Ïðîñòèòóöèÿ / ïðåäîñòàâÿíå íà ñåêñóàëíè óñëóãè

Ïðîñòèòóöèÿòà èëè ïðåäîñòàâÿíåòî íà ñåêñóàëíè óñëóãè îçíà÷àâà ïðåäëàãàíåòî íà ñåêñ ñðåùó ïàðè èëè äðóãè èçãîäè. Èìà ðàçëèêà ìåæäó ñåêñ ðàáîòíèöèòå, êîèòî èçáèðàò äà ñå çàíèìàâàò ñúñ ñåêñóàëíè óñëóãè, è æåðòâèòå íà òðàôèê íà õîðà, êîèòî ñà ïðèíóæäàâàíè äà ïðîñòèòóèðàò. Ñëåäîâàòåëíî ñåêñóàëíèòå óñëóãè íå ñà íàêàçóåìè, íî ïðèíóæäàâàíåòî íà íÿêîãî äà ñå çàíèìàâà ñúñ ñåêñóàëíè óñëóãè å.

Ñåêñóàëíèòå óñëóãè ñà çàêîííè â Áåëãèÿ, ïðè óñëîâèå ÷å ñåêñ ðàáîòíèêà è êëèåíòà ñà íàä 18 ãîäèíè è ñåêñ ðàáîòíèêà äåéñòâà ïî ñâîå æåëàíèå è ñúãëàñèå. Òå íå ïðàâÿò íèùî, êîåòî å çàáðàíåíî ñúñ çàêîí.  

Íàñèëñòâåíàòà ïðîñòèòóöèÿ è òðàôèêúò íà õîðà ñà çàáðàíåíè ñúñ çàêîí. Ñåêñóàëíàòà åêñïëîàòàöèÿ íà íåïúëíîëåòíè çà ïðîñòèòóèðàíåòî å ñúùî çàáðàíåíà. Íàêàçóåìî å ñúùî, êîãàòî íåïúëíîëåòíè ñâîäíèöè ñúáëàçíÿâàò ìîìè÷åòà è çàïî÷âàò ôàëøèâà âðúçêà ñ òÿõ, çà äà ãè ïðèíóäÿò äà ïðîñòèòóèðàò.

Ïðîñòèòóòêà è êëèåíò ðàçãîâàðÿò íà âõîäà íà ïóáëè÷åí äîì

Âñè÷êè ôîðìè íà íàñèëèå èëè äèñêðèìèíàöèÿ ñðåùó ìúæ, æåíà èëè òðàíññåêñóàëåí ñåêñ ðàáîòíèê ñà çàáðàíåíè ñúñ çàêîí.

Prostitutie / sekswerk

Prostitutie of sekswerk betekent seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen. Er is een onderscheid tussen sekswerkers die vrijwillig kiezen om deze job te doen en slachtoffers van mensenhandel die gedwongen worden tot prostitutie. Daarom is sekswerk niet strafbaar, maar iemand dwingen tot sekswerk wel.

Sekswerk is legaal in België als zowel de sekswerker als de klant ouder dan 18 jaar zijn en de sekswerker vrij en met toestemming handelt. Zij doen niets strafbaars.  

Gedwongen prostitutie en mensenhandel zijn strafbaar. Seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie is ook verboden. Ook tienerpooiers die meisjes versieren en een valse relatie met hen beginnen om hen daarna in de prostitutie te dwingen zijn strafbaar.

Een sekswerker en een klant praten aan de ingang van een bordeel

Elke vorm van geweld of discriminatie tegenover een mannelijke, vrouwelijke of transgender sekswerker is strafbaar.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Violett Gent
Помощ за секс труженици, както и тестване за БППП и ХИВ
09 233.47.67
Violett Hasselt
Помощ за секс труженици, както и тестване за БППП и ХИВ
011 33 30 58
Violett Antwerpen
Здравни грижи и подкрепа за проститутки, както и тестване за БППП и ХИВ
03 293 95 91, 0474 98 57 66
Alias
Медицинска и социална помощ за мъже секс труженици
0484 60 52 18, 0484 60 80 47
Boysproject
Социална организация за мъже и транссексуални секс труженици
03 293 95 90
Espace P - Arlon
Тестване за ХИВ и БППП, медицинска и психологическа помощ за секс труженици
0474 13 86 54
Espace P - Brussel
Тестване за ХИВ и БППП, медицинска и психологическа помощ за секс труженици
02 219 98 74
Espace P - Charleroi
Тестване за ХИВ и БППП, медицинска и психологическа помощ за секс труженици
071 30 98 10, 0471 54 28 23
Espace P - Liège
Тестване за ХИВ и БППП, медицинска и психологическа помощ за секс труженици
04 221 05 09
Espace P - Mons
Тестване за ХИВ и БППП, медицинска и психологическа помощ за секс труженици
065 8470 09
Espace P - Namur
Тестване за ХИВ и БППП, медицинска и психологическа помощ за секс труженици
081 77 68 21, 081 72 16 21
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
ICAR Wallonie
Тестове за ХИВ и БППП, медицинска, административна и психологическа помощ за секс работници
04 223 18 26 - 0499 38 88 46 (от понеделник до петък, между 8:30 и 16:30 ч.)