Íàñèëñòâåíà ïðîñòèòóöèÿ è òðàôèê íà õîðà

Ïðîñòèòóöèÿ èëè ñåêñóàëíè óñëóãè îçíà÷àâà ïðåäëàãàíå íà ñåêñ ñðåùó ïàðè èëè äðóãà èçãîäà.
Êîãàòî õîðàòà ñà ïðèâëå÷åíè äà ïðîñòèòóèðàò ñ ôàëøèâè îáåùàíèÿ çà ïî-äîáðî áúäåùå â äðóãà ñòðàíà, òîâà ñå íàðè÷à òðàôèê íà õîðà.

Äîáðîâîëíàòà ïðîñòèòóöèÿ å çàêîííà â Áåëãèÿ, ïðè óñëîâèå ÷å ñåêñ ðàáîòíèêúò è êëèåíòúò ñà íàä 18 ãîäèíè è ñåêñ ðàáîòíèêúò äåéñòâà ïî ñâîå æåëàíèå è ñúãëàñèå. Ïðîñòèòóöèÿòà áåç ñúãëàñèå å çàáðàíåíà ñúñ çàêîí è ïîäëåæè íà ñòðîãî íàêàçàíèå. Òîâà âêëþ÷âà âñÿêà ñèòóàöèÿ, ïðè êîÿòî íÿêîé å ïðèíóäåí äà ðàáîòè êàòî ñåêñ ðàáîòíèê.

Âñÿêà ñèòóàöèÿ, ïðè êîÿòî ñåêñ ðàáîòíèêúò èëè êëèåíòúò íÿìàò íàâúðøåíè 18, ñúùî å íåçàêîííà.

Òðàôèêúò íà õîðà ñúùî ïîäëåæè íà íàêàçàíèå â Áåëãèÿ.

 Áåëãèÿ õîðàòà, êîèòî ñà îïðåäåëåíè êàòî æåðòâè íà òðàôèê íà õîðà, ìîãàò äà ïîëó÷àò ñòàòóò íà ïðåáèâàâàíå.

Àêî ñòå æåðòâà íà òðàôèê íà õîðà èëè íàñèëñòâåíà ïðîñòèòóöèÿ, ìîæåòå äà ñå ñâúðæåòå ñúñ ñïåöèàëèçèðàíè îðãàíèçàöèè êàòî PAG-ASA, Payoke è Child Focus. Òå ìîãàò äà âè ïîìîãíàò ñ ïðîöåäóðàòà è ùå óâàæàò âàøàòà ïîâåðèòåëíîñò.

Âèå ñúùî ìîæå äà îòèäåòå â ïîëèöèÿòà, çà äà ñúîáùèòå çà ñèòóàöèÿòà è äà ïîòúðñèòå çàùèòà. Àêî ïîçíàâàòå íÿêîãî, êîéòî å æåðòâà íà íàñèëñòâåíà ïðîñòèòóöèÿ, ìîæå äà ñå îáàäèòå íà ïîëèöèÿòà èëè äà ïîçâúíèòå íà 1712.

Gedwongen prostitutie en mensenhandel

Prostitutie of sekswerk betekent seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen.
Wanneer mensen in de prostitutie gelokt worden met valse beloften voor een betere toekomst in een ander land, is dit mensenhandel.

Vrijwillige prostitutie is legaal in België als zowel de sekswerker als de klant ouder zijn dan 18 en de sekswerker uit vrije wil en met toestemming handelt. Prostitutie zonder toestemming is strafbaar en wordt zwaar bestraft. Dit omvat ook alle situaties waarin iemand gedwongen wordt om als sekswerker te werken.

Wanneer de sekswerker of de klant jonger is dan 18, is prostitutie ook illegaal.

Mensenhandel wordt ook bestraft in België.

Mensen die in België erkend worden als slachtoffer van mensenhandel, kunnen een verblijfsstatus verkrijgen.

Als u het slachtoffer bent van mensenhandel of gedwongen prostitutie, kunt u contact opnemen met gespecialiseerde organisaties zoals PAG-ASA, Payoke en Child Focus. Zij kunnen u helpen met de procedure en zullen uw privacy respecteren.

U kunt ook naar de politie gaan om uw situatie te melden en bescherming te vragen. Als u iemand kent die het slachtoffer is van gedwongen prostitutie, kunt u contact opnemen met de politie of bellen naar het nummer 1712.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

PAG-ASA
Помощ за жертви на трафик на хора
02 511 64 64
Payoke
Първична помощ, подкрепа и защита за жертви на трафик и експлоатация на хора
03 201 16 90
Police
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
101
1712
Безплатен телефонен номер за отговори на всички въпроси, свързани с насилието.
1712 (9-17 часа)
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Sürya
Психологическа, медицинска, административна и правна помощ, както и настаняване в жилище на жертвите на трафик на хора
04 232 40 30 (7 дни седмично, 24 часа на ден)
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Брюксел
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
02 535 45 42
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Гент
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
09 332 80 80
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Лиеж
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
04 367 93 11