Abortimi

Abortimi është i ligjshëm në Belgjikë, nën kushtet e mëposhtme:

  • Abortimi duhet të kryhet në një klinikë të abortimit ose një spital që ka shërbim të abortimit.
  • Para abortimit, një seancë këshillimi duhet të zhvillohet në të cilën gruaja konfirmon dëshirën e saj për të kryer një abortim. Abortimi kryhet të paktën 6 ditë më vonë, përveçse kur ndërkohë gruaja ndryshon mendje.
  • Abortimi është i ligjshëm deri në javën e 12-të pas fekondimitvezëzës. Fekondimi ndodh rreth 2 javë pas ditës së parë të ciklit menstrual të fundit. Kjo do të thotë që abortimi duhet të ndodhë të paktën 14 javë pas ciklit të fundit menstrual. Kjo është java e 14-të e shtatzënisë. Një seancë këshillimi duhet të zhvillohet një javë përpara.
Një grua duke diskutuar me një profesionist shëndeti në një klinikë abortimi

Kush e vendos?

Gruaja e vendos për abortimin. Partneri i saj nuk mund ta marrë këtë vendim dhe nuk ka pse të informohet.

Vajzat nën moshën 18 mund të vendosin për veten e tyre nëse ato duan një abortim. Prindërit e tyre ose njerëz të tjerë nuk mund të vendosin dhe nuk kanë pse të informohen. Megjithatë, në përgjithësi, këshilluesit te një klinikë abortimi do të flasin me adoleshentet rreth mundësisë për t'u treguar prindërve të tyre. Nëse vajza është shumë e re, mjeku mund të refuzojë të kryejë abortimin. Por, vetëm nëse e rekomandon vajzën te një mjek tjetër që dëshiron ta kryejë abortimin.

Ku mund të bëj një abortim?

Në Flanders, mund të shkoni në një klinikë abortimi nëse keni pyetje rreth abortimit ose dëshironi të bëni një abortim. Në Belgjikën frankofone, mund të shkoni në një klinikë abortimi ose në shumicën e Centres de Planning Familial (Klinikat e Planifikimit Familjar).

Abortimi pas javës së 14-të të shtatzënisë.

Abortimi pas javës së 14-të të shtatzënisë është i ligjshëm vetëm nëse:

  • jeta e gruas do të jetë në rrezik nëse e vazhdon shtatzëninë ose
  • mjekët e dinë që foshnja ka një sëmundje të pashërueshme ose do të deformohet.

Në Holandë dhe në Mbretërinë e Bashkuar, abortimi është i ligjshëm deri në javën e 24-t të shtatzënisë. Megjithatë, abortimet kryhen shumë rrallë pas javës së 22-të të shtatzënisë në ato vende.

Abortus

Abortus is in België toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • De abortus wordt uitgevoerd in een abortuscentrum of een ziekenhuis met een abortusdienst.
  • Voor de abortus vindt een consultatiegesprek plaats waarin de vrouw bevestigt dat ze een abortus wil. Minstens 6 dagen later wordt de abortus uitgevoerd, tenzij de vrouw ondertussen van gedacht is veranderd.
  • Abortus is toegestaan tot in week 12 na de bevruchting van de eicel. De bevruchting gebeurt ongeveer 2 weken na de eerste dag van de laatste menstruatie. De abortus moet dus ten laatste 14 weken na de laatste menstruatie gebeuren. Dit is week 14 van de zwangerschap. Een week eerder moet een consultatiegesprek plaatsvinden.
Een vrouw heeft een gesprek met een zorgverlener in een abortuscentrum

Wie neemt de beslissing?

De vrouw beslist zelf over een abortus. Haar partner mag deze beslissing niet nemen en moet ook niet worden ingelicht.

Meisjes jonger dan 18 mogen zelf beslissen of zij een abortus willen. Hun ouders of andere mensen mogen deze beslissing niet nemen en moeten ook niet worden ingelicht. Meestal zullen zorgverleners in een abortuscentrum wel praten met de tieners over de mogelijkheid om dit aan hun ouders te vertellen. Als een meisje erg jong is, kan de dokter weigeren om de abortus uit te voeren, maar alleen als hij/zij het meisje doorverwijst naar een andere dokter die dit wel wil doen.

Waar kan ik een abortus laten uitvoeren?

In Vlaanderen kunt u naar een abortuscentrum gaan als u vragen heeft over abortus of een abortus wilt laten uitvoeren. In Franstalig België kunt u daarvoor naar een abortuscentrum gaan of naar de meeste Centres de Planning Familial. 

Abortus later dan week 14 van de zwangerschap

Abortus later dan week 14 van de zwangerschap is alleen toegestaan als:

  • het leven van de vrouw gevaar loopt als zij de zwangerschap voortzet, of
  • de dokters weten dat de baby een ongeneeslijke ziekte zal hebben of misvormd zal zijn.

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is abortus toegestaan tot in week 24 van de zwangerschap. In die landen worden abortussen maar zeer zelden na week 22 van de zwangerschap uitgevoerd.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

LUNA abortuscentrum Gent
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
09 233 64 92
LUNA abortuscentrum Hasselt
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
011 23 29 91
LUNA abortuscentrum Oostende
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
059 80 57 11
LUNA abortuscentrum Antwerpen
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
03 226 25 25
Klinikë abortimi ku flitet frëngjisht
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar. Gjeni një klinikë në lagjen tuaj:
Planning familial
Ndihmë me të gjitha llojet e problemeve: kontracepsionin, shtatzëninë (e padëshiruar), martesën, testimin për IST dhe HIV... Planning familial ofron gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një planning familial në lagjen tuaj:
Planning Marolles
Qendër për kujdesin mjekësor dhe psikologjik, për informacion rreth kontracepsionit, virgjërisë dhe seksualitetit dhe abortimit
02 511 29 90
Sjerp-Dilemma (VUB)
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
02 629 23 40
OCMW (CPAS - Qendra për mirëqenien publike)
Ky shërbim ofron mbështetje sociale dhe është përgjegjës për procedurën "kujdesi mjekësor urgjent", e cila i lejon personat pa lejeqëndrim të kenë qasje në kujdesin mjekësor. Gjeni një OCMW në lagjen tuaj:
Medimmigrant
mbështetje për personat pa lejeqëndrim të ligjshëm, të cilët kanë nevojë për kujdes mjekësor në rajonin e Brukselit
02/274.14.33 ose 02/274.14.34
Qendër informacioni rreth statusit të qëndrimit dhe statusit ligjor - Atlas, Integratie & Inburgering Antwerp
Informacion dhe këshillim mbi të drejtën e qëndrimit dhe të drejtave të tjera të të huajve në qytetin e Antwerp-it dhe gjithashtu informacion rreth qasjes në kujdesin shëndetësor.
03 270 33 36