Qasja në kujdesin mjekësor

Në Belgjikë ka shumë shërbime dhe profesionistë për t'ju ndihmuar nëse ju nevojitet informacion rreth shëndetit, nëse keni një problem shëndetësor ose nëse jeni në një situatë urgjente.

Një grua duke shkuar te një mjek

Si mund të paguaj për kujdesin shëndetësor?

Kujdesi shëndetësor është i shtrenjtë. Nëse jeni banues i ligjshëm, mund të regjistroheni në një fond të sigurimeve shëndetësore. Kur jeni anëtarë të një fondi të sigurimeve shëndetësore, ka disa mënyra për të zvogëluar shpenzimet tuaja mjekësore:

 • Skema e pagesës së një pale të tretë: ju i paguani mjekut vetëm kontributin personal. Kjo do të thotë që paguani € 6 për një konsultim. Pyetni mjekun tuaj për këtë.
 • Kartela e përgjithshme mjekësore (Globaal Medisch Dossier, GMD): zgjidhni një mjek të përhershëm familjeje dhe kërkojini të mbajë një kartelë të përgjithshme mjekësore. Kjo do t'i japë atij ose asaj një pamje të plotë të shëndetit tuaj dhe do ta ndihmojë që t'ju shoqërojë. Vizitat tuaja te një mjek i familjes me një kartelë të përgjithshme mjekësore do të kushtojnë gjithashtu më lirë. Kontributi personal zvogëlohet nga € 6 në € 4.
 • Rimbursimi i rritur: nëse keni mjete të pamjaftueshme financiare mund të kualifikoheni për rimbursimin e rritur. Në këtë rast, fondi i sigurimeve shëndetësore rimburson një shumë më të madhe për shpenzimet mjekësore. Për shembull, kontributi personal te mjeku i familjes zvogëlohet nga € 1 me kartelën e përgjithshme mjekësore dhe € 1,5 pa kartelën e përgjithshme mjekësore. Pyetni fondin tuaj të sigurimeve shëndetësore për këtë.
Sa kushton?

Çfarë të bëj në qoftë se jam pa status qëndrimi ligjor?

Nëse nuk keni status qëndrimi të ligjshëm, keni përsëri të drejtë për kujdes mjekësor. Për këtë, mund të aplikoni për "kujdes mjekësor urgjent" në OCMW (Qendra e mirëqenies publike).

Çfarë është kujdesi mjekësor urgjent?

E drejta për kujdes mjekësor është një e drejtë themelore për të gjithë, edhe për personat që nuk kanë një status qëndrimi të ligjshëm. E drejta për "kujdes mjekësor urgjent" është e vendosur me ligj. Kështu që, edhe personat pa status qëndrimi të ligjshëm kanë mundësi të përdorin kujdesin shëndetësor.

Një mjek vendos nëse kujdesi mjekësor është urgjent ose jo. Kujdesi mjekësor urgjent është më shumë sesa kujdesi që do të merrnit në departamentin e urgjencës së një spitali. Ai mund të jetë si kujdes parandalues, ashtu dhe kurues në një spital ose me një mjek. Në parim, ai është kujdes i domosdoshëm. Nëse mjeku juaj mendon se është i domosdoshëm, edhe një konsultim për kontracepsionin ose një abortim mund të jenë kujdes shëndetësor urgjent dhe të paguhen nga OCMW-ja.

Mjeku, profesionistët e tjerë të kujdesit shëndetësor dhe OCMW-ja kanë një detyrim ligjor për të respektuar privatësinë tuaj dhe ta mbajnë të fshehtë informacionin që kanë rreth jush. Informacioni që OCMW u jep shërbimeve qeveritare mund të përdoret vetëm për të paguar faturat mjekësore.

Cilat janë kushtet për procedurën e "kujdesit mjekësor urgjent"?

Ka 3 kushte që duhet të plotësohen, në mënyrë që të keni të drejtën për kujdes mjekësor urgjent:

 • Ju duhet të jetoni në Belgjikë pa status qëndrimi ligjor.
 • Ju nuk duhet të jeni në gjendje të paguani vetë për kujdesin.
 • Ju duhet të keni një vërtetim nga mjeku ku thuhet se ka të bëjë me "kujdesin mjekësor urgjent".

Çfarë duhet të bëj për të përfituar "kujdes mjekësor urgjent"?

Në fillim duhet të shkoni tek OCMW-ja ku jetoni, para se të shkoni te mjeku. Në rast urgjence, është e mundur të merrni kujdes mjekësor nga mjeku juaj ose një departament i urgjencës në spital pa shkuar më parë tek OCMW-ja. Ju duhet të kontaktoni OCMW-në sa më shpejt që të jetë e mundur (në kohën që ju merrni kujdesin ose menjëherë më pas).

OCMW-ja do të kontrollojë nëse plotësoni kushtet. Ajo do të bëjë një shqyrtim social dhe do t'ju pyesë për gjendjen tuaj financiare dhe kushtet tuaja të jetesës. Ndonjëherë OCMW-ja ju viziton në shtëpi.

Të gjithë mjekët e familjes mund t'ju ofrojnë kujdes mjekësor nëpërmjet procedurës për "kujdes mjekësor urgjent". Një Qendër e Shëndetit të Komunitetit (Wijkgezondheidscentrum ose Maison médicale) shpesh ka përvojë me personat pa status qëndrimi ligjor.

Ju mund të shkoni në një CAW (Qendra për Mirëqenien e Përgjithshme) në qoftë se keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë ligjore.

Cilat janë të drejtat e mia nëse kam statusin e qëndrimit të ligjshëm?

Fedasil-i ose OCMW-ja paguajnë për shpenzimet mjekësore të azilkërkuesve, në varësi të vendit se ku janë strehuar.

Nëse keni një kartë qëndrimi elektronike ose në disa raste, një dokument për qëndrim të përkohshëm sipas "shtojcës 15", mund të futeni në një fond të sigurimeve shëndetësore. Atëherë mund të regjistrohen edhe bashkëshorti/bashkëshortja juaj, fëmijët tuaj në 25 vjeç dhe prindërit tuaj. Kështu që, refugjatët e njohur dhe personat e mbrojtur në varësi të tyre mund të regjistrohen në një fond të sigurimeve shëndetësore.

Po nëse një profesionist i kujdesit shëndetësor nuk flet gjuhën time?

Një profesionist i kujdesit shëndetësor, si p.sh. një mjek ose punonjës social, mund të kërkojë një përkthyes për të përkthyer në një nga mënyrat e mëposhtme:

 • Përkthyesi është i pranishëm gjatë konsultimit;
 • Përkthyesi përkthen nëpërmjet telefonit;
 • Përkthyesi përkthen nëpërmjet një kamere të uebit, nëse është e mundur.

Është e rëndësishme të dini se përkthyesi:

 • është i lidhur nga fshehtësia profesionale;
 • do të flasë në vetën e parë ("Unë");
 • është neutral dhe përkthen çdo gjë që është thënë, pa shtuar, pa ndryshuar apo pa hequr asnjë informacion;
 • është pa pagesë për pacientin.
Një përkthyes duke përkthyer ato që po thonë profesionisti i kujdesit shëndetësor dhe klienti

Toegang tot medische zorg

In België zijn er heel wat diensten en professionals die u kunnen helpen wanneer u informatie nodig heeft over gezondheid, u een gezondheidsprobleem heeft of u zich in een noodsituatie bevindt.

Een vrouw gaat naar een dokter

Hoe kan ik gezondheidszorg betalen?

Gezondheidszorg is duur. Als u een wettig verblijf heeft, kunt u zich inschrijven bij een ziekenfonds. Als lid van het ziekenfonds, heeft u verschillende mogelijkheden om uw medische kosten te verlagen:

 • Derdebetalersregeling: u betaalt bij de huisdokter enkel het remgeld. U betaalt dan € 6 voor een consultatie. Vraag ernaar bij uw dokter.
 • Globaal Medisch Dossier (GMD): kies voor een vaste huisdokter en vraag hem een GMD bij te houden. Daarmee heeft hij een volledig zicht op uw gezondheid en kan hij u beter begeleiden. Uw bezoeken aan de huisdokter met een GMD worden ook goedkoper. Het remgeld daalt van € 6 naar € 4.
 • Verhoogde tegemoetkoming: als u weinig financiële middelen heeft, heeft u misschien recht op het statuut van Verhoogde tegemoetkoming. Het ziekenfonds betaalt dan meer terug voor medische kosten. Het remgeld bij de huisdokter daalt bijvoorbeeld van € 1 met GMD en € 1,5 zonder GMD. Vraag ernaar bij uw ziekenfonds. 

Wat moet ik doen als ik geen verblijfsvergunning heb?

Als u geen verblijfsvergunning heeft, heeft u wel nog recht op medische zorg. Daarvoor kunt u ‘dringende medische hulp’ vragen aan het OCMW.

Wat is dringende medische hulp?

Het recht op gezondheidszorg is een basisrecht voor iedereen, ook voor mensen zonder wettig verblijf. Het recht op ‘dringende medische hulp’ ligt vast in de wet. Zo krijgen mensen zonder wettig verblijf ook toegang tot gezondheidszorg.

Een dokter beslist of de medische hulp al dan niet dringend is. Dringende medische hulp is meer dan de zorg waarvoor u naar de spoedafdeling van een ziekenhuis zou gaan. Deze hulp kan zowel een behandeling als preventieve zorg zijn, in een ziekenhuis of bij een dokter. Het gaat in principe om noodzakelijke zorg. Als uw dokter het noodzakelijk vindt, kan een consultatie voor anticonceptie of een abortus ook dringende medische hulp zijn en betaald worden door het OCMW.

De dokter, andere zorgverleners en het OCMW zijn wettelijk verplicht om uw privacy te respecteren en informatie over u vertrouwelijk te behandelen. De informatie die het OCMW aan overheidsdiensten geeft, mag alleen worden gebruikt om medische facturen te betalen.

Wat zijn de voorwaarden voor de procedure voor 'dringende medische hulp'?

Er zijn 3 voorwaarden om in aanmerking te komen voor dringende medische hulp:

 • U woont zonder verblijfsvergunning in België.
 • U kunt de zorg niet zelf betalen.
 • U heeft een attest van een dokter waarin staat dat het om ‘dringende medische hulp’ gaat.

Wat moet ik doen om 'dringende medische hulp' te krijgen?

Als het mogelijk is, ga dan eerst naar het OCMW van de gemeente waar u woont, voor u naar de dokter gaat. In geval van nood kunt u echter ook medische zorg krijgen van uw dokter of via de spoedafdeling van een ziekenhuis zonder eerst naar het OCMW te gaan. U moet wel zo snel mogelijk contact opnemen met het OCMW (wanneer u verzorgd wordt of onmiddellijk daarna).

Het OCMW gaat na of u aan de voorwaarden voldoet. Het voert daarvoor een sociaal onderzoek en stelt u vragen over uw financiële situatie en uw woonsituatie. Soms komt het OCMW ook bij u thuis langs.

Elke huisdokter kan u medische zorg bieden via de procedure voor 'dringende medische hulp'. Een Wijkgezondheidscentrum of Maison médicale heeft vaak meer ervaring met mensen zonder verblijfsvergunning.

U kunt ook naar een CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) gaan als u meer informatie of juridische hulp nodig heeft.

Wat zijn mijn rechten als ik een verblijfsvergunning heb?

Fedasil of het OCMW betalen de medische kosten van asielzoekers, afhankelijk van waar ze worden opgevangen.

Als u een elektronische verblijfskaart heeft of in bepaalde gevallen een voorlopig verblijfsdocument ‘bijlage 15’ kunt u lid worden van een ziekenfonds. Ook uw echtgenote/echtgenoot, uw kinderen jonger dan 25 jaar en uw ouders kunnen zich dan inschrijven. Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen zich dus inschrijven bij een ziekenfonds.

Wat als een zorgverlener mijn taal niet spreekt?

Een zorgverlener, zoals een dokter of sociaal werker, kan een tolk vragen om op een van de volgende manieren te tolken:

 • De tolk is aanwezig tijdens de consultatie;
 • De tolk tolkt via de telefoon;
 • De tolk tolkt indien mogelijk via een webcam.

Het is belangrijk te weten dat de tolk:

 • gebonden is aan het beroepsgeheim;
 • in de eerste persoon ('ik') zal spreken;
 • neutraal is en alles vertaalt zonder informatie toe te voegen, te wijzigen of weg te laten;
 • gratis is voor de patiënt.
Een tolk vertaalt wat de zorgverlener en de cliënt zeggen

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

OCMW (CPAS - Qendra për mirëqenien publike)
Ky shërbim ofron mbështetje sociale dhe është përgjegjës për procedurën "kujdesi mjekësor urgjent", e cila i lejon personat pa lejeqëndrim të kenë qasje në kujdesin mjekësor. Gjeni një OCMW në lagjen tuaj:
Legal helpdesk Kruispunt MI
Informacion për ligjin lidhur me statusin e qëndrimit, bashkimin familjar, azilin dhe qasjen në kujdesin shëndetësor. Kruispunt MI është një shërbim i Agjencisë Flamande të Integrimit.
02 205 00 55
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Geneeskunde voor het volk
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një klinikë të Geneeskunde voor het Volk (Mjekësia e popullit). Në këto klinika punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe dietologët. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një klinikë në lagjen tuaj në faqen "Groepspraktijken" (Klinikat në grup):
Maison médicale
Ndihmë mjekësore, sociale dhe psikologjike në Belgjikën frankofone. Gjeni një Maison médicale në lagjen tuaj:
Dokters van de wereld - Antwerpen
Kujdes mjekësor falas
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Kujdes mjekësor falas
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Kujdes mjekësor falas
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Medimmigrant
mbështetje për personat pa lejeqëndrim të ligjshëm, të cilët kanë nevojë për kujdes mjekësor në rajonin e Brukselit
02/274.14.33 ose 02/274.14.34
Qendër informacioni rreth statusit të qëndrimit dhe statusit ligjor - Atlas, Integratie & Inburgering Antwerp
Informacion dhe këshillim mbi të drejtën e qëndrimit dhe të drejtave të tjera të të huajve në qytetin e Antwerp-it dhe gjithashtu informacion rreth qasjes në kujdesin shëndetësor.
03 270 33 36
Relais Santé Charleroi [Sharleroi]
Përdorimi i kujdesit mjekësor, strehimit dhe shërbimeve sociale nga njerëzit që janë të përjashtuar nga kujdesi shëndetësor i përgjithshëm.
071 31 98 05, 0473 11 03 58