Abortus

Abortus is een medische ingreep die een dokter uitvoert om een zwangerschap te beëindigen.  

Abortus is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Voordat u een abortus kunt laten doen, moet u op consultatiegesprek komen in het abortuscentrum. 

Consultatiegesprek

Een zorgverlener bespreekt met u uw situatie, de verschillende opties die u heeft, welke financiële en sociale hulp u kunt krijgen en de verschillende anticonceptiemiddelen

Vanaf dit gesprek gaat een wettelijke bedenktijd van 6 dagen in. Na deze bedenktijd kan de abortus plaatsvinden. U heeft het recht om zelf te beslissen of u de zwangerschap afbreekt of doorzet. De zorgverlener helpt u om zelf een beslissing te nemen. 

Een vrouw heeft een gesprek met een zorgverlener in een abortuscentrum.

Manieren van abortus uitvoeren

Er bestaan 2 manieren om een abortus uit te voeren:

 1. abortuspil: 
  Tot 7 weken zwangerschap (9 weken na de 1ste dag van uw laatste menstruatie)
  U moet 1 pil nemen in het abortuscentrum, daarna gaat u naar huis. U moet een andere dag terugkomen voor nog enkele pillen.
  De abortuspil veroorzaakt een miskraam. U zal een beetje bloed verliezen.
 2. zuigcurettage:
  Tot 12 weken zwangerschap (14 weken na de 1ste dag van uw laatste menstruatie)
  De dokter geeft u plaatselijke verdoving in de baarmoederhals.
  De dokter zuigt de baarmoeder leeg met een klein buisje.  

Een vrouw kan een abortus laten uitvoeren zonder toestemming van haar partner
Een vrouw jonger dan 18 jaar kan een abortus krijgen. In veel gevallen kan dit zonder dat de ouders dit hoeven te weten. De toestemming van de ouders is niet nodig.

Noodoplossing

Na een abortus, kunt u nog zwanger worden.

Abortus is geen anticonceptiemiddel. Het is een oplossing in een noodsituatie.

Prijs van een abortus

U betaalt € 3,80 (remgeld) voor een abortus in een abortuscentrum als u lid bent van een ziekenfonds. Het ziekenfonds betaalt de rest. Een abortus in een ziekenhuis is duurder.

Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp.

Wat kost het?

Praten na een abortus

Een abortus kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Als u erover wil praten, kunt u contact opnemen met een zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisdokter of Fara (contactgegevens: zie onderaan deze pagina).

U kunt met uw huisdokter of iemand van Fara over een abortus praten.

Abortion

Abortion is a medical procedure that a doctor performs to terminate your pregnancy.

Abortion can only take place under certain conditions. Before you can get an abortion, you have to attend a counselling session at the abortion clinic.

Counselling

A health professional talks with you about your situation, the different options, the financial and social help available and methods of contraception.

There is a legal reflection period of 6 days after this session. The abortion is performed after this reflection period. You have the right to decide whether you continue or terminate the pregnancy. The health professional helps you to reach a decision on your own.

A woman talking with a counsellor in an abortion clinic.

Methods of abortion

There are 2 methods of abortion:

 1. abortion pill:
  Until 7 weeks of pregnancy (9 weeks after the 1st day of your last menstrual period)
  You have to take 1 pill at the abortion clinic. Then you can go home. You have to come back another day to take other pills.
  The abortion pill causes a miscarriage. You may already lose a little blood.
 2. suction curettage:
  Until 12 weeks of pregnancy (14 weeks after the 1st day of your last menstrual period)
  The doctor gives you a local anaesthetic in the cervix.
  The doctor sucks out the contents of the uterus with a small tube.

A woman can have an abortion without the consent of her partner.
A woman under 18 years of age can have an abortion, in most cases without her parents having to know. She does not need consent from her parents.

Emergency solution

After an abortion, a woman can still become pregnant.

Abortion is not a method of contraception. It is a solution in case of emergency.

Price of an abortion

You pay € 3.80 (personal contribution) for an abortion at an abortion clinic if you are a member of a health insurance fund. The health insurance fund pays the rest. An abortion at a hospital is more expensive.

Some people have a right to increased reimbursement or urgent medical care.

What does it cost?

Talking to someone after an abortion

An abortion can be a stressful event. If you want to talk about it, you can contact a health professional. For instance, your family doctor or Fara (contact details: see bottom of this page).

You can talk to your family doctor or someone from Fara about an abortion.

Meer informatie of hulp nodig?

Fara
Fara luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes. Hulp bij ongeplande zwangerschap, zwangerschap op jonge leeftijd, testen voor de geboorte, en verwerking na abortus.
016 38 69 50 (9-16u)
Labyrint (Centrum voor Zwangerschapsonderbreking)
Abortuscentrum voor een legale abortus of hulp bij een ongeplande zwangerschap
03 270 83 02
LUNA abortuscentrum Gent
Abortuscentrum voor een legale abortus of hulp bij een ongeplande zwangerschap
09 233 64 92
LUNA abortuscentrum Hasselt
Abortuscentrum voor een legale abortus of hulp bij een ongeplande zwangerschap
011 23 29 91
LUNA abortuscentrum Oostende
Abortuscentrum voor een legale abortus of hulp bij een ongeplande zwangerschap
059 80 57 11
LUNA abortuscentrum Antwerpen
Abortuscentrum voor een legale abortus of hulp bij een ongeplande zwangerschap
03 226 25 25
Sjerp-Dilemma (VUB)
Abortuscentrum voor een legale abortus of hulp bij een ongeplande zwangerschap
02 629 23 40
Franstalig abortuscentrum
Abortuscentrum voor een legale abortus of hulp bij een ongeplande zwangerschap. Vind een centrum in uw buurt:
Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt: