Ïðîñòèòóöèÿ / ñåêñ-óñëóãè

Ïðîñòèòóöèÿ, èëè ñåêñ-óñëóãè, — ýòî ïðåäëîæåíèå ñåêñà â îáìåí íà äåíüãè èëè äðóãèå ïðåèìóùåñòâà. Åñòü ðàçíèöà ìåæäó ñåêñ-ðàáîòíèêàìè, êîòîðûå ðàáîòàþò â ñåêñ-èíäóñòðèè äîáðîâîëüíî, è æåðòâàìè òîðãîâëè ëþäüìè, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ïðîñòèòóöèåé ïî ïðèíóæäåíèþ. Ïîýòîìó íàêàçóåìîé ÿâëÿåòñÿ íå ñàìà ðàáîòà â ñåêñ-èíäóñòðèè, à ïðèíóæäåíèå ê íåé.

 Áåëüãèè ñåêñ-èíäóñòðèÿ ÿâëÿåòñÿ ëåãàëüíîé, ïðè óñëîâèè ÷òî è ñåêñ-ðàáîòíèê, è êëèåíò ñòàðøå 18 ëåò, à ñåêñ-ðàáîòíèê äåéñòâóåò ïî ñîáñòâåííîé âîëå è ñîãëàñèþ.  ýòîì ñëó÷àå îíè íå äåëàþò íè÷åãî ïðîòèâîçàêîííîãî.  

Ïðèíóæäåíèå ê çàíÿòèþ ïðîñòèòóöèåé è òîðãîâëÿ ëþäüìè çàïðåùåíû çàêîíîäàòåëüñòâîì. Âîâëå÷åíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ïðîñòèòóöèþ äëÿ ñåêñóàëüíîé ýêñïëóàòàöèè òàêæå çàïðåùåíî. Ñóòåíåðû, êîòîðûå ñîáëàçíÿò äåâî÷åê-ïîäðîñòêîâ è èíèöèèðóþò ñ íèìè ôàëüøèâûå îòíîøåíèÿ , äëÿ òîãî ÷òîáû â äàëüíåéøåì âîâëå÷ü èõ â ïðîñòèòóöèþ, òàêæå ìîãóò ïîíåñòè íàêàçàíèå.

Ñåêñ-ðàáîòíèöà è êëèåíò ðàçãîâàðèâàþò â âõîäà â ïóáëè÷íûé äîì

Ïðîòèâîçàêîííûìè ÿâëÿþòñÿ ëþáûå ôîðìû íàñèëèÿ èëè äèñêðèìèíàöèè ïî îòíîøåíèþ ê ìóæ÷èíàì, æåíùèíàì èëè òðàíñãåíäåðàì , çàíèìàþùèìñÿ ïðåäîñòàâëåíèåì ñåêñ-óñëóã.

Prostitutie / sekswerk

Prostitutie of sekswerk betekent seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen. Er is een onderscheid tussen sekswerkers die vrijwillig kiezen om deze job te doen en slachtoffers van mensenhandel die gedwongen worden tot prostitutie. Daarom is sekswerk niet strafbaar, maar iemand dwingen tot sekswerk wel.

Sekswerk is legaal in België als zowel de sekswerker als de klant ouder dan 18 jaar zijn en de sekswerker vrij en met toestemming handelt. Zij doen niets strafbaars.  

Gedwongen prostitutie en mensenhandel zijn strafbaar. Seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie is ook verboden. Ook tienerpooiers die meisjes versieren en een valse relatie met hen beginnen om hen daarna in de prostitutie te dwingen zijn strafbaar.

Een sekswerker en een klant praten aan de ingang van een bordeel

Elke vorm van geweld of discriminatie tegenover een mannelijke, vrouwelijke of transgender sekswerker is strafbaar.

Вам нужна дополнительная информация или помощь?

Violett Gent
Предоставление помощи работникам секс-индустрии, анализы на ИППП и ВИЧ
09 233 47 67
Violett Hasselt
Предоставление помощи работникам секс-индустрии, анализы на ИППП и ВИЧ
011 33 30 58
Violett Antwerpen
Предоставление услуг здравоохранения и поддержки проституткам; анализы на ИППП и ВИЧ
03 293 95 91, 0474 98 57 66
Alias
Медицинская и социальная помощь мужчинам, занятым в секс-индустрии
0484 60 52 18, 0484 60 80 47
Boysproject
Социальная организация для мужчин и трансгендеров, занятых в секс-индустрии
03 293 95 90
Espace P - Arlon
Анализы на ВИЧ и ИППП, оказание медицинской и психологической помощи работникам секс-индустрии
0474 13 86 54
Espace P - Brussel
Анализы на ВИЧ и ИППП, оказание медицинской и психологической помощи работникам секс-индустрии
02 219 98 74
Espace P - Charleroi
Анализы на ВИЧ и ИППП, оказание медицинской и психологической помощи работникам секс-индустрии
071 30 98 10, 0471 54 28 23
Espace P - Liège
Анализы на ВИЧ и ИППП, оказание медицинской и психологической помощи работникам секс-индустрии
04 221 05 09
Espace P - Mons
Анализы на ВИЧ и ИППП, оказание медицинской и психологической помощи работникам секс-индустрии
065 8470 09
Espace P - Namur
Анализы на ВИЧ и ИППП, оказание медицинской и психологической помощи работникам секс-индустрии
081 77 68 21, 081 72 16 21
Семейный врач
С семейным врачом можно обсудить практически все интимные проблемы. При необходимости семейный врач направит вас к узкому специалисту. Найти ближайшего семейного врача:
ICAR Wallonie
Анализы на ВИЧ и ИППП, оказание медицинской, административной и психологической помощи работникам секс-индустрии
04 223 18 26 - 0499 38 88 46 (с понедельника по пятницу, с 8.30 до 16.30)