Достъп до медицинска помощ

В Белгия има много служби и специалисти, които могат да ви помогнат, в случай че се нуждаете от здравна информация, имате здравословен проблем или при извънредна ситуация.

Жена отива на лекар

Как мога да платя за здравеопазване?

Здравеопазването е скъпо. Ако пребивавате законно, можете да се регистрирате в здравноосигурителна каса. Когато сте член на здравноосигурителна каса, има различни начини да се намалят вашите медицински разходи:

 • Схема за плащане от трето лице: плащате само личната вноска на лекаря. Това означава, че ще платите 6 € за консултация. Питайте вашия лекар за това.
 • Лична амбулаторна карта (ЛАК): изберете постоянен личен лекар и го помолете да поддържа вашата ЛАК. По този начин той ще има пълен поглед върху вашето здраве и ще може да го следи. Освен това, прегледите при личен лекар с ЛАК ще бъдат по-евтини за вас. Личната вноска се намалява от 6 € на 4 €.
 • Увеличено възстановяване: ако не разполагате с достатъчно финансови средства, може да имате право на увеличено възстановяване. В такъв случай здравноосигурителната каса възстановява по-голяма част от медицинските разходи. Например личната вноска, плащана на личния лекар, се намалява от 1 € с ЛАК и 1,5 € без ЛАК. Питайте вашата здравноосигурителна каса за това.
Колко струва това?

Какво да правя, ако нямам статут на легално пребиваващ?

Дори да нямате статут на законно пребиваващ, вие имате право на медицинско обслужване. За целта можете да кандидатствате за “спешна медицинска помощ” пред OCMW (Център за социално осигуряване).

Какво представлява спешната медицинска помощ?

Правото на медицинско обслужване е основно право на всеки, дори на хората без статут на законно пребиваващи. Правото на “спешна медицинска помощ” е установено със закон. По този начин лицата без статут на законно пребиваващи също имат достъп до здравеопазване.

Лекарят решава дали медицинската помощ е спешна или не. Спешната медицинска помощ е нещо повече от грижите, които бихте получили в спешното отделение на болницата. Тя може да включва както лечение, така и профилактика в болница или при лекар. По принцип това е необходима помощ. В случай че вашият лекар реши, че това е необходимо, консултацията за контрацепция или аборт също може да се счита за спешна медицинска помощ и да бъде заплатена от OCMW.

Лекарят, другите здравни специалисти и OCMW имат задължението да уважават вашата поверителност и да пазят в тайна информацията, с която разполагат за вас. Информацията, която OCMW дава на държавните служби, може да се използва само за плащане на медицински фактури.

Какви са условията за процедурата “спешна медицинска помощ”?

Има 3 условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да имате право на спешна медицинска помощ:

 • Трябва да живеете в Белгия без статут на легално пребиваващ.
 • Да не сте в състояние сами да платите за грижите.
 • Да притежавате удостоверение от лекар, в което се заявява, че става дума за “спешна медицинска помощ”.

Какво трябва да направя, за да получа “спешна медицинска помощ”?

Първо трябва да отидете в OCMW по местоживеене, а след това – при лекар. При спешен случай можете да получите медицинско обслужване от вашия лекар или в спешното отделение на болницата, без първо да ходите до OCMW. Необходимо е да се свържете с OCMW колкото е възможно по-скоро (в момента на получаване на помощта или веднага след това).

OCMW ще провери дали отговаряте на условията. Той ще направи социално проучване и ще ви зададе въпроси за вашето финансово състояние и битови условия. В някои случаи OCMW ще посети дома ви.

Всички лични лекари могат да ви осигурят медицинско обслужване по процедурата за “спешна медицинска помощ”. Общинският медицински център (Wijkgezondheidscentrum или Maison médicale) често има опит с лица без статут на законно пребиваващи.

Можете също така да отидете в CAW (Център за общо благосъстояние), ако имате нужда от допълнителна информация или правна помощ.

Какви са правата ми, ако имам статут на законно пребиваващ?

Fedasil (Федералната служба за прием на бежанци) или OCMW заплащат медицинските разходи на хората, търсещи убежище, в зависимост от мястото, където са настанени.

Ако имате електронна карта за пребиваване или в някои случаи разрешение за временно пребиваване “приложение 15”, можете да се запишете в здравноосигурителна каса. След това вашият съпруг/съпруга, децата под 25 години и вашите родители също могат да се регистрират. По този начин признатите за бежанци и свързаните с тях защитени лица могат да се регистрират в здравноосигурителна каса.

Какво става, ако здравният специалист не говори моя език?

Здравният специалист, например лекар или социален работник, може да поиска преводач, който да превежда по един от следните начини:

 • Преводачът присъства по време на консултацията;
 • Преводачът превежда по телефона;
 • Преводачът превежда чрез уебкамера, ако е възможно.

Важно е да се знае, че преводачът:

 • е обвързан с професионална тайна;
 • говори в първо лице (“аз”);
 • е неутрален и превежда всичко, което му се казва, без да добавя, променя или пропуска информация;
 • е безплатен за пациента.
Преводач превежда това, което здравният специалист и клиентът казват

Toegang tot medische zorg

In België zijn er heel wat diensten en professionals die u kunnen helpen wanneer u informatie nodig heeft over gezondheid, u een gezondheidsprobleem heeft of u zich in een noodsituatie bevindt.

Een vrouw gaat naar een dokter

Hoe kan ik gezondheidszorg betalen?

Gezondheidszorg is duur. Als u een wettig verblijf heeft, kunt u zich inschrijven bij een ziekenfonds. Als lid van het ziekenfonds, heeft u verschillende mogelijkheden om uw medische kosten te verlagen:

 • Derdebetalersregeling: u betaalt bij de huisdokter enkel het remgeld. U betaalt dan € 6 voor een consultatie. Vraag ernaar bij uw dokter.
 • Globaal Medisch Dossier (GMD): kies voor een vaste huisdokter en vraag hem een GMD bij te houden. Daarmee heeft hij een volledig zicht op uw gezondheid en kan hij u beter begeleiden. Uw bezoeken aan de huisdokter met een GMD worden ook goedkoper. Het remgeld daalt van € 6 naar € 4.
 • Verhoogde tegemoetkoming: als u weinig financiële middelen heeft, heeft u misschien recht op het statuut van Verhoogde tegemoetkoming. Het ziekenfonds betaalt dan meer terug voor medische kosten. Het remgeld bij de huisdokter daalt bijvoorbeeld van € 1 met GMD en € 1,5 zonder GMD. Vraag ernaar bij uw ziekenfonds. 

Wat moet ik doen als ik geen verblijfsvergunning heb?

Als u geen verblijfsvergunning heeft, heeft u wel nog recht op medische zorg. Daarvoor kunt u ‘dringende medische hulp’ vragen aan het OCMW.

Wat is dringende medische hulp?

Het recht op gezondheidszorg is een basisrecht voor iedereen, ook voor mensen zonder wettig verblijf. Het recht op ‘dringende medische hulp’ ligt vast in de wet. Zo krijgen mensen zonder wettig verblijf ook toegang tot gezondheidszorg.

Een dokter beslist of de medische hulp al dan niet dringend is. Dringende medische hulp is meer dan de zorg waarvoor u naar de spoedafdeling van een ziekenhuis zou gaan. Deze hulp kan zowel een behandeling als preventieve zorg zijn, in een ziekenhuis of bij een dokter. Het gaat in principe om noodzakelijke zorg. Als uw dokter het noodzakelijk vindt, kan een consultatie voor anticonceptie of een abortus ook dringende medische hulp zijn en betaald worden door het OCMW.

De dokter, andere zorgverleners en het OCMW zijn wettelijk verplicht om uw privacy te respecteren en informatie over u vertrouwelijk te behandelen. De informatie die het OCMW aan overheidsdiensten geeft, mag alleen worden gebruikt om medische facturen te betalen.

Wat zijn de voorwaarden voor de procedure voor 'dringende medische hulp'?

Er zijn 3 voorwaarden om in aanmerking te komen voor dringende medische hulp:

 • U woont zonder verblijfsvergunning in België.
 • U kunt de zorg niet zelf betalen.
 • U heeft een attest van een dokter waarin staat dat het om ‘dringende medische hulp’ gaat.

Wat moet ik doen om 'dringende medische hulp' te krijgen?

Als het mogelijk is, ga dan eerst naar het OCMW van de gemeente waar u woont, voor u naar de dokter gaat. In geval van nood kunt u echter ook medische zorg krijgen van uw dokter of via de spoedafdeling van een ziekenhuis zonder eerst naar het OCMW te gaan. U moet wel zo snel mogelijk contact opnemen met het OCMW (wanneer u verzorgd wordt of onmiddellijk daarna).

Het OCMW gaat na of u aan de voorwaarden voldoet. Het voert daarvoor een sociaal onderzoek en stelt u vragen over uw financiële situatie en uw woonsituatie. Soms komt het OCMW ook bij u thuis langs.

Elke huisdokter kan u medische zorg bieden via de procedure voor 'dringende medische hulp'. Een Wijkgezondheidscentrum of Maison médicale heeft vaak meer ervaring met mensen zonder verblijfsvergunning.

U kunt ook naar een CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) gaan als u meer informatie of juridische hulp nodig heeft.

Wat zijn mijn rechten als ik een verblijfsvergunning heb?

Fedasil of het OCMW betalen de medische kosten van asielzoekers, afhankelijk van waar ze worden opgevangen.

Als u een elektronische verblijfskaart heeft of in bepaalde gevallen een voorlopig verblijfsdocument ‘bijlage 15’ kunt u lid worden van een ziekenfonds. Ook uw echtgenote/echtgenoot, uw kinderen jonger dan 25 jaar en uw ouders kunnen zich dan inschrijven. Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen zich dus inschrijven bij een ziekenfonds.

Wat als een zorgverlener mijn taal niet spreekt?

Een zorgverlener, zoals een dokter of sociaal werker, kan een tolk vragen om op een van de volgende manieren te tolken:

 • De tolk is aanwezig tijdens de consultatie;
 • De tolk tolkt via de telefoon;
 • De tolk tolkt indien mogelijk via een webcam.

Het is belangrijk te weten dat de tolk:

 • gebonden is aan het beroepsgeheim;
 • in de eerste persoon ('ik') zal spreken;
 • neutraal is en alles vertaalt zonder informatie toe te voegen, te wijzigen of weg te laten;
 • gratis is voor de patiënt.
Een tolk vertaalt wat de zorgverlener en de cliënt zeggen

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

OCMW (CPAS - Център за социално благополучие)
Тази услуга предлага социална подкрепа и отговаря за процедурата "спешна медицинска помощ", която позволява на хора без разрешение за пребиваване да имат достъп до медицински грижи. Намерете OCMW във вашия квартал:
Agentschap Integratie & Inburgering – Правни услуги относно Закона за имиграцията
Информация относно законодателството, свързано със статута на пребиваване, събиране на семейството, убежище и достъп до здравеопазване. Намерете екип във вашия квартал:
02 205 00 55 (бюро за правна помощ)
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Geneeskunde voor het volk
Можете да посетите семеен лекар, практикуващ в Geneeskunde voor het Volk (Здравеопазване за хората). Други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и диетолози, също работят в тези кабинети. Грижите се предоставят безплатно. Намерете кабинет във вашия квартал в “Groepspraktijken” (Групови практики):
Maison médicale
Медицинска, социална и психологическа помощ във френскоговорящите части на Белгия. Намерете Maison médicale (Медицински дом) във вашия квартал:
Dokters van de wereld - Antwerpen
Безплатни медицински грижи
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Безплатни медицински грижи
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Безплатни медицински грижи
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Medimmigrant
подкрепа за лица без законно разрешение за престой, които се нуждаят от медицински грижи в района на Брюксел
02/274.14.33 или 02/274.14.34
Infopunt verblijf en rechtspositie - Atlas, integratie & inburgering Antwerpen
Правна помощ, включително достъп до здравни грижи за имигранти без документи.
03 270 33 36
Relais Santé Charleroi
Достъп до медицинска помощ, подслон и социални услуги за хора, които са изключени от здравно обслужване.
071 31 98 05, 0473 11 03 58