ãðàíèöàì, âû âñåãäà ìîæåòå ñêàçàòü îá ýòîì òîìó ÷åëîâåêó, êîòîðûé ïðîÿâèë ýòî íåóâàæåíèå. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü â ëþáîå âðåìÿ. Âàø ïàðòíåð äîëæåí óâàæàòü âàø âûáîð. Îáñóäèòå ñî ñâîèì ïàðòíåðîì ñâîè æåëàíèÿ è ÷óâñòâà:

 • Áóäüòå ìàêñèìàëüíî êîíêðåòíû.
 • Ñòîéòå èëè ñèäèòå ïðÿìî, ãëÿäÿ íåïîñðåäñòâåííî â ãëàçà ïàðòíåðà.
 • Îáîñíóéòå ñâîé îòêàç.
 • Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîâòîðèòå ñâîè ñëîâà.
 • Íå èñïûòûâàéòå ÷óâñòâà âèíû.
 • Íå äàâàéòå îáåùàíèé, êîòîðûå íå ñìîæåòå ñäåðæàòü.
Äåâóøêà ãîâîðèò þíîøå “íåò”

Ñêàçàòü “íåò” ñëîæíî, íî èìåííî ýòî — îäèí èç ñïîñîáîâ äîíåñåíèÿ äî ïàðòíåðà ñâîèõ ãðàíèö. Âàø ïàðòíåð äîëæåí èìåòü ÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå î âàøèõ ãðàíèöàõ. Åñëè âàø ïàðòíåð íå ïðèíèìàåò âàøåãî îòêàçà, îáðàòèòåñü çà ïîìîùüþ ê ñïåöèàëèñòó èëè äîâåðüòåñü áëèçêîìó ÷åëîâåêó.

Âîçìîæíî, âû áîèòåñü ïîòåðÿòü ñâîåãî ïàðòíåðà. Åñëè âàø ïàðòíåð ïðîäîëæàåò ïðèíóæäàòü âàñ ê íåæåëàòåëüíûì äëÿ âàñ äåéñòâèÿì, âû äîëæíû ïðèíÿòü ðåøåíèå î òîì, íàñêîëüêî âàø ïàðòíåð õîðîø äëÿ âàñ.

Íàñèëüñòâåííîå ñåêñóàëüíîå ïîâåäåíèå

Åñëè âàñ çàñòàâëÿþò ÷òî-ëèáî ñäåëàòü ñèëîé èëè óãðîçàìè, òî òàêîå ïîâåäåíèå íàçûâàåòñÿ ïðèíóæäåíèåì. Ïðèíóæäåíèå óêàçûâàåò íà òî, ÷òî óñòàíîâëåííûå âàìè ãðàíèöû íå ñîáëþäàþòñÿ. Åñëè âàñ ïðèíóæäàþò ê ñîâåðøåíèþ îïðåäåëåííûõ ñåêñóàëüíûõ äåéñòâèé (íàïðèìåð, ê ïîëîâîìó àêòó, ïîöåëóÿì, ïðèêîñíîâåíèÿì, êîììåíòàðèÿì ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðà, ñåêñ-óñëóãàì), òî ýòî íàçûâàåòñÿ íàñèëüñòâåííûì ñåêñóàëüíûì ïîâåäåíèåì èëè ñåêñóàëüíî îïàñíûì ïîâåäåíèåì

Î÷åíü âàæíî ñîáëþäàòü ãðàíèöû, óñòàíîâëåííûå äðóãèì ÷åëîâåêîì. Íàñèëèå ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ïñèõîëîãè÷åñêîãî äèñêîìôîðòà èëè ïðîáëåì ñî çäîðîâüåì. Áîëåå òîãî, íàñèëüñòâåííîå ñåêñóàëüíîå ïîâåäåíèå è äðóãèå ñëó÷àè íàñèëèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ïàðòíåðó ÿâëÿþòñÿ íåçàêîííûìè.

Åñëè âû ñàìè õîòèòå çàíÿòüñÿ ñåêñîì, à âàø ïàðòíåð — íåò, ïîïðîáóéòå îáñóäèòü ýòî äðóã ñ äðóãîì. Ñåêñ — áîëåå øèðîêîå ïîíÿòèå, ÷åì ïðîñòî ïîëîâîé àêò. Ôèçè÷åñêàÿ áëèçîñòü íå ìåíåå âàæíà äëÿ âàøåãî áëàãîïîëó÷èÿ è îòíîøåíèé.

Íàñèëèå íà ñåêñóàëüíîé ïî÷âå ìîæåò èìåòü ìåñòî è âíå îòíîøåíèé: íàïðèìåð, òàêîå ìîæåò ïðîèñõîäèòü è ìåæäó ðîäñòâåííèêàìè, çíàêîìûìè è áûâøèìè ïàðòíåðàìè.

Îáðàùåíèå çà ïîìîùüþ

Åñëè âû ñòàëè æåðòâîé íàñèëüñòâåííîãî ñåêñóàëüíîãî ïîâåäåíèÿ èëè íàñèëèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ïàðòíåðó, îáðàòèòåñü çà ïîìîùüþ:

Åñëè âû õîòèòå ïðåäúÿâèòü êîìó-ëèáî îôèöèàëüíîå îáâèíåíèå â íàñèëüñòâåííîì ñåêñóàëüíîì ïîâåäåíèè èëè èíîé ôîðìå íàñèëèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ïàðòíåðó, îáðàòèòåñü â ïîëèöèþ.

Grenzen beschermen en respecteren

Uw grenzen geven aan wat voor u wel en niet aanvaardbaar is in een relatie of in een contact met iemand buiten uw relatie. Als iemand uw grenzen overschrijdt, getuigt dit van weinig respect. Uw integriteit kan hierdoor worden aangetast.

Het kan om heel wat verschillende situaties gaan. Bijvoorbeeld:

Iemands grenzen worden overschreden wanneer deze persoon niet akkoord gaat met wat er gebeurt en de manier waarop het gebeurt.

Om elkaars grenzen in een relatie te respecteren, moeten beide partners:

 • akkoord gaan met wat er gebeurt (toestemming geven);
 • ervoor zorgen dat zij geen druk uitoefenen of voelen;
 • gelijke partners zijn (de ene mag geen macht uitoefenen over de andere).
Een man en een vrouw stemmen beiden in om seks te hebben

Er is altijd een 'ja' nodig

Als u het gevoel heeft dat uw grenzen overschreden worden, mag u dit altijd zeggen aan de persoon die over uw grens gaat. Dit kan op elk moment. Uw partner moet uw keuze respecteren. Praat met uw partner over wat u wilt en hoe u zich voelt:

 • Wees erg duidelijk.
 • Sta of zit rechtop en kijk uw partner in de ogen.
 • Leg uit waarom u 'neen' zegt.
 • Herhaal indien nodig uw boodschap.
 • Voel u zeker niet schuldig.
 • Maak geen beloften die u niet kunt houden.
Een meisje zegt neen tegen een jongen.

Neen zeggen is moeilijk, maar het is een manier om uw partner te vertellen wat uw grenzen zijn. Uw partner moet duidelijk weten wat uw grenzen zijn. Als uw partner geen neen aanvaardt, zoek professionele hulp of neem een goede vriend of vriendin in vertrouwen.

Misschien bent u bang om uw partner te verliezen. Als de persoon u echter blijft dwingen om dingen te doen die u niet wilt, moet u erover nadenken of uw partner wel goed is voor u.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer iemand kracht of bedreigingen gebruikt om u iets te laten doen, wordt dit dwang genoemd. Wanneer er sprake is van dwang, worden uw grenzen niet gerespecteerd. Als u wordt gedwongen om bepaalde seksuele handelingen uit te voeren (bijvoorbeeld: geslachtsgemeenschap, kussen, aanraken, seksuele opmerkingen, sekswerk), wordt dit seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik genoemd.

Het is belangrijk elkaars grenzen te respecteren. Misbruik kan tot psychologische problemen en gezondheidsproblemen leiden. Bovendien zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van partnergeweld strafbaar.

Als u graag geslachtsgemeenschap wil hebben en uw partner niet, kunt u dit probleem samen bespreken. Seks is meer dan alleen maar geslachtsgemeenschap. Fysiek intiem zijn met elkaar is even belangrijk voor uw welzijn en relatie.

Seksueel misbruik kan zich ook buiten een relatie voordoen, bijvoorbeeld met verwanten, kennissen en ex-partners.

Hulp zoeken

Als u te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld, zoek dan hulp:

 • Praat erover met iemand die u vertrouwt.
 • Praat met een zorgverlener. Voel u zeker niet schuldig of beschaamd. Dit overkomt heel wat mensen.

Neem contact op met de politie als u iemand officieel wilt beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld.

Вам нужна дополнительная информация или помощь?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Центр обеспечения общего благополучия: помощь по широкому кругу вопросов: сложности во взаимоотношениях, медицинские, финансовые, административные, юридические, материальные или семейные проблемы... CAW также помогают жертвам насилия. Найти ближайший CAW:
1712
Номер бесплатного телефона для ответов на любые вопросы о насилии.
1712 (с 9.00 до 17.00)
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Сообщество по борьбе с насилием в семье и изоляцией): помощь в случае насилия по отношению к партнеру
04 223 45 67 (круглосуточно)
I.T.E.R.
Центр по предотвращению, консультациям и лечению сексуально опасного поведения. Предоставление помощи и консультаций правонарушителям в сфере насилия на сексуальной почве, лицам, обеспокоенным своим сексуальным поведением, а также всем, у кого есть вопросы о сексуальном насилии.
02 512 62 43 (с 9.00 до 16.00)
Police
Помощь в угрожающих жизни ситуациях
101
SOS Viol
Психологическая, юридическая и социальная помощь жертвам развратных действий или изнасилований
02 534 36 36
Семейный врач
С семейным врачом можно обсудить практически все интимные проблемы. При необходимости семейный врач направит вас к узкому специалисту. Найти ближайшего семейного врача:
Wijkgezondheidscentrum
Вы можете посетить семейного врача в общественном центре здравоохранения. В центрах здравоохранения работают и другие специалисты по уходу, такие как медсестры и социальные работники. Помощь предоставляется бесплатно. Найти ближайший общественный центр здравоохранения: