Ïðèíóæäåíèå ê çàíÿòèþ ïðîñòèòóöèåé è òîðãîâëåé ëþäüìè

Ïðîñòèòóöèÿ, èëè ñåêñ-óñëóãè, — ýòî ïðåäëîæåíèå ñåêñà â îáìåí íà äåíüãè èëè äðóãèå ïðåèìóùåñòâà.
Åñëè ÷åëîâåêà ñêëîíÿþò ê çàíÿòèþ ïðîñòèòóöèåé îáìàííûì ïóòåì, îáåùàÿ ëó÷øåå áóäóùåå â äðóãîé ñòðàíå, òî òàêèå äåéñòâèÿ ïîäïàäàþò ïîä îïðåäåëåíèå òîðãîâëè ëþäüìè.

 Áåëüãèè äîáðîâîëüíàÿ ïðîñòèòóöèÿ ÿâëÿåòñÿ ëåãàëüíîé, ïðè óñëîâèè ÷òî è ñåêñ-ðàáîòíèê, è êëèåíò ñòàðøå 18 ëåò, à ñåêñ-ðàáîòíèê äåéñòâóåò ïî ñîáñòâåííîé âîëå è ñîãëàñèþ. Ïðîñòèòóöèÿ áåç ñîãëàñèÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííîé è ñòðîãî ïðåñëåäóåòñÿ. Ê ýòîìó òàêæå ïðè÷èñëÿþòñÿ ëþáûå ñèòóàöèè ïðèíóæäåíèÿ äðóãîãî ÷åëîâåêà âûñòóïàòü â êà÷åñòâå ñåêñ-ðàáîòíèêà.

Ëþáàÿ ñèòóàöèÿ, â êîòîðîé ñåêñ-ðàáîòíèê èëè êëèåíò ñåêñ-ðàáîòíèêà ìîëîæå 18, òàêæå ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííîé.

Òîðãîâëÿ ëþäüìè òàêæå ÿâëÿåòñÿ íà òåððèòîðèè Áåëüãèè íåçàêîííîé.

 Áåëüãèè ëèöà, ïðèçíàííûå æåðòâàìè òîðãîâëè ëþäüìè, ìîãóò ïîëó÷èòü ñòàòóñ ïðåáûâàíèÿ â ñòðàíå.

Åñëè âû ÿâëÿåòåñü æåðòâîé òîðãîâëè ëþäüìè èëè âàñ âûíóäèëè çàíèìàòüñÿ ïðîñòèòóöèåé, òî âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííûå îðãàíèçàöèè, òàêèå êàê PAG-ASA, Payoke è Child Focus. Òàì âàì ïîìîãóò ñ âûïîëíåíèåì ôîðìàëüíîñòåé è ñ óâàæåíèåì îòíåñóòñÿ ê âàøåìó ïðàâó íà êîíôèäåíöèàëüíîñòü.

Âû òàêæå ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â ïîëèöèþ, ÷òîáû ñîîáùèòü î ñâîåé ñèòóàöèè è ïîëó÷èòü çàùèòó. Åñëè âàì èçâåñòíî, ÷òî êòî-ëèáî ñòàë æåðòâîé ïðèíóæäåíèÿ ê çàíÿòèþ ïðîñòèòóöèåé, îáðàòèòåñü â ïîëèöèþ èëè ïîçâîíèòå 1712.

Gedwongen prostitutie en mensenhandel

Prostitutie of sekswerk betekent seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen.
Wanneer mensen in de prostitutie gelokt worden met valse beloften voor een betere toekomst in een ander land, is dit mensenhandel.

Vrijwillige prostitutie is legaal in België als zowel de sekswerker als de klant ouder zijn dan 18 en de sekswerker uit vrije wil en met toestemming handelt. Prostitutie zonder toestemming is strafbaar en wordt zwaar bestraft. Dit omvat ook alle situaties waarin iemand gedwongen wordt om als sekswerker te werken.

Wanneer de sekswerker of de klant jonger is dan 18, is prostitutie ook illegaal.

Mensenhandel wordt ook bestraft in België.

Mensen die in België erkend worden als slachtoffer van mensenhandel, kunnen een verblijfsstatus verkrijgen.

Als u het slachtoffer bent van mensenhandel of gedwongen prostitutie, kunt u contact opnemen met gespecialiseerde organisaties zoals PAG-ASA, Payoke en Child Focus. Zij kunnen u helpen met de procedure en zullen uw privacy respecteren.

U kunt ook naar de politie gaan om uw situatie te melden en bescherming te vragen. Als u iemand kent die het slachtoffer is van gedwongen prostitutie, kunt u contact opnemen met de politie of bellen naar het nummer 1712.

Вам нужна дополнительная информация или помощь?

PAG-ASA
Помощь жертвам торговли людьми
02 511 64 64
Payoke
Первичная медицинская помощь, поддержка и защита для жертв торговли людьми и эксплуатации
03 201 16 90
Police
Помощь в угрожающих жизни ситуациях
101
1712
Номер бесплатного телефона для ответов на любые вопросы о насилии.
1712 (с 9.00 до 17.00)
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Центр обеспечения общего благополучия: помощь по широкому кругу вопросов: сложности во взаимоотношениях, медицинские, финансовые, административные, юридические, материальные или семейные проблемы... CAW также помогают жертвам насилия. Найти ближайший CAW:
Sürya
Оказание психологической, медицинской, административной и правовой помощи жертвам торговли людьми, включая помощь с жильем
04 232 40 30 (круглосуточно, без выходных)
Центр ухода за жертвами насилия (Zorgcentrum na seksueel geweld) — Брюссель
Больничный уход за жертвами сексуального насилия. Центр ухода оказывает медицинскую и психологическую помощь и помогает в сборе доказательств. Здесь также можно подать жалобу. Работает ежедневно, круглосуточно.
02 535 45 42
Центр ухода за жертвами насилия (Zorgcentrum na seksueel geweld) — Гент
Больничный уход за жертвами сексуального насилия. Центр ухода оказывает медицинскую и психологическую помощь и помогает в сборе доказательств. Здесь также можно подать жалобу. Работает ежедневно, круглосуточно.
09 332 80 80
Центр ухода за жертвами насилия (Zorgcentrum na seksueel geweld) — Льеж
Больничный уход за жертвами сексуального насилия. Центр ухода оказывает медицинскую и психологическую помощь и помогает в сборе доказательств. Здесь также можно подать жалобу. Работает ежедневно, круглосуточно.
04 367 93 11