Prostitutie / sekswerk

Prostitutie betekent seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen. Mensen die in de prostitutie werken, worden sekswerkers of prostituees genoemd.

Sekswerkers zijn vaak vrouwen die hun diensten aan mannen aanbieden. Mannen en transgenders kunnen echter ook sekswerkers zijn en hun klanten kunnen mannen of vrouwen zijn.

Praten met elkaar voor de seks

Voor de seks kunnen de sekswerker en de klant het best bespreken welke soorten seks ze zullen hebben en voor welke prijs. Bijvoorbeeld: orale seks en/of masturbatie en/of vaginale seks met penetratie en/of anale seks ...

Alle soorten seks kunnen worden besproken met de sekswerker, maar zij/hij hoeft niet alles te accepteren. Zij/hij zal zeggen wat al dan niet mogelijk is en voor welke prijs. De sekswerker en de klant moeten allebei hun grenzen beschermen en die van de ander respecteren.

Een sekswerker en een klant praten aan de ingang van een bordeel.

Veilige seks en hygiëne

Veilige seks is belangrijk bij seks met een sekswerker, en dit zowel voor de sekswerker als voor de klant. Met veilige seks beschermt u zichzelf en anderen tegen soa's en ongeplande zwangerschap:

Gebruik een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft.

Zorg voor goede persoonlijke hygiëne. Bijvoorbeeld: douchen, schoon ondergoed dragen, tanden poetsen enz. Zo draagt u zorg voor uw eigen lichaam en toont u respect voor de sekswerker.

Tips voor sekswerkers

Voor een sekswerker is het ook belangrijk:

  • de klant vooraf te laten betalen;
  • uw intuïtie te volgen. Weiger verdachte klanten;
  • uw grenzen te beschermen. Laat de klant duidelijk weten wat u wel en niet wilt doen. Niemand mag u dwingen om iets tegen uw wil te doen;
  • een veilige omgeving te creëren. Werk bijvoorbeeld in een hotel, licht vrienden in, schrijf namen en telefoonnummers op ...

U heeft altijd het recht om het seksueel contact te stoppen wanneer u denkt dat iets niet oké is.

Als u een sekswerker bent en u vragen heeft of hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met de gespecialiseerde organisaties die hieronder worden vermeld.

Prostitutie en de wet

Prostitutie is onder bepaalde voorwaarden legaal in sommige Europese landen zoals België, Nederland en Duitsland. In andere Europese landen is het verboden.

Gedwongen prostitutie en mensenhandel zijn overal in Europa strafbaar.

Prostitution / sex work

Prostitution means offering sex in exchange for money or other advantages. People working in prostitution are called sex workers or prostitutes.

Sex workers are often women offering their services to men. Men and transgender people can also be sex workers and their clients can be men or women.

Talking to each other before sex

Before having sex, the sex worker and the client should discuss the kind of sex they want to have and for what price. For example: oral sex and/or masturbation and/or vaginal sex with penetration, and/or anal sex.

All kinds of sex can be discussed with the sex worker, but she/he does not have to accept everything. She/he will tell you what is possible and what is not and for what price. Both the sex worker and the client should protect their own limits and respect the other person’s limits.

Sex worker and a client talking at the entrance of a brothel

Safe sex and hygiene

Safe sex is important when having sex with a sex worker, both for the sex worker and the client. With safe sex you protect yourself and the other against STIs and unintended pregnancy:

Use a condom when having sexual intercourse.

Practice good personal hygiene. For example: shower, use clean underwear, clean your teeth etc. You will care for your own body and you will show respect for the sex worker.

Tips for sex workers

As a sex worker it is also important to:

  • ask to be paid in advance;
  • trust your intuition; turn away dubious clients;
  • protect your own limits. Be clear with the client about what you want and do not want to do. Nobody can force you to do something against your will.
  • Create a safe environment. For example: work in a hotel, inform friends, write down names and telephone numbers.

You have the right to stop the sexual contact at any moment if you think something is not OK.

If you are a sex worker and you have questions or you need help, you can contact the specialised organisations below.

Prostitution and the law

Prostitution is legal in some European countries like Belgium, the Netherlands and Germany under certain conditions. In other European countries it is illegal.

Forced prostitution and human trafficking are forbidden by law everywhere in Europe.

Meer informatie of hulp nodig?

Alias
Sociale en medische begeleiding van mannelijke sekswerkers
0484 60 52 18, 0484 60 80 47
Boysproject
Sociale organisatie voor mannelijke en transgender sekswerkers
03 293 95 90
Violett Antwerpen
Gezondheidszorg en hulpverlening aan sekswerkers, ook soa- en hiv-testen
03 293 95 91, 0474 98 57 66
Violett Gent
Gezondheidszorg en hulpverlening aan sekswerkers, ook soa- en hiv-testen
09 233 47 67
Violett Hasselt
Gezondheidszorg en hulpverlening aan sekswerkers, ook soa- en hiv-testen
011 33 30 58
Espace P - Arlon
Hiv- en soa-testen, medische en psychosociale hulp voor sekswerkers
0474 13 86 54
Espace P - Brussel
Hiv- en soa-testen, medische en psychosociale hulp voor sekswerkers
02 219 98 74
Espace P - Charleroi
Hiv- en soa-testen, medische en psychosociale hulp voor sekswerkers
071 30 98 10, 0471 54 28 23
Espace P - Liège
Hiv- en soa-testen, medische en psychosociale hulp voor sekswerkers
04 221 05 09
Espace P - Mons
Hiv- en soa-testen, medische en psychosociale hulp voor sekswerkers
065 8470 09
Espace P - Namur
Hiv- en soa-testen, medische en psychosociale hulp voor sekswerkers
081 77 68 21, 081 72 16 21
ICAR Wallonie
Hiv- en soa-testen, medische, administratieve en psychosociale hulp voor sekswerkers
04 223 18 26 - 0499 38 88 46 (maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 16u30)
PAG-ASA
Ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel
02 511 64 64
Payoke
Opvang, begeleiding en bescherming van slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting
03 201 16 90