Protecting and respecting boundaries

Your boundaries tell you what is acceptable for you in a relationship or in contact with someone outside of a relationship. If someone crosses your boundaries, it shows little respect. Your integrity may be harmed.

The situation can be about many different matters. For example:

Someone’s boundaries are crossed when the person does not agree with what is happening and the way in which it is happening.

To respect boundaries in a relationship , both partners:

 • must agree with what is happening (give consent);
 • should not use or feel any pressure;
 • should be equal partners (one should not have power over the other).
A man and a woman both agree to have sex

A “yes” is always required.

If you feel that your boundaries have been disrespected, you can always state this to the person disrespecting the boundary. You can do this at any time. Your partner must respect your choice. Talk with your partner about what you want and how you feel:

 • Be very clear.
 • Stand or sit up straight and look into your partner’s eyes.
 • Explain why you are saying “no”.
 • If necessary, repeat your message.
 • Do not feel guilty.
 • Do not make promises you cannot keep.
A girl saying “no” to a boy.

Saying “no” is difficult, but it is a way to communicate to your partner what your boundaries are. Your boundaries have to be clear to your partner. If “no” is not accepted by your partner, seek professional help or confide in a person who is close to you.

You may be afraid of losing your partner. Decide whether your partner is good for you, if he/she continues to force you into doing things you do not want to do.

Sexually abusive behaviour

When you are persuaded into doing something by force or threats, it is called coercion. When there is coercion, your boundaries are not being respected. If you are coerced into doing certain kinds of sexual act (for instance: sexual intercourse, kissing, touching, sexual comments, sex work), this is called sexually abusive behaviour or sexual abuse.

Respecting each other’s boundaries is important. Abuse can cause psychological and health problems. Moreover, sexually abusive behaviour and other partner violence are forbidden by law.

If you would like to have intercourse and your partner doesn’t, try to discuss this together. Sex is about more than just sexual intercourse. Being physically close to each other is equally important for your wellbeing and your relationship.

Sexual abuse can also occur outside a relationship, for example with relatives, acquaintances and ex-partners.

Seeking help

If you experience sexually abusive behaviour or other partner violence, seek help:

Contact the police if you want to accuse someone officially of sexually abusive behaviour or another kind of partner violence.

Grenzen beschermen en respecteren

Uw grenzen geven aan wat voor u wel en niet aanvaardbaar is in een relatie of in een contact met iemand buiten uw relatie. Als iemand uw grenzen overschrijdt, getuigt dit van weinig respect. Uw integriteit kan hierdoor worden aangetast.

Het kan om heel wat verschillende situaties gaan. Bijvoorbeeld:

Iemands grenzen worden overschreden wanneer deze persoon niet akkoord gaat met wat er gebeurt en de manier waarop het gebeurt.

Om elkaars grenzen in een relatie te respecteren, moeten beide partners:

 • akkoord gaan met wat er gebeurt (toestemming geven);
 • ervoor zorgen dat zij geen druk uitoefenen of voelen;
 • gelijke partners zijn (de ene mag geen macht uitoefenen over de andere).
Een man en een vrouw stemmen beiden in om seks te hebben

Er is altijd een 'ja' nodig

Als u het gevoel heeft dat uw grenzen overschreden worden, mag u dit altijd zeggen aan de persoon die over uw grens gaat. Dit kan op elk moment. Uw partner moet uw keuze respecteren. Praat met uw partner over wat u wilt en hoe u zich voelt:

 • Wees erg duidelijk.
 • Sta of zit rechtop en kijk uw partner in de ogen.
 • Leg uit waarom u 'neen' zegt.
 • Herhaal indien nodig uw boodschap.
 • Voel u zeker niet schuldig.
 • Maak geen beloften die u niet kunt houden.
Een meisje zegt neen tegen een jongen.

Neen zeggen is moeilijk, maar het is een manier om uw partner te vertellen wat uw grenzen zijn. Uw partner moet duidelijk weten wat uw grenzen zijn. Als uw partner geen neen aanvaardt, zoek professionele hulp of neem een goede vriend of vriendin in vertrouwen.

Misschien bent u bang om uw partner te verliezen. Als de persoon u echter blijft dwingen om dingen te doen die u niet wilt, moet u erover nadenken of uw partner wel goed is voor u.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer iemand kracht of bedreigingen gebruikt om u iets te laten doen, wordt dit dwang genoemd. Wanneer er sprake is van dwang, worden uw grenzen niet gerespecteerd. Als u wordt gedwongen om bepaalde seksuele handelingen uit te voeren (bijvoorbeeld: geslachtsgemeenschap, kussen, aanraken, seksuele opmerkingen, sekswerk), wordt dit seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik genoemd.

Het is belangrijk elkaars grenzen te respecteren. Misbruik kan tot psychologische problemen en gezondheidsproblemen leiden. Bovendien zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van partnergeweld strafbaar.

Als u graag geslachtsgemeenschap wil hebben en uw partner niet, kunt u dit probleem samen bespreken. Seks is meer dan alleen maar geslachtsgemeenschap. Fysiek intiem zijn met elkaar is even belangrijk voor uw welzijn en relatie.

Seksueel misbruik kan zich ook buiten een relatie voordoen, bijvoorbeeld met verwanten, kennissen en ex-partners.

Hulp zoeken

Als u te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld, zoek dan hulp:

 • Praat erover met iemand die u vertrouwt.
 • Praat met een zorgverlener. Voel u zeker niet schuldig of beschaamd. Dit overkomt heel wat mensen.

Neem contact op met de politie als u iemand officieel wilt beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld.

More information or help needed?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood:
1712
Free telephone number for an answer to all questions regarding violence.
1712 (9-17h)
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Collective against Family Violence and the Exclusion) - Help in case of partner violence
04 223 45 67 (24h/24)
I.T.E.R.
Centre for prevention, counselling and treatment of sexually abuse behaviour. Help and counseling for perpetrators of sexual violence, persons who have questions about their sexual behaviour and anybody with questions regarding sexual violence.
02 512 62 43 (9-16h)
Police
Assistance in a life threatening situation
101
SOS Viol
Psychological, legal and social help in case of indecent assault or rape
02 534 36 36
Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood: