Gedwongen prostitutie en mensenhandel

Prostitutie of sekswerk betekent seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen.
Wanneer mensen in de prostitutie gelokt worden met valse beloften voor een betere toekomst in een ander land, is dit mensenhandel.

Vrijwillige prostitutie is legaal in België als zowel de sekswerker als de klant ouder zijn dan 18 en de sekswerker uit vrije wil en met toestemming handelt. Prostitutie zonder toestemming is strafbaar en wordt zwaar bestraft. Dit omvat ook alle situaties waarin iemand gedwongen wordt om als sekswerker te werken.

Wanneer de sekswerker of de klant jonger is dan 18, is prostitutie ook illegaal.

Mensenhandel wordt ook bestraft in België.

Mensen die in België erkend worden als slachtoffer van mensenhandel, kunnen een verblijfsstatus verkrijgen.

Als u het slachtoffer bent van mensenhandel of gedwongen prostitutie, kunt u contact opnemen met gespecialiseerde organisaties zoals PAG-ASA, Payoke en Child Focus. Zij kunnen u helpen met de procedure en zullen uw privacy respecteren.

U kunt ook naar de politie gaan om uw situatie te melden en bescherming te vragen. Als u iemand kent die het slachtoffer is van gedwongen prostitutie, kunt u contact opnemen met de politie of bellen naar het nummer 1712.

Forced prostitution and human trafficking

Prostitution or sex work means offering sex in exchange for money or other advantages.
When people are lured into prostitution with false promises of a better future in another country, this is called human trafficking.

Voluntary prostitution is legal in Belgium provided that both the sex worker and client are older than 18 and the sex worker acts of his/her free will and with consent. Prostitution without consent is forbidden by law and is severely punished. This includes any situation where somebody is forced to work as a sex worker.

Any situation where the sex worker or the client is younger than 18 is also illegal.

Human trafficking is also punishable in Belgium.

In Belgium, people who are recognised as victims of human trafficking can get residence status.

If you are a victim of human trafficking or forced prostitution you can contact specialised organisations such as PAG-ASA, Payoke and Child Focus. They can help you with the procedure and will respect your privacy.

You can also go to the police to report your situation and seek protection. If you know somebody who is a victim of forced prostitution you can contact the police or call 1712.

Meer informatie of hulp nodig?

PAG-ASA
Ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel
02 511 64 64
Payoke
Opvang, begeleiding en bescherming van slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting
03 201 16 90
Politie
Hulp bij een levensbedreigende situatie
101
1712
Gratis telefoonnummer voor een antwoord op alle vragen over geweld.
1712 (9-17u)
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
Sürya
Psychosociale, medische, administratieve en juridische hulp en huisvesting voor slachtoffers van mensenhandel
04 232 40 30 (7 dagen op 7, 24u op 24)
Zorgcentrum na seksueel geweld - Brussel
Dienst in het ziekenhuis voor slachtoffers van seksueel geweld. Het zorgcentrum biedt medische en psychologische hulp en helpt bewijsmateriaal verzamelen. U kunt hier ook een klacht indienen. Open alle dagen, alle uren.
02 535 45 42
Zorgcentrum na seksueel geweld - Gent
Dienst in het ziekenhuis voor slachtoffers van seksueel geweld. Het zorgcentrum biedt medische en psychologische hulp en helpt bewijsmateriaal verzamelen. U kunt hier ook een klacht indienen. Open alle dagen, alle uren.
09 332 80 80
Zorgcentrum na seksueel geweld - Luik
Dienst in het ziekenhuis voor slachtoffers van seksueel geweld. Het zorgcentrum biedt medische en psychologische hulp en helpt bewijsmateriaal verzamelen. U kunt hier ook een klacht indienen. Open alle dagen, alle uren.
04 367 93 11