Prostytucja / praca seksualna

Prostytucja lub praca seksualna oznacza oferowanie seksu w zamian za pieni¹dze lub inne korzyœci. Istnieje ró¿nica pomiêdzy osobami œwiadcz¹cymi us³ugi seksualne, które dobrowolnie decyduj¹ siê na ich uprawianie, a ofiarami handlu ludŸmi, które s¹ zmuszane do prostytucji. W zwi¹zku z tym praca seksualna nie jest karalna, ale zmuszanie kogoœ do jej uprawiania jest.

Praca seksualna jest w Belgii legalna pod warunkiem, ¿e zarówno osoba œwiadcz¹ca us³ugi seksualne, jak i klient maj¹ wiêcej ni¿ 18 lat, a osoba œwiadcz¹ca us³ugi seksualne dzia³a z w³asnej woli i za zgod¹. Nie robi¹ bowiem niczego, co by³oby zakazane przez prawo.  

Zmuszanie do prostytucji i handel ludŸmi jest zabronione przez prawo. Zabronione jest równie¿ wykorzystywanie seksualne nieletnich w prostytucji. Karani mog¹ byæ równie¿ nastoletni sutenerzy, którzy uwodz¹ dziewczyny i nawi¹zuj¹ z nimi fa³szywy zwi¹zek , aby nastêpnie zmusiæ je do prostytucji.

Prostytutka i klient wchodz¹ do domu publicznego

Wszelkie formy przemocy lub  dyskryminacji przeciwko kobiecie, mê¿czyŸnie lub osobie transp³ciowej paraj¹cej siê prac¹ seksualn¹ s¹ zabronione przez prawo.

Prostitutie / sekswerk

Prostitutie of sekswerk betekent seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen. Er is een onderscheid tussen sekswerkers die vrijwillig kiezen om deze job te doen en slachtoffers van mensenhandel die gedwongen worden tot prostitutie. Daarom is sekswerk niet strafbaar, maar iemand dwingen tot sekswerk wel.

Sekswerk is legaal in België als zowel de sekswerker als de klant ouder dan 18 jaar zijn en de sekswerker vrij en met toestemming handelt. Zij doen niets strafbaars.  

Gedwongen prostitutie en mensenhandel zijn strafbaar. Seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie is ook verboden. Ook tienerpooiers die meisjes versieren en een valse relatie met hen beginnen om hen daarna in de prostitutie te dwingen zijn strafbaar.

Een sekswerker en een klant praten aan de ingang van een bordeel

Elke vorm van geweld of discriminatie tegenover een mannelijke, vrouwelijke of transgender sekswerker is strafbaar.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Violett Gent
Pomoc dla pracowników seksualnych, a także badania na obecność wirusa HIV i infekcji przenoszonych drogą płciową
09 233 47 67
Violett Hasselt
Pomoc dla pracowników seksualnych, a także badania na obecność wirusa HIV i infekcji przenoszonych drogą płciową
011 33 30 58
Violett Antwerpen
Opieka zdrowotna i wsparcie dla prostytutek, a także badania na obecność wirusa HIV i infekcji przenoszonych drogą płciową
03 293 95 91, 0474 98 57 66
Alias
Pomoc zdrowotna i społeczna dla mężczyzn będących pracownikami seksualnymi
0484 60 52 18, 0484 60 80 47
Boysproject
Organizacja społeczna dla mężczyzn i transseksualistów będących pracownikami seksualnymi
03 293 95 90
Espace P - Arlon
Badanie na obecność wirusa HIV i infekcji przenoszonych drogą płciową, pomoc medyczna oraz psychospołeczna dla pracowników seksualnych
0474 13 86 54
Espace P - Brussel
Badanie na obecność wirusa HIV i infekcji przenoszonych drogą płciową, pomoc medyczna oraz psychospołeczna dla pracowników seksualnych
02 219 98 74
Espace P - Charleroi
Badanie na obecność wirusa HIV i infekcji przenoszonych drogą płciową, pomoc medyczna oraz psychospołeczna dla pracowników seksualnych
071 30 98 10, 0471 54 28 23
Espace P - Liège
Badanie na obecność wirusa HIV i infekcji przenoszonych drogą płciową, pomoc medyczna oraz psychospołeczna dla pracowników seksualnych
04 221 05 09
Espace P - Mons
Badanie na obecność wirusa HIV i infekcji przenoszonych drogą płciową, pomoc medyczna oraz psychospołeczna dla pracowników seksualnych
065 8470 09
Espace P - Namur
Badanie na obecność wirusa HIV i infekcji przenoszonych drogą płciową, pomoc medyczna oraz psychospołeczna dla pracowników seksualnych
081 77 68 21, 081 72 16 21
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
ICAR Wallonie
Badanie na obecność wirusa HIV i chorób przenoszonych drogą płciową, pomoc administracyjna oraz psychospołeczna dla pracowników seksualnych
04 223 18 26 - 0499 38 88 46 (od poniedziałku do piątku, od 8:30 do 16:30)