Ochrona i przestrzeganie granic

Granice oznaczaj¹, co jest dla Ciebie dopuszczalne w zwi¹zkuoraz w kontaktach z osobami, z którymi nie jesteœ w zwi¹zku. Jeœli ktoœ przekracza Twoje granice, tym samym okazuje brak szacunku. Mo¿e byæ to dla Ciebie szkodliwe.

Sytuacja ta mo¿e odnosiæ siê do wielu ró¿nych kwestii. Na przyk³ad:

Granice danej osoby s¹ przekraczane, kiedy nie wyra¿a ona zgody na to, co siê dzieje oraz w jaki sposób.

Aby szanowaæ granice w zwi¹zku, oboje partnerów:

Mê¿czyzna i kobieta wspólnie zgadzaj¹ siê na odbycie stosunku

Zawsze wymagana jest odpowiedŸ „tak”.

Jeœli czujesz, ¿e Twoje granice zosta³y zlekcewa¿one, zawsze mo¿esz to powiedzieæ osobie, która je zlekcewa¿y³a. Mo¿esz to zrobiæ w ka¿dej chwili. Twój partner musi uszanowaæ Twój wybór. Porozmawiaj ze swoim partnerem na temat swoich potrzeb i uczuæ:

 • Bardzo wyraŸnie okreœl swoje stanowisko;
 • Usi¹dŸ prosto lub stañ w pozycji wyprostowanej i patrz partnerowi w oczy;
 • Wyjaœnij, dlaczego mówisz „nie”.
 • Powtórz swój komunikat, jeœli to konieczne;
 • Nie obwiniaj siê;
 • Nie sk³adaj obietnic, których nie jesteœ w stanie dotrzymaæ.
Dziewczyna odmawiaj¹ca ch³opakowi.

Odmowa bywa trudna, ale jest to sposób zakomunikowania partnerowi, gdzie znajduj¹ siê Twoje granice. Partner musi znaæ Twoje granice. Je¿eli nie akceptuje on Twojej odmowy, skorzystaj z  pomocy profesjonalisty lub zwierz siê bliskiej Ci osobie.

Mo¿esz  baæ siê utraty partnera. Zdecyduj, czy Twój partner jest dla Ciebie dobry, je¿eli nadal zmusza Ciê do robienia rzeczy, których nie chcesz.

Niezdrowe zachowanie seksualne

Nak³aniania drugiej osoby do czegoœ si³¹ lub groŸb¹ nazywa siê zmuszaniem. Jeœli odczuwasz przymus, Twoje granice nie s¹ szanowane. Je¿eli ktoœ zmusza Ciê do wykonywania pewnych czynnoœci seksualnych (na przyk³ad: stosunek p³ciowy, ca³owanie, dotykanie, uwagi nacechowane seksualnie, praca seksualna), oznacza to niezdrowe zachowanie seksualne lub wykorzystywanie seksualne.

Wzajemne poszanowanie swoich granic jest wa¿ne. Wykorzystywanie mo¿e prowadziæ do problemów psychicznych i zdrowotnych. Ponadto niezdrowe zachowanie seksualne i inne formy przemocy wobec partnera s¹ zabronione przez prawo.

Jeœli chcesz odbyæ stosunek, a Twój partner nie chce, spróbujcie to wspólnie przedyskutowaæ. Seks to coœ wiêcej ni¿ tylko stosunek seksualny. Bliskoœæ fizyczna jest tak samo wa¿na jak dobre samopoczucie i przyjaŸñ.

Wykorzystywanie seksualne mo¿e mieæ miejsce tak¿e poza zwi¹zkiem, na przyk³ad pomiêdzy krewnymi, znajomymi lub by³ymi partnerami.

Uzyskiwanie pomocy

Je¿eli doœwiadczysz niezdrowego zachowania seksualnego lub innej formy przemocy wobec partnera, skorzystaj z pomocy:

 • Porozmawiaj z zaufan¹ osob¹.
 • Porozmawiaj z lekarzem. Nie obwiniaj i nie wstydŸ siê. Zdarza siê to wielu osobom.

Skontaktuj siê z policj¹, je¿eli chcesz oficjalnie oskar¿yæ kogoœ o niezdrowe zachowanie seksualne lub inn¹ formê przemocy wobec partnera.

Grenzen beschermen en respecteren

Uw grenzen geven aan wat voor u wel en niet aanvaardbaar is in een relatie of in een contact met iemand buiten uw relatie. Als iemand uw grenzen overschrijdt, getuigt dit van weinig respect. Uw integriteit kan hierdoor worden aangetast.

Het kan om heel wat verschillende situaties gaan. Bijvoorbeeld:

Iemands grenzen worden overschreden wanneer deze persoon niet akkoord gaat met wat er gebeurt en de manier waarop het gebeurt.

Om elkaars grenzen in een relatie te respecteren, moeten beide partners:

 • akkoord gaan met wat er gebeurt (toestemming geven);
 • ervoor zorgen dat zij geen druk uitoefenen of voelen;
 • gelijke partners zijn (de ene mag geen macht uitoefenen over de andere).
Een man en een vrouw stemmen beiden in om seks te hebben

Er is altijd een 'ja' nodig

Als u het gevoel heeft dat uw grenzen overschreden worden, mag u dit altijd zeggen aan de persoon die over uw grens gaat. Dit kan op elk moment. Uw partner moet uw keuze respecteren. Praat met uw partner over wat u wilt en hoe u zich voelt:

 • Wees erg duidelijk.
 • Sta of zit rechtop en kijk uw partner in de ogen.
 • Leg uit waarom u 'neen' zegt.
 • Herhaal indien nodig uw boodschap.
 • Voel u zeker niet schuldig.
 • Maak geen beloften die u niet kunt houden.
Een meisje zegt neen tegen een jongen.

Neen zeggen is moeilijk, maar het is een manier om uw partner te vertellen wat uw grenzen zijn. Uw partner moet duidelijk weten wat uw grenzen zijn. Als uw partner geen neen aanvaardt, zoek professionele hulp of neem een goede vriend of vriendin in vertrouwen.

Misschien bent u bang om uw partner te verliezen. Als de persoon u echter blijft dwingen om dingen te doen die u niet wilt, moet u erover nadenken of uw partner wel goed is voor u.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer iemand kracht of bedreigingen gebruikt om u iets te laten doen, wordt dit dwang genoemd. Wanneer er sprake is van dwang, worden uw grenzen niet gerespecteerd. Als u wordt gedwongen om bepaalde seksuele handelingen uit te voeren (bijvoorbeeld: geslachtsgemeenschap, kussen, aanraken, seksuele opmerkingen, sekswerk), wordt dit seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik genoemd.

Het is belangrijk elkaars grenzen te respecteren. Misbruik kan tot psychologische problemen en gezondheidsproblemen leiden. Bovendien zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van partnergeweld strafbaar.

Als u graag geslachtsgemeenschap wil hebben en uw partner niet, kunt u dit probleem samen bespreken. Seks is meer dan alleen maar geslachtsgemeenschap. Fysiek intiem zijn met elkaar is even belangrijk voor uw welzijn en relatie.

Seksueel misbruik kan zich ook buiten een relatie voordoen, bijvoorbeeld met verwanten, kennissen en ex-partners.

Hulp zoeken

Als u te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld, zoek dan hulp:

 • Praat erover met iemand die u vertrouwt.
 • Praat met een zorgverlener. Voel u zeker niet schuldig of beschaamd. Dit overkomt heel wat mensen.

Neem contact op met de politie als u iemand officieel wilt beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
1712
Darmowa infolinia udzielająca pomocy we wszelkich kwestiach związanych z przemocą.
1712 (godz. 9-17)
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Grupa przeciwdziałająca przemocy rodzinnej i wykluczeniu) – Pomoc w przypadku przemocy wobec partnera
04 223 45 67 (24 godziny na dobę)
I.T.E.R.
Centrum zajmujące się zapobieganiem, doradztwem i leczeniem agresji seksualnej. Pomoc i doradztwo dla sprawców przemocy seksualnej, osób kwestionujących swoje zachowanie seksualne oraz wszystkich osób chcących uzyskać odpowiedzi na pytania związane z przemocą seksualną.
02 512 62 43 (godz 9–16)
Police
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
101
SOS Viol
Pomoc psychologiczna, prawna i społeczna dla ofiar czynów lubieżnych i gwałtów
02 534 36 36
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy: