Grenzen beschermen en respecteren

Uw grenzen geven aan wat voor u wel en niet aanvaardbaar is in een relatie of in een contact met iemand buiten uw relatie. Als iemand uw grenzen overschrijdt, getuigt dit van weinig respect. Uw integriteit kan hierdoor worden aangetast.

Het kan om heel wat verschillende situaties gaan. Bijvoorbeeld:

Iemands grenzen worden overschreden wanneer deze persoon niet akkoord gaat met wat er gebeurt en de manier waarop het gebeurt.

Om elkaars grenzen in een relatie te respecteren, moeten beide partners:

 • akkoord gaan met wat er gebeurt (toestemming geven);
 • ervoor zorgen dat zij geen druk uitoefenen of voelen;
 • gelijke partners zijn (de ene mag geen macht uitoefenen over de andere).
Een man en een vrouw stemmen beiden in om seks te hebben

Er is altijd een 'ja' nodig

Als u het gevoel heeft dat uw grenzen overschreden worden, mag u dit altijd zeggen aan de persoon die over uw grens gaat. Dit kan op elk moment. Uw partner moet uw keuze respecteren. Praat met uw partner over wat u wilt en hoe u zich voelt:

 • Wees erg duidelijk.
 • Sta of zit rechtop en kijk uw partner in de ogen.
 • Leg uit waarom u 'neen' zegt.
 • Herhaal indien nodig uw boodschap.
 • Voel u zeker niet schuldig.
 • Maak geen beloften die u niet kunt houden.
Een meisje zegt neen tegen een jongen.

Neen zeggen is moeilijk, maar het is een manier om uw partner te vertellen wat uw grenzen zijn. Uw partner moet duidelijk weten wat uw grenzen zijn. Als uw partner geen neen aanvaardt, zoek professionele hulp of neem een goede vriend of vriendin in vertrouwen.

Misschien bent u bang om uw partner te verliezen. Als de persoon u echter blijft dwingen om dingen te doen die u niet wilt, moet u erover nadenken of uw partner wel goed is voor u.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer iemand kracht of bedreigingen gebruikt om u iets te laten doen, wordt dit dwang genoemd. Wanneer er sprake is van dwang, worden uw grenzen niet gerespecteerd. Als u wordt gedwongen om bepaalde seksuele handelingen uit te voeren (bijvoorbeeld: geslachtsgemeenschap, kussen, aanraken, seksuele opmerkingen, sekswerk), wordt dit seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik genoemd.

Het is belangrijk elkaars grenzen te respecteren. Misbruik kan tot psychologische problemen en gezondheidsproblemen leiden. Bovendien zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van partnergeweld strafbaar.

Als u graag geslachtsgemeenschap wil hebben en uw partner niet, kunt u dit probleem samen bespreken. Seks is meer dan alleen maar geslachtsgemeenschap. Fysiek intiem zijn met elkaar is even belangrijk voor uw welzijn en relatie.

Seksueel misbruik kan zich ook buiten een relatie voordoen, bijvoorbeeld met verwanten, kennissen en ex-partners.

Hulp zoeken

Als u te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld, zoek dan hulp:

 • Praat erover met iemand die u vertrouwt.
 • Praat met een zorgverlener. Voel u zeker niet schuldig of beschaamd. Dit overkomt heel wat mensen.

Neem contact op met de politie als u iemand officieel wilt beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld.

Protecting and respecting limits

Your limits tell you what is acceptable for you in a relationship or in contact with someone outside of a relationship. Someone who crosses your limits is not respectful. Your integrity may be harmed.

The situation can be about many different matters in your relationship. For example:

Someone’s limits are crossed when he/she does not agree with what happens and the way in which it happens.

To respect limits, both partners:

 • have to agree with what is happening;
 • should not use or feel any pressure;
 • should be equal partners (one should not have power over the other).
A man and a woman both agree to have sex

Saying “no”

If you feel like your limits are being crossed, say “no”. Your partner has to respect your choice. Talk with your partner about what you want and how you feel:

 • Be very clear.
 • Stand or sit up straight and look into your partner’s eyes.
 • Explain why you say “no”.
 • If necessary, repeat your message.
 • Do not feel guilty.
 • Do not make promises you cannot keep.
A girl saying “no” to a boy.

Saying “no” is difficult, but it is a way to communicate to your partner what your limits are. Your limits have to be clear to your partner. If “no” is not accepted by your partner, get professional help or confide in a person who is close to you.

You may be afraid of losing your partner. Decide whether your partner is good for you, if he/she continues to force you into doing things you do not want to do.

Sexually abusive behaviour

When you are persuaded into doing something by force or threats, this is called coercion. When there is coercion, your limits are not being respected. If you are coerced into doing certain kinds of sexual acts (for instance: sexual intercourse, kissing, touching, sexual comments, sex work), this is called sexually abusive behaviour or sexual abuse.

Respecting each other’s limits is important. Abuse can cause psychological and health problems. Moreover, sexually abusive behaviour and other partner violence are forbidden by law.

If you have difficulties in persuading your partner into having sexual intercourse, try to discuss this together. Sex is more than just sexual intercourse. Being physically close to each other is equally important for your wellbeing and your relationship.

Sexual abuse can also occur outside a relationship, for example with relatives, acquaintances and ex-partners.

Seeking help

If you experience sexually abusive behaviour or other partner violence, look for help:

Contact the police if you want to accuse someone officially of sexually abusive behaviour or another kind of partner violence.

Meer informatie of hulp nodig?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
1712
Gratis telefoonnummer voor een antwoord op alle vragen over geweld.
1712 (9-17u)
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Collectief tegen Huiselijk Geweld en Uitsluiting) - Hulp bij partnergeweld
04 223 45 67 (24h/24)
I.T.E.R.
Centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hulp en begeleiding voor daders van seksueel geweld, mensen die zich vragen stellen over hun seksueel gedrag en iedereen die vragen heeft over seksueel geweld.
02 512 62 43 (9-16u)
Politie
Hulp bij een levensbedreigende situatie
101
SOS Viol
Psychologische, juridische en sociale hulp bij aanranding en verkrachting
02 534 36 36
Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt: