Sýnýrlarý korumak ve sýnýrlara saygý göstermek

Sýnýrlarýnýz size bir iliþkide ya da iliþki haricindeki biriyle iletiþiminizde sizin için neyin kabul edilebilir olduðunu söyler. Birisi sýnýrlarýnýzý aþarsa, çok az saygý gösterir. Bütünlüðünüz zarar görebilir.

Bu durum bir çok farklý konuyla ilgili olabilir. Örneðin:

Birinin sýnýrlarý, kiþinin yaþanan durumu ve bunun gerçekleþme þeklini kabul etmediðinde aþýlmýþ olur.

Ýliþki esnasýnda sýnýrlara saygý göstermek için iki partner de, karþýlýklý olarak:

 • yaþanan durumu kabul etmesi (rýza göstermesi) gerekir;
 • herhangi bir baský kullanmamalý veya hissetmemelidir;
 • eþit partnerler olmalýdýr (birinin diðeri üzerinde gücü olmamalýdýr).
Bir kadýn ve bir erkek seks yapmayý kabul eder

Her zaman “evet” cevabý gereklidir.

Sýnýrlarýnýza saygýsýzlýk edildiðini düþünüyorsanýz, bunu her zaman saygýsýzlýk eden kiþiye ifade edebilirsiniz. Bunu her zaman yapabilirsiniz. Partneriniz seçiminize saygý göstermek zorundadýr. Ne istediðiniz ve nasýl hissettiðiniz konusunda partnerinizle konuþun:

 • Oldukça açýk olun.
 • Dik durun veya dik oturun ve partnerinizin gözlerinin içine bakýn.
 • Neden “hayýr” dediðinizi açýklayýn.
 • Gerekli ise, mesajýnýzý tekrarlayýn.
 • Kendinizi suçlu hissetmeyin.
 • Tutamayacaðýnýz sözler vermeyin.
Bir erkeðe “hayýr” diyen kýz.

“Hayýr” demek zordur, ancak bu, sýnýrlarýnýzý anlatabilmek adýna partnerinizle iletiþim kurmanýn bir yoludur. Sýnýrlarýnýz partneriniz için net olmalýdýr. “Hayýr” cevabý partneriniz tarafýndan kabul görmezse, profesyonel yardým alýn veya bunu size yakýn olan birisi ile konuþun.

Partnerinizi kaybetmekten korkuyor olabilirsiniz. Eðer partneriniz yapmak istemediðiniz þeyler konusunda sizi zorlamaya devam ederse, partnerinizin sizin için iyi olup olmadýðýna karar verin.

Cinsel açýdan olumsuz davranýþ

Bir þeyi yapmaya baský veya tehditlerle ikna olduysanýz, buna zorlama denir. Baský olduðunda, sýnýrlarýnýza saygý gösterilmemektedir. Eðer cinsel eylemlere zorlanýyorsanýz (örneðin; cinsel iliþki, öpme, dokunma, cinsel yorumlar, seks iþi), buna cinsel açýdan istismarcý davranýþ veya cinsel istismar denir.

Birbirinin sýnýrlarýna saygý göstermek önemlidir. Ýstismar psikolojik problemlere ve saðlýk problemlerine neden olabilir. Ayrýca, cinsel açýdan olumsuz davranýþ ve diðer partner þiddeti kanunen yasaktýr.

Cinsel iliþkide bulunmak istiyor, fakat partneriniz istemiyorsa, bunu karþýlýklý olarak konuþun.  Seks, cinsel birleþmeden çok daha fazlasýný ifade eder. Birbirinize fiziksel olarak yakýn olmak iyi hissetmeniz ve iliþkiniz üzerinde eþit öneme sahiptir.

Cinsel istismar bir iliþki dýþýnda da gerçekleþebilir, örneðin akrabalarla, tanýdýklarla veya eski partnerlerle.

Yardým aramak

Eðer cinsel açýdan olumsuz davranýþ veya diðer þekillerde partner þiddeti yaþýyorsanýz, yardým arayýn:

Eðer birisi hakkýnda cinsel açýdan olumsuz davranýþ veya baþka bir partner þiddeti konusunda resmi olarak þikayette bulunmak istiyorsanýz, polisle iletiþime geçin.

Grenzen beschermen en respecteren

Uw grenzen geven aan wat voor u wel en niet aanvaardbaar is in een relatie of in een contact met iemand buiten uw relatie. Als iemand uw grenzen overschrijdt, getuigt dit van weinig respect. Uw integriteit kan hierdoor worden aangetast.

Het kan om heel wat verschillende situaties gaan. Bijvoorbeeld:

Iemands grenzen worden overschreden wanneer deze persoon niet akkoord gaat met wat er gebeurt en de manier waarop het gebeurt.

Om elkaars grenzen in een relatie te respecteren, moeten beide partners:

 • akkoord gaan met wat er gebeurt (toestemming geven);
 • ervoor zorgen dat zij geen druk uitoefenen of voelen;
 • gelijke partners zijn (de ene mag geen macht uitoefenen over de andere).
Een man en een vrouw stemmen beiden in om seks te hebben

Er is altijd een 'ja' nodig

Als u het gevoel heeft dat uw grenzen overschreden worden, mag u dit altijd zeggen aan de persoon die over uw grens gaat. Dit kan op elk moment. Uw partner moet uw keuze respecteren. Praat met uw partner over wat u wilt en hoe u zich voelt:

 • Wees erg duidelijk.
 • Sta of zit rechtop en kijk uw partner in de ogen.
 • Leg uit waarom u 'neen' zegt.
 • Herhaal indien nodig uw boodschap.
 • Voel u zeker niet schuldig.
 • Maak geen beloften die u niet kunt houden.
Een meisje zegt neen tegen een jongen.

Neen zeggen is moeilijk, maar het is een manier om uw partner te vertellen wat uw grenzen zijn. Uw partner moet duidelijk weten wat uw grenzen zijn. Als uw partner geen neen aanvaardt, zoek professionele hulp of neem een goede vriend of vriendin in vertrouwen.

Misschien bent u bang om uw partner te verliezen. Als de persoon u echter blijft dwingen om dingen te doen die u niet wilt, moet u erover nadenken of uw partner wel goed is voor u.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer iemand kracht of bedreigingen gebruikt om u iets te laten doen, wordt dit dwang genoemd. Wanneer er sprake is van dwang, worden uw grenzen niet gerespecteerd. Als u wordt gedwongen om bepaalde seksuele handelingen uit te voeren (bijvoorbeeld: geslachtsgemeenschap, kussen, aanraken, seksuele opmerkingen, sekswerk), wordt dit seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik genoemd.

Het is belangrijk elkaars grenzen te respecteren. Misbruik kan tot psychologische problemen en gezondheidsproblemen leiden. Bovendien zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van partnergeweld strafbaar.

Als u graag geslachtsgemeenschap wil hebben en uw partner niet, kunt u dit probleem samen bespreken. Seks is meer dan alleen maar geslachtsgemeenschap. Fysiek intiem zijn met elkaar is even belangrijk voor uw welzijn en relatie.

Seksueel misbruik kan zich ook buiten een relatie voordoen, bijvoorbeeld met verwanten, kennissen en ex-partners.

Hulp zoeken

Als u te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld, zoek dan hulp:

 • Praat erover met iemand die u vertrouwt.
 • Praat met een zorgverlener. Voel u zeker niet schuldig of beschaamd. Dit overkomt heel wat mensen.

Neem contact op met de politie als u iemand officieel wilt beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld.

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being (Genel Sağlık Merkezi) - Geçimsiz ilişkiler, tıbbi, ekonomik, idari, yasal veya maddi sorunlar, ailevi sorunlar gibi her türlü konuda destek Genel Sağlık Merkezleri şiddet ve istismar mağdurlarına da destek sağlar. Bir Genel Sağlık Merkezi bulun:
1712
Şiddet olayları hakkında tüm sorularınızın cevaplanması için ücretsiz arama hattı.
1712 (9-17 saatleri arası)
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Aile İçi Şiddete ve Dışlanmaya Karşı Topluluk) - Partner şiddeti vakalarında destek
04 223 45 67 (Her gün her saat açık)
I.T.E.R.
Cinsel istismar davranışlarından korunma, danışma ve tedavi merkezi. Cinsel şiddet suçluları ve cinsel şiddet ile ilgili soruları olanlar için, cinsel davranış desteği ve danışmanlık
02 512 62 43 (9-16 saatleri arası)
Police
Hayati tehlikeye sahip bir durumda yardım
101
SOS Viol
Sarkıntılık ya da tecavüz vakalarında psikolojik, yasal ve sosyal destek
02 534 36 36
Aile hekimi
Neredeyse her mahrem konu hakkında aile hekiminize danışabilirsiniz. Gerekli durumda aile hekimi sizi bir sağlık uzmanına sevk edebilir. Mahallenizde bir aile hekimi bulun:
Wijkgezondheidscentrum
Aile hekimine gitmek yerine, bir Wijkgezondheidscentrum'a (halk sağlığı merkezine) gidin. Mahallenizde bir Wijkgezondheidscentrum bulun: