Аборт

Абортът е законен в Белгия при следните условия:

  • Абортът трябва да бъде извършен в клиника за аборти или в болница, в която има отделение за аборти.
  • Преди аборт трябва да се проведе психологическа консултация, на която жената потвърждава желанието си да направи аборт. Абортът се извършва най-малко 6 дни по-късно, освен ако жената не размисли междувременно.
  • Абортът е законен до 12-та седмица след оплождане на яйцеклетката. Оплождането става около 2 седмици след първия ден от последната менструация. Това означава, че абортът трябва да бъде извършен най-малко 14 седмици след последната менструация. Това е 14-та седмица от бременността. Една седмица по-рано трябва да се проведе психологическа консултация.
Жена разговаря със здравен специалист в клиника за аборти

Кой решава?

Жената взема решение дали да направи аборт. Нейният партньор не може да вземе това решение и не е необходимо да бъде информиран.

Момичета, които не са навършили 18 години, могат да решат сами дали желаят да абортират. Техните родители или други хора не могат да решават и не е необходимо да бъдат информирани. Въпреки това по принцип консултантите в клиниката за аборти разговарят с юношите за възможността да кажат на родителите си. В случай че момичето е много младо, лекарят може да откаже да извърши аборт. Все пак, той/тя трябва да насочи момичето към друг лекар, който е съгласен да извърши аборта.

Къде може да се направи аборт?

Във Фландрия можете да отидете в клиника за аборти, ако имате въпроси, свързани с аборта, или искате да направите аборт. Във френскоговорещата част на Белгия можете да отидете в клиника за аборти или в повечето центрове за семейно планиране (Клиники за семейно планиране).

Аборт след 14-та седмица от бременността

Абортът след 14-та седмица от бременността е законен само ако:

  • животът на жената ще бъде застрашен, ако тя не прекрати бременността, или
  • лекарите знаят, че детето има неизлечимо заболяване или ще има деформация.

В Нидерландия и Обединеното кралство абортът е законен до 24-тата седмица от бременността. В тези страни обаче много рядко се извършват аборти след 22-та седмица от бременността.

Abortus

Abortus is in België toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • De abortus wordt uitgevoerd in een abortuscentrum of een ziekenhuis met een abortusdienst.
  • Voor de abortus vindt een consultatiegesprek plaats waarin de vrouw bevestigt dat ze een abortus wil. Minstens 6 dagen later wordt de abortus uitgevoerd, tenzij de vrouw ondertussen van gedacht is veranderd.
  • Abortus is toegestaan tot in week 12 na de bevruchting van de eicel. De bevruchting gebeurt ongeveer 2 weken na de eerste dag van de laatste menstruatie. De abortus moet dus ten laatste 14 weken na de laatste menstruatie gebeuren. Dit is week 14 van de zwangerschap. Een week eerder moet een consultatiegesprek plaatsvinden.
Een vrouw heeft een gesprek met een zorgverlener in een abortuscentrum

Wie neemt de beslissing?

De vrouw beslist zelf over een abortus. Haar partner mag deze beslissing niet nemen en moet ook niet worden ingelicht.

Meisjes jonger dan 18 mogen zelf beslissen of zij een abortus willen. Hun ouders of andere mensen mogen deze beslissing niet nemen en moeten ook niet worden ingelicht. Meestal zullen zorgverleners in een abortuscentrum wel praten met de tieners over de mogelijkheid om dit aan hun ouders te vertellen. Als een meisje erg jong is, kan de dokter weigeren om de abortus uit te voeren, maar alleen als hij/zij het meisje doorverwijst naar een andere dokter die dit wel wil doen.

Waar kan ik een abortus laten uitvoeren?

In Vlaanderen kunt u naar een abortuscentrum gaan als u vragen heeft over abortus of een abortus wilt laten uitvoeren. In Franstalig België kunt u daarvoor naar een abortuscentrum gaan of naar de meeste Centres de Planning Familial. 

Abortus later dan week 14 van de zwangerschap

Abortus later dan week 14 van de zwangerschap is alleen toegestaan als:

  • het leven van de vrouw gevaar loopt als zij de zwangerschap voortzet, of
  • de dokters weten dat de baby een ongeneeslijke ziekte zal hebben of misvormd zal zijn.

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is abortus toegestaan tot in week 24 van de zwangerschap. In die landen worden abortussen maar zeer zelden na week 22 van de zwangerschap uitgevoerd.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

LUNA abortuscentrum Gent
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
09 233 64 92
LUNA abortuscentrum Hasselt
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
011 23 29 91
LUNA abortuscentrum Oostende
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
059 80 57 11
LUNA abortuscentrum Antwerpen
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
03 226 25 25
Клиника за аборти с френскоговорещ персонал
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност. Намерете клиника във вашия квартал:
Planning familial
Помощ при всички видове проблеми: контрацепция, (непредвидена) бременност, брак, тестване за БППП и ХИВ... Център за семейното планиране предоставя и помощ на жертви на насилие и малтретиране. Намерете център за семейно планиране във вашия квартал:
Planning Marolles
Медицинска и психологическа грижа, информация за контрацепция, девственост и сексуалност и център за аборти
02 511 29 90
Sjerp-Dilemma (VUB)
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
02 629 23 40
OCMW (CPAS - Център за социално благополучие)
Тази услуга предлага социална подкрепа и отговаря за процедурата "спешна медицинска помощ", която позволява на хора без разрешение за пребиваване да имат достъп до медицински грижи. Намерете OCMW във вашия квартал:
Medimmigrant
подкрепа за лица без законно разрешение за престой, които се нуждаят от медицински грижи в района на Брюксел
02/274.14.33 или 02/274.14.34
Infopunt verblijf en rechtspositie - Atlas, integratie & inburgering Antwerpen
Правна помощ, включително достъп до здравни грижи за имигранти без документи.
03 270 33 36