Abortimi

Abortimi është një procedurë mjekësore që kryen një mjek për t'i dhënë fund shtatzënisë tuaj.

Abortimi mund të kryhet nën disa kushte të caktuara. Para se t'i nënshtroheni një abortimi, duhet të merrni pjesë në një seancë këshillimi në klinikën e abortimit.

Këshillimi

Një profesionist i shëndetit bisedon me ju në lidhje me gjendjen tuaj, opsionet e ndryshme, ndihmën financiare dhe sociale në dispozicion dhe metodat e kontracepsionit.

Ekziston me ligj një periudhë reflektimi prej 6 ditësh pas kësaj seance. Abortimi kryhet pas kësaj periudhe reflektimi. Ju gëzoni të drejtën për të vendosur nëse do ta vazhdoni apo do ta ndërpritni shtatzëninë. Profesionisti i shëndetit ju ndihmon të merrni vetë një vendim.

Një grua duke biseduar me një këshillues në një klinikë abortimi.

Metoda të abortimit

Ka 2 metoda të abortimit:

 1. pilula e abortimit:
  Deri në javën e 7-të të shtatzënisë (9 javë pas ditës së 1-rë të ciklit menstrual të fundit)
  Duhet të merrni 1 pilulë në klinikën e abortimit. Më pas mund të shkoni në shtëpi. Duhet të vini përsëri një ditë tjetër për të marrë pilulat e tjera.
  Pilula e abortimit shkakton një dështim. Mund t'ju dalë tashmë pak gjak.
 2. kyretë thithëse:
  Deri në javën e 12-të të shtatzënisë (14 javë pas ditës së 1-rë të ciklit tuaj menstrual të fundit)
  Mjeku ju bën një anestezik lokal në qafën e mitrës.
  Mjeku thith jashtë nëpërmjet një tubi të vogël përmbajtjet e mitrës.

Një grua mund të kryejë një abortim pa pëlqimin e partnerit të saj.
Një grua nën moshën 18 vjeç mund të kryejë një abortim, në shumicën e rasteve pa qenë nevoja që ta dinë prindërit e saj. Asaj nuk i nevojitet pëlqimi i prindërve të saj.

Zgjidhje urgjente

Pas një abortimi, gruaja mund të mbetet përsëri shtatzënë.

Abortimi nuk është një metodë kontracepsioni. Ai është një zgjidhje në rast urgjence.

Çmimi i një abortimi

Ju paguani 3,80 € (kontribut personal) për një abortim në një klinikë abortimi nëse jeni anëtar i një fondi të sigurimeve shëndetësore. Pjesën e mbetur e paguan fondi i sigurimeve shëndetësore. Abortimi në spital është më i shtrenjtë.

Disa njerëz kanë të drejtë për rimbursimin e shtuar ose për kujdes mjekësor urgjent.

Sa kushton?

Biseda me dikë pas një abortimi

Abortimi mund të jetë një ngjarje stresuese. Nëse dëshironi të flisni rreth tij, mund të kontaktoni me një profesionist të shëndetit. Për shembull, me mjekun e familjes ose me Fara-n (detajet e kontaktit: shikoni në fund të kësaj faqeje).

Mund të bisedoni me mjekun tuaj të familjes ose me dikë nga Fara për abortimin.

Abortus

Abortus is een medische ingreep die een dokter uitvoert om een zwangerschap te beëindigen.  

Abortus is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Voordat u een abortus kunt laten doen, moet u op consultatiegesprek komen in het abortuscentrum. 

Consultatiegesprek

Een zorgverlener bespreekt met u uw situatie, de verschillende opties die u heeft, welke financiële en sociale hulp u kunt krijgen en de verschillende anticonceptiemiddelen

Vanaf dit gesprek gaat een wettelijke bedenktijd van 6 dagen in. Na deze bedenktijd kan de abortus plaatsvinden. U heeft het recht om zelf te beslissen of u de zwangerschap afbreekt of doorzet. De zorgverlener helpt u om zelf een beslissing te nemen. 

Een vrouw heeft een gesprek met een zorgverlener in een abortuscentrum.

Manieren van abortus uitvoeren

Er bestaan 2 manieren om een abortus uit te voeren:

 1. abortuspil: 
  Tot 7 weken zwangerschap (9 weken na de 1ste dag van uw laatste menstruatie)
  U moet 1 pil nemen in het abortuscentrum, daarna gaat u naar huis. U moet een andere dag terugkomen voor nog enkele pillen.
  De abortuspil veroorzaakt een miskraam. U zal een beetje bloed verliezen.
 2. zuigcurettage:
  Tot 12 weken zwangerschap (14 weken na de 1ste dag van uw laatste menstruatie)
  De dokter geeft u plaatselijke verdoving in de baarmoederhals.
  De dokter zuigt de baarmoeder leeg met een klein buisje.  

Een vrouw kan een abortus laten uitvoeren zonder toestemming van haar partner
Een vrouw jonger dan 18 jaar kan een abortus krijgen. In veel gevallen kan dit zonder dat de ouders dit hoeven te weten. De toestemming van de ouders is niet nodig.

Noodoplossing

Na een abortus, kunt u nog zwanger worden.

Abortus is geen anticonceptiemiddel. Het is een oplossing in een noodsituatie.

Prijs van een abortus

U betaalt € 3,80 (remgeld) voor een abortus in een abortuscentrum als u lid bent van een ziekenfonds. Het ziekenfonds betaalt de rest. Een abortus in een ziekenhuis is duurder.

Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp.

Praten na een abortus

Een abortus kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Als u erover wil praten, kunt u contact opnemen met een zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisdokter of Fara (contactgegevens: zie onderaan deze pagina).

U kunt met uw huisdokter of iemand van Fara over een abortus praten.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Fara
Fara dëgjon, siguron informacion dhe ju këshillon me alternativa të shtatzënisë. Mbështetje për shtatzëni të padëshiruar, prindër të rinj, kontrolle para lindjes së fëmijës dhe përballimin e një aborti.
016 38 69 50 (9-16h)
Albanian translation unavailable for Labyrint (Centrum voor Zwangerschapsonderbreking).
LUNA abortuscentrum Gent
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
09 233 64 92
LUNA abortuscentrum Hasselt
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
011 23 29 91
LUNA abortuscentrum Oostende
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
059 80 57 11
LUNA abortuscentrum Antwerpen
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
03 226 25 25
Sjerp-Dilemma (VUB)
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
02 629 23 40
Klinikë abortimi ku flitet frëngjisht
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar. Gjeni një klinikë në lagjen tuaj:
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: