Dostęp do opieki zdrowotnej

W Belgii dostępnych jest wiele usług i specjalistów, do których możesz się zwrócić, gdy potrzebujesz informacji dotyczących zdrowia, gdy masz problem ze zdrowiem lub w nagłym wypadku.

Kobieta idąca do lekarza

W jaki sposób mogę zapłacić za opiekę zdrowotną?

Opieka zdrowotna jest droga. Jeśli jesteś legalnym rezydentem, możesz zarejestrować się w funduszu ubezpieczeń zdrowotnych. Będąc członkiem funduszu ubezpieczeń zdrowotnych masz do dyspozycji wiele sposobów na obniżenie kosztów opieki zdrowotnej:

 • System płatności przez osobę trzecią: pokrywasz tylko część opłaty za wizytę lekarską. Oznacza to, że zapłacisz zaledwie 6 € za wizytę. Więcej informacji uzyskasz od swojego lekarza.
 • Globalna dokumentacja medyczna (Globaal Medisch Dossier, GMD): wybierz stałego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i poproś go o prowadzenie dla ciebie GMD. Tym sposobem twój lekarz będzie miał komplet informacji dotyczących Twojego zdrowia, a dzięki temu będzie w stanie lepiej o nie dbać. Co więcej, wizyty u lekarza z GMD będą tańsze, Opłata ponoszona przez pacjenta jest obniżona z 6€ do 4€.
 • Zwiększona refundacja: jeśli nie posiadasz wystarczająco wysokiego dochodu, możesz być uprawniony/a do skorzystania ze zwiększonej refundacji. W takich przypadkach fundusz ubezpieczeń zdrowotnych refunduje większą część opłat za usługi medyczne. Przykładowo, opłata ponoszona przez pacjenta za wizytę u lekarza rodzinnego jest obniżona do 1€ z GMD oraz 1,5€ bez GMD. Dodatkowe informacje na ten temat uzyskasz od swojego funduszu ubezpieczeń zdrowotnych.

Co zrobić, jeśli nie mam statusu rezydenta?

Jeśli nie masz statusu rezydenta, nadal masz prawo do opieki zdrowotnej. W tym celu musisz wystąpić o umowę na świadczenie „pilnej opieki zdrowotnej” z Ośrodkiem Pomocy Publicznej (OCMW/CPAS).

Czym jest pilna opieka zdrowotna?

Prawo do opieki zdrowotnej jest prawem podstawowym każdego człowieka, nawet dla osób, które nie posiadają statusu legalnego rezydenta. Prawo do „pilnej opieki zdrowotnej” jest zapisane w prawie. Dzięki temu także osoby pozbawione statusu legalnego rezydenta mogą także skorzystać z opieki zdrowotnej.

Lekarz zdecyduje czy dane leczenie jest pilne, czy też nie. Pilna opieka zdrowotna ma szerszy zakres niż opieka w przypadku udania się do szpitala na oddział ratunkowy. Może to być leczenie zarówno o charakterze leczniczym, jak również zapobiegawczym u dowolnego lekarza lub w szpitalu. Pojęcie to obejmuje w istocie wszelką konieczną opiekę. Oznacza to, że konsultacja w zakresie antykoncepcji lub aborcji może być również zaklasyfikowana jako pilna opieka zdrowotna i opłacona przez OCMW, jeśli lekarz uzna ją za pilną.

Lekarz, inni pracownicy służby zdrowia i OCMW mają prawny obowiązek poszanowania Twojej prywatności i zachowania w tajemnicy posiadanych informacji na Twój temat. Informacje, jakie OCMW przekazuje służbom państwowym mogą być wykorzystane jedynie do opłacenia faktur medycznych.

Jakie są warunki dotyczące procedury „pilnej opieki zdrowotnej”?

Istnieją trzy warunki, które należy spełnić, aby mieć prawo do pilnej opieki zdrowotnej.

 • Musisz mieszkać w Belgii bez statusu rezydenta.
 • Nie możesz mieć możliwości samodzielnego opłacenia usług medycznych.
 • Musisz mieć zaświadczenie stwierdzające, że potrzebujesz „pilnej opieki zdrowotnej”.

Co muszę zrobić, aby uzyskać prawo do „pilnej opieki zdrowotnej”?

W pierwszej kolejności musisz udać się do OCMW przed wizytą u lekarza. W nagłych przypadkach istnieje możliwość uzyskania opieki zdrowotnej od lekarza lub na oddziale ratunkowym w szpitalu bez wcześniejszego udania się do OCMW. Należy możliwie jak najszybciej skontaktować się z OCMW (w czasie korzystania z opieki lub bezpośrednio potem).

Pracownicy OCMW sprawdzą, czy spełniasz wymagania programu. Przeprowadzą w tym celu wywiad środowiskowy i będą zadawać pytania dotyczące sytuacji życiowej oraz finansowej. Czasami pracownicy OCMW mogą przyjść do twojego domu.

Wszyscy lekarze podstawowej opieki zdrowotnej świadczą usługi w ramach procedury „pilnej opieki zdrowotnej”. Publiczny zakład opieki zdrowotnej (Wijkgezondheidscentrum lub Maison médicale) często ma więcej doświadczenia w niesieniu pomocy osobom bez statusu rezydenta.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy prawnej, możesz się również udać do CAW (Centrum Pomocy Ogólnej).

Jakie prawa przysługują mi jeśli posiadam status rezydenta?

Fedasil lub OCMW pokrywają koszty opieki medycznej osób ubiegających się o azyl w zależności od ich miejsca zamieszkania.

Jeśli posiadasz elektroniczną kartę rezydenta lub - w niektórych przypadkach - „aneks 15”, czyli tymczasowy dokument rezydenta możesz dołączyć do funduszu ubezpieczeń zdrowotnych. Dzięki temu także twoja żona/twój mąż, twoi rodzice oraz dzieci do 25 roku życia także mogą otrzymać świadczenia medyczne. W związku z tym osoby posiadające status uchodźcy oraz osoby objęte ochroną uzupełniającą mogą dołączyć do funduszu ubezpieczeń zdrowotnych.

Co zrobić, jeśli pracownik służby zdrowia nie mówi w moim języku?

Pracownik służby zdrowia, taki jak lekarz lub pracownik socjalny, może poprosić tłumacza ustnego o tłumaczenie, w jeden z następujących sposobów:

 • tłumacz ustny jest obecny podczas konsultacji;
 • tłumacz ustny wykonuje usługę przez telefon;
 • tłumacz ustny tłumaczy za pośrednictwem kamery internetowej, jeśli istnieje taka możliwość.

Ważne jest, aby wiedzieć, że tłumacz ustny:

 • jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej;
 • będzie mówić w pierwszej osobie (ja);
 • jest neutralny i tłumaczy wszystko, co zostało powiedziane, bez dodawania, zmieniania lub pomijania informacji.
 • jest bezpłatny z punktu widzenia pacjenta.
Tłumacz ustny tłumaczący rozmowę pracownika służby zdrowia oraz pacjenta.

Toegang tot medische zorg

In België zijn er heel wat diensten en professionals die u kunnen helpen wanneer u informatie nodig heeft over gezondheid, u een gezondheidsprobleem heeft of u zich in een noodsituatie bevindt.

Een vrouw gaat naar een dokter

Hoe kan ik gezondheidszorg betalen?

Gezondheidszorg is duur. Als u een wettig verblijf heeft, kunt u zich inschrijven bij een ziekenfonds. Als lid van het ziekenfonds, heeft u verschillende mogelijkheden om uw medische kosten te verlagen:

 • Derdebetalersregeling: u betaalt bij de huisdokter enkel het remgeld. U betaalt dan € 6 voor een consultatie. Vraag ernaar bij uw dokter.
 • Globaal Medisch Dossier (GMD): kies voor een vaste huisdokter en vraag hem een GMD bij te houden. Daarmee heeft hij een volledig zicht op uw gezondheid en kan hij u beter begeleiden. Uw bezoeken aan de huisdokter met een GMD worden ook goedkoper. Het remgeld daalt van € 6 naar € 4.
 • Verhoogde tegemoetkoming: als u weinig financiële middelen heeft, heeft u misschien recht op het statuut van Verhoogde tegemoetkoming. Het ziekenfonds betaalt dan meer terug voor medische kosten. Het remgeld bij de huisdokter daalt bijvoorbeeld van € 1 met GMD en € 1,5 zonder GMD. Vraag ernaar bij uw ziekenfonds. 

Wat moet ik doen als ik geen verblijfsvergunning heb?

Als u geen verblijfsvergunning heeft, heeft u wel nog recht op medische zorg. Daarvoor kunt u ‘dringende medische hulp’ vragen aan het OCMW.

Wat is dringende medische hulp?

Het recht op gezondheidszorg is een basisrecht voor iedereen, ook voor mensen zonder wettig verblijf. Het recht op ‘dringende medische hulp’ ligt vast in de wet. Zo krijgen mensen zonder wettig verblijf ook toegang tot gezondheidszorg.

Een dokter beslist of de medische hulp al dan niet dringend is. Dringende medische hulp is meer dan de zorg waarvoor u naar de spoedafdeling van een ziekenhuis zou gaan. Deze hulp kan zowel een behandeling als preventieve zorg zijn, in een ziekenhuis of bij een dokter. Het gaat in principe om noodzakelijke zorg. Als uw dokter het noodzakelijk vindt, kan een consultatie voor anticonceptie of een abortus ook dringende medische hulp zijn en betaald worden door het OCMW.

De dokter, andere zorgverleners en het OCMW zijn wettelijk verplicht om uw privacy te respecteren en informatie over u vertrouwelijk te behandelen. De informatie die het OCMW aan overheidsdiensten geeft, mag alleen worden gebruikt om medische facturen te betalen.

Wat zijn de voorwaarden voor de procedure voor 'dringende medische hulp'?

Er zijn 3 voorwaarden om in aanmerking te komen voor dringende medische hulp:

 • U woont zonder verblijfsvergunning in België.
 • U kunt de zorg niet zelf betalen.
 • U heeft een attest van een dokter waarin staat dat het om ‘dringende medische hulp’ gaat.

Wat moet ik doen om 'dringende medische hulp' te krijgen?

Als het mogelijk is, ga dan eerst naar het OCMW van de gemeente waar u woont, voor u naar de dokter gaat. In geval van nood kunt u echter ook medische zorg krijgen van uw dokter of via de spoedafdeling van een ziekenhuis zonder eerst naar het OCMW te gaan. U moet wel zo snel mogelijk contact opnemen met het OCMW (wanneer u verzorgd wordt of onmiddellijk daarna).

Het OCMW gaat na of u aan de voorwaarden voldoet. Het voert daarvoor een sociaal onderzoek en stelt u vragen over uw financiële situatie en uw woonsituatie. Soms komt het OCMW ook bij u thuis langs.

Elke huisdokter kan u medische zorg bieden via de procedure voor 'dringende medische hulp'. Een Wijkgezondheidscentrum of Maison médicale heeft vaak meer ervaring met mensen zonder verblijfsvergunning.

U kunt ook naar een CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) gaan als u meer informatie of juridische hulp nodig heeft.

Wat zijn mijn rechten als ik een verblijfsvergunning heb?

Fedasil of het OCMW betalen de medische kosten van asielzoekers, afhankelijk van waar ze worden opgevangen.

Als u een elektronische verblijfskaart heeft of in bepaalde gevallen een voorlopig verblijfsdocument ‘bijlage 15’ kunt u lid worden van een ziekenfonds. Ook uw echtgenote/echtgenoot, uw kinderen jonger dan 25 jaar en uw ouders kunnen zich dan inschrijven. Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen zich dus inschrijven bij een ziekenfonds.

Wat als een zorgverlener mijn taal niet spreekt?

Een zorgverlener, zoals een dokter of sociaal werker, kan een tolk vragen om op een van de volgende manieren te tolken:

 • De tolk is aanwezig tijdens de consultatie;
 • De tolk tolkt via de telefoon;
 • De tolk tolkt indien mogelijk via een webcam.

Het is belangrijk te weten dat de tolk:

 • gebonden is aan het beroepsgeheim;
 • in de eerste persoon ('ik') zal spreken;
 • neutraal is en alles vertaalt zonder informatie toe te voegen, te wijzigen of weg te laten;
 • gratis is voor de patiënt.
Een tolk vertaalt wat de zorgverlener en de cliënt zeggen

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

OCMW (CPAS - Publiczny Ośrodek Pomocy Społecznej)
Niniejszy serwis oferuje pomoc społeczną i odpowiada za doraźną opiekę zdrowotną, która umożliwia dostęp do leczenia osobom bez statusu rezydenta. Znajdź ośrodek pomocy OCMW w swojej okolicy:
Legal helpdesk Kruispunt MI
Informacje na temat przepisów dotyczących statusu rezydenta, łączenia rodzin, azylu i dostępu do opieki zdrowotnej. Kruispunt MI to serwis flamandzkiej agencji ds. integracji.
02 205 00 55
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy:
Geneeskunde voor het volk
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w placówce Geneeskunde voor het Volk (Medycyna dla Ludzi). W placówkach pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz dietetycy. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź gabinet w swojej okolicy na stronie „Groepspraktijken” (Gabinety grupowe):
Maison médicale
Pomoc medyczna, społeczna i psychologiczna w francuskojęzycznej części Belgii. Znajdź ośrodek Maison médicale w swojej okolicy:
Dokters van de wereld - Antwerpia
Darmowa opieka medyczna - w każdy poniedziałek, środę oraz piątek od 9:00 do 12:00 (rejestracja o 9:00)
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Darmowa opieka zdrowotna
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Darmowa opieka zdrowotna
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
Medimmigrant
wsparcie dla osób bez prawa do pobytu, które potrzebują opieki zdrowotnej w regionie Brukseli.
02/274.14.33 lub 02/274.14.34
Punkt informacyjny - Pobyt oraz status prawny - Atlas, Integratie & Inburgering Antwerp
Informacje oraz porady na temat prawa pobytu oraz innych praw cudzoziemców w Antwerpii, a także informacje dotyczące dostępu do służby zdrowia.
03 270 33 36
Relais Santé Charleroi
Dostęp do opieki zdrowotnej, schronienia i opieki społecznej dla ludzi wykluczonych z systemu opieki zdrowotnej.
071 31 98 05, 0473 11 03 58