محافظت و احترام به حریم ها

حریم های شما مشخص می کنند که چه چیزهایی در یک رابطه یا در تماس جنسی با شخصی خارج از رابطه، برای شما پذیرفتنی است. کسی که به حریم شما تجاوز کند، انسانی محترم نیست. این تعرض به شخصیت شما لطمه وارد می کند .

تعرض ممکن است که در موقعیت هایی مختلف به صورت هایی گوناگون بروز کند. مثلاً:

 • زمانیکه توهین یا لمس ناخواسته جنسی برایتان اتفاق افتاده باشد؛
 • (هنوز) نمی خواهید که آمیزش جنسی داشته باشید؛
 • برخی از انواع سکس را دوست ندارید؛
 • خشونت را تجربه کرده باشید.

حریم یک فرد زمانی زیر پا گذاشته شده است که او از آنچه اتفاق افتاده و نحوه اتفاق افتادن آن رضایت نداشته باشد.

برای احترام گذاشتن به حریم های یکدیگر در یک رابطه هر دو شرکا:

 • باید با آنچه اتفاق می افتد، موافق باشند؛
 • نباید از زور استفاده کنند یا دیگری را تحت فشار بگذارند؛
 • باید شریک هایی برابر باشند ( هیچ کدام بر دیگری کنترل و اعمال زور و قدرت نداشته باشد).
مرد و زنی که برای داشتن سکس توافق دارند

"نه" گفتن

اگر احساس کردید که حرکتی تجاوز به حریم شماست ، به آن "نه" بگویید . شریک شما باید به انتخاب شما احترام بگذارد. درباره آنچه می خواهید و احساساتتان، با شریکتان صحبت کنید:

 • بسیارواضح و روشن خواسته هایتان را بیان کنید؛
 • بلافاصله بایستید یا بنشینید و مستقیم به چشم های شریکتان نگاه کنید.
 • دلیل "نه" گفتن تان را توضیح دهید.
 • هز زمان لازم شد، حرف خود را دوباره تکرار کنید؛
 • احساس گناه نکنید؛
 • قولی ندهید که از عهده انجام آن برنمی آیید.
دختری درحال "نه" گفتن به یک پسر.

"نه" گفتن مشکل است، اما راهی برای گفتگو است که با آن مرزهایتان را برای شریک خود روشن می کنید. حریم شما باید برای شریکتان مشخص شود. اگر شریکتان "نه" را از شما نمی پذیرد، از افراد حرفه ای کمک بگیرید یا این موضوع را با شخصی معتمد از نزدیکان تان در میان بگذارید.

شاید بترسید که شریکتان را از دست بدهید. اگر وی همچنان شما را مجبور به انجام کارهایی کند که دوست ندارید، باید مناسب بودن او را برای شراکت در یک رابطه خوب بسنجید.

سوءاستفاده جنسی

اعمال زور یعنی شما با زور یا تهدید مجبور به انجام کاری شوید. وقتی این اتفاق رخ می دهد، به حریم شما تجاوز شده است. اجبار در اعمال جنسی (مثل آمیزش جنسی، بوسیدن، لمس کردن، مکالمات سکسی، مشاغل جنسی) را رفتارهای آزار دهنده جنسی یا سوءاستفاده جنسی می گویند.

محترم شمردن حریم دیگران بسیار مهم است. سوءاستفاده می تواند به مشکلات جسمی و روانی بیانجامد. به علاوه ، سوءاستفاده جنسی و سایر رفتارهای خشونت آمیز شریکممنوعیت قانونی دارند.

اگر شما دوست دارید که رابطه جنسی داشته باشید و شریکتان دوست ندارد، می توانید راجع به این مسئله با هم گفتگو کنید. سکس چیزی بیش از آمیزش جنسی است. ارتباط فیزیکی صمیمانه و نزدیک با یکدیگر هم برای سلامت شما و هم برای حفظرابطه شما مهم است.

سوءاستفاده جنسی در خارج از یک رابطه نیز اتفاق می افتد، برای مثال در برخوردهای خویشاوندی، میان آشنایان یا شرکای سابق.

کمک خواستن

اگر قربانی سوءاستفاده جنسی یا سایر رفتارهای خشونت آمیز از جانب شریکتان، شده اید ، باید کمک بخواهید:

اگر می خواهید شخصی را به طور رسمی به سو استفاده جنسی یا دیگر رفتارهای ناهنجار مثل خشونت شریک متهم کنید ، با پلیس تماس بگیرید.

Grenzen beschermen en respecteren

Uw grenzen geven aan wat voor u wel en niet aanvaardbaar is in een relatie of in een contact met iemand buiten uw relatie. Als iemand uw grenzen overschrijdt, getuigt dit van weinig respect. Uw integriteit kan hierdoor worden aangetast.

Het kan om heel wat verschillende situaties gaan. Bijvoorbeeld:

Iemands grenzen worden overschreden wanneer hij/zij niet akkoord gaat met wat er gebeurt en de manier waarop het gebeurt.

Om elkaars grenzen in een relatie te respecteren, moeten beide partners:

 • akkoord gaan met wat er gebeurt (toestemming geven);
 • ervoor zorgen dat zij geen druk uitoefenen of voelen;
 • gelijke partners zijn (de ene mag geen macht uitoefenen over de andere).
Een man en een vrouw stemmen beiden in om seks te hebben

Neen zeggen

Als u het gevoel heeft dat uw grenzen overschreden worden, zeg dan 'neen'. Uw partner moet uw keuze respecteren. Praat met uw partner over wat u wilt en hoe u zich voelt:

 • Wees erg duidelijk.
 • Sta of zit rechtop en kijk uw partner in de ogen.
 • Leg uit waarom u 'neen' zegt.
 • Herhaal indien nodig uw boodschap.
 • Voel u zeker niet schuldig.
 • Maak geen beloften die u niet kunt houden.
Een meisje zegt neen tegen een jongen.

Neen zeggen is moeilijk, maar het is een manier om uw partner te vertellen wat uw grenzen zijn. Uw partner moet duidelijk weten wat uw grenzen zijn. Als uw partner geen neen aanvaardt, zoek professionele hulp of neem een goede vriend of vriendin in vertrouwen.

Misschien bent u bang om uw partner te verliezen. Als hij/zij u echter blijft dwingen om dingen te doen die u niet wilt, moet u erover nadenken of uw partner wel goed is voor u.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer iemand kracht of bedreigingen gebruikt om u iets te laten doen, wordt dit dwang genoemd. Wanneer er sprake is van dwang, worden uw grenzen niet gerespecteerd. Als u wordt gedwongen om bepaalde seksuele handelingen uit te voeren (bijvoorbeeld: geslachtsgemeenschap, kussen, aanraken, seksuele opmerkingen, sekswerk), wordt dit seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik genoemd.

Het is belangrijk elkaars grenzen te respecteren. Misbruik kan tot psychologische problemen en gezondheidsproblemen leiden. Bovendien zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van partnergeweld strafbaar.

Als u graag geslachtsgemeenschap wil hebben en uw partner niet, kunt u dit probleem samen bespreken. Seks is meer dan alleen maar geslachtsgemeenschap. Fysiek intiem zijn met elkaar is even belangrijk voor uw welzijn en relatie.

Seksueel misbruik kan zich ook buiten een relatie voordoen, bijvoorbeeld met verwanten, kennissen en ex-partners.

Hulp zoeken

Als u te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld, zoek dan hulp:

 • Praat erover met iemand die u vertrouwt.
 • Praat met een zorgverlener. Voel u zeker niet schuldig of beschaamd. Dit overkomt heel wat mensen.

Neem contact op met de politie als u iemand officieel wilt beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
1712
شماره تلفن رایگان برای پاسخگویی به همه پرسش های مربوط به خشونت.
1712 (ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر)
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (جامعه مبارزه با خشونت خانوادگی و محرومیت) - کمک در خصوص خشونت شریک
04 223 45 67 (24 ساعته)
I.T.E.R.
مرکز پیشگیری، مشاوره و درمان سوءرفتارهای جنسی. کمک و مشاوره برای مرتکبین خشونت جنسی، افرادی که در خصوص رفتار جنسی خود سؤالی دارند و هر کسی که در خصوص خشونت جنسی سؤالی دارد.
02 512 62 43 (ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر)
Police
کک در ارتباط با موقعیت های مرگ آور
101
SOS Viol
کمک روانپزشکی، حقوقی و اجتماعی در خصوص ضرب و شتم شرم آور یا تجاوز
02 534 36 36
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید: