Zmuszanie do prostytucji i handel ludŸmi

Prostytucja oznacza odbywanie stosunku p³ciowego w zamian za pieni¹dze lub inne korzyœci.
Nak³anianie do prostytucji, sk³adaj¹c fa³szywe obietnice lepszej przysz³oœci w innym kraju okreœla siê mianem handlu ludŸmi.

Dobrowolna prostytucja jest w Belgii legalna pod warunkiem, ¿e zarówno osoba œwiadcz¹ca us³ugi seksualne, jak i klient maj¹ wiêcej ni¿ 18 lat, a osoba œwiadcz¹ca us³ugi seksualne dzia³a z w³asnej woli i za zgod¹. Prostytucja bez wyra¿enia na ni¹ zgody jest zabroniona przez prawo i podlega surowym karom. Dotyczy to równie¿ wszelkich sytuacji, w których dana osoba jest zmuszana do œwiadczenia us³ug jako pracownik seksualny.

Wszelkie sytuacje, w których osoba œwiadcz¹ca us³ugi seksualne lub klient jest m³odszy ni¿ 18 lat s¹ równie¿ zabronione przez prawo.

Handel ludŸmi równie¿ podlega karze w Belgii.

W Belgii osoby uznane za ofiary handlu ludŸmi mog¹ uzyskaæ status rezydenta.

Jeœli jesteœ ofiar¹ handlu ludŸmi lub przymusowej prostytucji, mo¿esz skontaktowaæ siê z wyspecjalizowanymi organizacjami, takimi jak PAG-ASA, Payoke i Child Focus. Pomo¿e Ci ona ukoñczyæ wymagane procedury w poszanowaniu Twojej prywatnoœci.

Mo¿esz tak¿e udaæ siê na policjê, aby zg³osiæ sytuacjê i poprosiæ o ochronê. Je¿eli znasz osobê, która jest zmuszana do prostytucji, mo¿esz skontaktowaæ siê z policj¹ lub zadzwoniæ pod numer 1712.

Gedwongen prostitutie en mensenhandel

Prostitutie of sekswerk betekent seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen.
Wanneer mensen in de prostitutie gelokt worden met valse beloften voor een betere toekomst in een ander land, is dit mensenhandel.

Vrijwillige prostitutie is legaal in België als zowel de sekswerker als de klant ouder zijn dan 18 en de sekswerker uit vrije wil en met toestemming handelt. Prostitutie zonder toestemming is strafbaar en wordt zwaar bestraft. Dit omvat ook alle situaties waarin iemand gedwongen wordt om als sekswerker te werken.

Wanneer de sekswerker of de klant jonger is dan 18, is prostitutie ook illegaal.

Mensenhandel wordt ook bestraft in België.

Mensen die in België erkend worden als slachtoffer van mensenhandel, kunnen een verblijfsstatus verkrijgen.

Als u het slachtoffer bent van mensenhandel of gedwongen prostitutie, kunt u contact opnemen met gespecialiseerde organisaties zoals PAG-ASA, Payoke en Child Focus. Zij kunnen u helpen met de procedure en zullen uw privacy respecteren.

U kunt ook naar de politie gaan om uw situatie te melden en bescherming te vragen. Als u iemand kent die het slachtoffer is van gedwongen prostitutie, kunt u contact opnemen met de politie of bellen naar het nummer 1712.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

PAG-ASA
Pomoc osobom będącym ofiarami handlu ludźmi
02 511 64 64
Payoke
Podstawowa opieka, wsparcie i ochrona ofiar handlu ludźmi i wyzysku
03 201 16 90
Police
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
101
1712
Darmowa infolinia udzielająca pomocy we wszelkich kwestiach związanych z przemocą.
1712 (godz. 9-17)
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
Sürya
Pomoc psychospołeczna, medyczna, administracyjna oraz prawna, a także schronienie dla ofiar handlu ludźmi
04 232 40 30 (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę)
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Bruksela
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
02 535 45 42
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Gandawa
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
09 332 80 80
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
04 367 93 11