Hiv-test

Een hiv-test kan nagaan of u besmet bent met hiv of niet. De test kan hiv betrouwbaar opsporen in uw bloed vanaf 6 weken nadat u een risicocontact heeft gehad. Vraag een zorgverlener of een eerdere test in uw geval mogelijk is.  

Een hiv-test verloopt als volgt: 

 • De dokter neemt een bloedstaal en stuurt dat naar een laboratorium voor verder onderzoek.
 • In het laboratorium kijken ze of er antistoffen in uw bloed zijn.
 • Ongeveer een week later ontvangt de dokter de resultaten van het onderzoek.
 • De dokter geeft uitleg bij het resultaat en bespreekt met u de volgende stappen. 
Dokter neemt een bloedstaal van een vrouw.

Sneltest

Als u geen week wil wachten op het resultaat, kan u ook een sneltest vragen. Deze test geeft u sneller het resultaat:

 • De dokter neemt een bloedstaal en na 30 minuten heeft u het resultaat al.
 • Alleen als de test positief is, moet het resultaat worden bevestigd door een andere test. 
 • De resultaten van die bevestigingstest ontvangt u ongeveer een week later.

Praten met een dokter

U kunt vrijuit praten met een dokter. Een dokter mag geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren.

Man praat met een zorgverlener.

Kan ik mezelf testen op hiv?

U kunt uzelf testen op hiv en u moet dan niet naar de dokter. U kunt een hiv-zelftest zonder voorschrift kopen in de apotheek of via internet. De test werkt met bloed (van een vingerprik). Koop alleen tests met een CE-label. Dat garandeert goede kwaliteit. Vraag meer informatie in de apotheek. 

Een vrouw koopt een hiv-zelftest in de apotheek
Hiv-zelftest
Hiv-zelftest
Hiv-zelftest: prikker om een druppel bloed uit de vingertop te verkrijgen, zelftester, staander, ontsmettingsdoekje, steriel doekje, pleister en handleiding.
Hiv-zelftest: prikker om een druppel bloed uit de vingertop te verkrijgen, zelftester, staander, ontsmettingsdoekje, steriel doekje, pleister en handleiding.
Volg strikt de stappen in de handleiding.
Volg strikt de stappen in de handleiding.

Prijs van een hiv-test

Een hiv-test kost € 2,50. U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter en een deel van de labokosten.

De dokter ontvangt het resultaat van de test, maar de rekening wordt naar u thuis gestuurd. Op de rekening staat alleen dat uw bloed werd getest, maar niet waarom het is getest. Praat met uw dokter, als u de rekening niet thuis wil ontvangen.

Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp.

Een hiv-zelftest kost ongeveer € 30.

Wat kost het?

HIV test

An HIV test can tell if you have been infected with HIV or not. The test can reliably detect HIV in your blood for 6 weeks after running the risk of infection. Ask a health professional if an earlier test is possible in your case.

An HIV test takes place as follows:

 • The doctor takes a blood sample and sends it to a lab for testing.
 • In the lab they will look for antibodies in your blood.
 • The doctor receives the result of the lab test about one week later.
 • The doctor explains the result to you and talks with you about the next steps.
Doctor taking a blood sample from a woman.

Rapid test

If you do not want to wait one week for the test results, you can also get a rapid test. This test gives the result faster:

 • The doctor takes a blood sample and gives you the result within 30 minutes.
 • Only if the test is positive: another test is needed to confirm the result.
 • You receive the result of the confirmation test about one week later.

Talking to a doctor

You can freely talk to a doctor. A doctor cannot give any information about you to anybody else. He/she is obliged by law to respect your privacy.

Man talking with a health professional.

Can I test myself for HIV?

You can test yourself for HIV and do not have to go to a doctor. You can only buy an HIV test without a prescription at a pharmacy or on the internet. The test uses blood (from a finger-prick). Only buy tests with a CE label. This guarantees good quality. Ask in a pharmacy for more information.

A woman buying a HIV Self Test in a pharmacy
HIV Self Test
HIV Self Test
HIV Self Test: lancet to obtain a drop of blood from the fingertip, self-test device, disposal bag, disinfectant wipe, sterile cloth, plaster and instructions.
HIV Self Test: lancet to obtain a drop of blood from the fingertip, self-test device, disposal bag, disinfectant wipe, sterile cloth, plaster and instructions.
Strictly follow the steps in the instructions.
Strictly follow the steps in the instructions.

Price of an HIV test

An HIV test costs € 2.50. You also have to pay a personal contribution for the visit to the doctor and part of the lab costs.

The doctor receives the result of the test, but the invoice is sent to your home. The invoice only states that your blood was tested, but does not say why. Talk to your doctor if you do not want the invoice sent to your home.

Some people have a right to increased reimbursement or urgent medical care.

An HIV Self Test costs around € 30.

What does it cost?

Meer informatie of hulp nodig?

Helpcenter ITG
Hulp bij vragen en problemen rond hiv en seksuele gezondheid. Gratis en anonieme soa- en hiv-testen.
03 216 02 88