Baský altýnda fahiþelik ve insan ticareti

Fahiþelikveya seks iþçiliði, para veya baþka çýkarlar karþýlýðýnda sunulan seks anlamýna gelmektedir.
Ýnsanlarýn baþka bir ülkede daha iyi bir gelecek gibi yanlýþ vaatlerle fahiþeliðe çekilmelerine insan ticareti denir.

Hem seks iþçisi hem de müþterisinin 18 yaþýndan üzerinde olmasý ve seks iþçisinin özgür iradesi ve rýzasý ile eylemde bulunmasý kaydýyla Belçika’da kendi iradesiyle fahiþelik yasaldýr. Rýza olmadan fahiþelik kanunen yasaktýr ve ciddi bir þekilde cezalandýrýlýr. Bu, bir kiþinin baský altýnda seks iþçisi olarak çalýþmaya zorlandýðý herhangi bir durumu içerir.

Seks iþçisi veya müþterinin 18 yaþýndan küçük  olduðu herhangi bir durum da yasa dýþýdýr.

Belçika’da insan ticareti de cezalandýrýlýr.

Belçika’da insan ticaretinin kurbanlarý olarak kabul edilen insanlar ikamet izni alabilirler.

Ýnsan kaçakçýlýðý veya baský altýnda fahiþelik kurbanýysanýz, PAG-ASA, Payoke ve Child Focus gibi uzman kurumlara baþvurabilirsiniz. Size prosedürle ilgili yardýmcý olabilirler ve mahremiyetinize saygý gösterirler.

Ayný zamanda durumunuzu rapor etmek için polise gidebilir ve koruma arayabilirsiniz. Eðer baský altýnda fahiþelik kurbaný olan birini tanýyorsanýz, polisle iletiþime geçebilir veya 1712’yi arayabilirsiniz.

Gedwongen prostitutie en mensenhandel

Prostitutie of sekswerk betekent seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen.
Wanneer mensen in de prostitutie gelokt worden met valse beloften voor een betere toekomst in een ander land, is dit mensenhandel.

Vrijwillige prostitutie is legaal in België als zowel de sekswerker als de klant ouder zijn dan 18 en de sekswerker uit vrije wil en met toestemming handelt. Prostitutie zonder toestemming is strafbaar en wordt zwaar bestraft. Dit omvat ook alle situaties waarin iemand gedwongen wordt om als sekswerker te werken.

Wanneer de sekswerker of de klant jonger is dan 18, is prostitutie ook illegaal.

Mensenhandel wordt ook bestraft in België.

Mensen die in België erkend worden als slachtoffer van mensenhandel, kunnen een verblijfsstatus verkrijgen.

Als u het slachtoffer bent van mensenhandel of gedwongen prostitutie, kunt u contact opnemen met gespecialiseerde organisaties zoals PAG-ASA, Payoke en Child Focus. Zij kunnen u helpen met de procedure en zullen uw privacy respecteren.

U kunt ook naar de politie gaan om uw situatie te melden en bescherming te vragen. Als u iemand kent die het slachtoffer is van gedwongen prostitutie, kunt u contact opnemen met de politie of bellen naar het nummer 1712.

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

PAG-ASA
İnsan kaçakçılığı mağdurlarına destek
02 511 64 64
Payoke
İnsan kaçakçığı ve istismarı mağdurlarına temel bakım, destek ve koruma
03 201 16 90
Police
Hayati tehlikeye sahip bir durumda yardım
101
1712
Şiddet olayları hakkında tüm sorularınızın cevaplanması için ücretsiz arama hattı.
1712 (9-17 saatleri arası)
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being (Genel Sağlık Merkezi) - Geçimsiz ilişkiler, tıbbi, ekonomik, idari, yasal veya maddi sorunlar, ailevi sorunlar gibi her türlü konuda destek Genel Sağlık Merkezleri şiddet ve istismar mağdurlarına da destek sağlar. Bir Genel Sağlık Merkezi bulun:
Sürya
İnsan kaçakçılığı kurbanlarına barınma olanağının yanı sıra psikolojik, tıbbi, idari ve hukuki yardım
04 232 40 30 (Haftanın 7 günü, 24 saat)
Cinsel Şiddet Yardım Merkezi (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Brüksel
Cinsel şiddet kurbanlarına hastanede yardımda bulunan hizmet. Yardım merkezi tıbbi ve psikolojik yardım sunup, delillerin toplanmasına yardımcı olur. Ayrıca burada şikayette bulunabilirsiniz. Her gün 24 saat açıktır.
02 535 45 42
Cinsel Şiddet Yardım Merkezi (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Ghent
Cinsel şiddet kurbanlarına hastanede yardımda bulunan hizmet. Yardım merkezi tıbbi ve psikolojik yardım sunup, delillerin toplanmasına yardımcı olur. Ayrıca burada şikayette bulunabilirsiniz. Her gün 24 saat açıktır.
09 332 80 80
Cinsel Şiddet Yardım Merkezi (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Cinsel şiddet kurbanlarına hastanede yardımda bulunan hizmet. Yardım merkezi tıbbi ve psikolojik yardım sunup, delillerin toplanmasına yardımcı olur. Ayrıca burada şikayette bulunabilirsiniz. Her gün 24 saat açıktır.
04 367 93 11