روسپی‌گری / تن‌فروشی

روسپی‌گری یا تن‌فروشی به معنای سکس داشتن در ازای دریافت پول یا منافع دیگر است.  البته بین کسانی که به تن‌فروشی اختیاری ست می‌زنند و قربانیان قاچاق انسان که مجبور به روسپی‌گری می‌شوند تفاوت‌هایی وجود دارد. بنابراین، تن‌فروشی جُرم نیست، اما مجبور کردن کسی به تن‌فروشی جُرم است.

تن‌فروشی در بلژیک مجاز است، منوط بر اینکه که فرد تن‌فروش و مشتری او هر دو بالای 18 سال باشند و اینکه فرد تن‌فروش به اراده و رضایت خود این کار را انجام دهد. در این صورت، آنها به لحاظ قانونی مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند.  

اجبار به تن‌فروشی و قاچاق انسان به لحاظ قانونی ممنوع هستند. استثمار جنسی از کودکان خردسال از طریق روسپی‌گری نیز ممنوع است.  برای قوادانی که دختران را اغفال و به هدف وادار کردن آنها به روسپی‌گری  با آنها یک رابطه  دروغین را آغاز می‌کنند نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

یک کارگر جنسی و مشتری در حال صحبت جلوی ورودی یک روسپی‌خانه

هرگونه خشونت یا  تبعیض  علیه کارگران جنسیِ مؤنث، مذکر یا  ترنس  به لحاظ قانونی ممنوع است.

Prostitutie / sekswerk

Prostitutie of sekswerk betekent seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen. Er is een onderscheid tussen sekswerkers die vrijwillig kiezen om deze job te doen en slachtoffers van mensenhandel die gedwongen worden tot prostitutie. Daarom is sekswerk niet strafbaar, maar iemand dwingen tot sekswerk wel.

Sekswerk is legaal in België als zowel de sekswerker als de klant ouder dan 18 jaar zijn en de sekswerker vrij en met toestemming handelt. Zij doen niets strafbaars.  

Gedwongen prostitutie en mensenhandel zijn strafbaar. Seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie is ook verboden. Ook tienerpooiers die meisjes versieren en een valse relatie met hen beginnen om hen daarna in de prostitutie te dwingen zijn strafbaar.

Een sekswerker en een klant praten aan de ingang van een bordeel

Elke vorm van geweld of discriminatie tegenover een mannelijke, vrouwelijke of transgender sekswerker is strafbaar.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

Violett Gent
کمک برای کارگران جنسی، همچنین آزمایش STI و HIV
09/233.47.67
Violett Hasselt
کمک برای کارگران جنسی، همچنین آزمایش STI و HIV
011 33 30 58
Violett Antwerpen
خدمات درمانی و پشتیبانی به فاحشه‌ها، همچنین آزمایش STI و HIV
03 293 95 91, 0474 98 57 66
Alias
کمک پزشکی و اجتماعی برای کارگردان جنسی مرد
0484 60 52 18, 0484 60 80 47
Boysproject
سازمانی اجتماعی برای کارگردان جنسی ترانس جندر و مرد
03 293 95 90
Espace P - Arlon
آزمایش HIV و STI، کمک پزشکی و روانپزشکی برای کارگران جنسی
0474 13 86 54
Espace P - Brussel
آزمایش HIV و STI، کمک پزشکی و روانپزشکی برای کارگران جنسی
02 219 98 74
Espace P - Charleroi
آزمایش HIV و STI، کمک پزشکی و روانپزشکی برای کارگران جنسی
071 30 98 10, 0471 54 28 23
Espace P - Liège
آزمایش HIV و STI، کمک پزشکی و روانپزشکی برای کارگران جنسی
04 221 05 09
Espace P - Mons
آزمایش HIV و STI، کمک پزشکی و روانپزشکی برای کارگران جنسی
065 8470 09
Espace P - Namur
آزمایش HIV و STI، کمک پزشکی و روانپزشکی برای کارگران جنسی
081 77 68 21, 081 72 16 21
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
ICAR Wallonie
ارائه خدمات روان پزشکی و پزشکی از جمله آزمایش های HIV و STI، و کمک های اداری و اجرایی برای کارگران جنسی.
تلفن:26 18 223 04 - 46 88 38 0499 ( دوشنبه ها تا جمه ها از ساعت 8.30 صبح تا 4.30 بعد از ظهر آماده پاسخگویی است.)