Planifikimi familjar dhe shtatzënia

Kontracepsioni

Çdo grua ose vajzë në Belgjikë ka të drejtë të përdorë kontracepsion. Vajzat nën moshën 18 nuk kanë pse të informojnë prindërit e tyre nëse ato përdorin pilulën kontraceptive ose tjetër metodë të kontracepsionit.

Mjeku i cili jep recetë kontracepsioni është i detyruar nga ligjirespektojë privatësinë e pacientit të tij/të saj. Ai/ajo nuk lejohet të japë informacion njerëzve të tjerë rreth përdorimit të kontracepsionit nga një pacient, edhe nëse pacienti është nën 18 vjeç.

Nëpërmjet procedurës së kujdesit mjekësor urgjent, një mjek mund të japë recetë kontracepsioni të tillë si pilulën kontraceptive ose pajisjen IUD grave pa status ligjor të qëndrimit.

Pilula kontraceptive

Shtatzënia dhe lindja

Çdo grua shtatzënë ka të drejtën e kujdesit profesional para, gjatë dhe pas lindjes. Disa nga këto shërbime janë pa pagesë.

Gratë pa status ligjor të qëndrimit kanë të drejtë te ky shërbim nëpërmjet procedurës së kujdesit mjekësor urgjent.

Të qënit shtatzënë nuk i jep të drejtën automatikisht dikujt për qëndrim të ligjshëm. Megjithatë, është e mundur të marrësh një ’shtyrje të nisjes’ të përkohshme. Normalisht, një nënë shtatzëne ka të drejtë të qëndrojë 2 muaj para deri 2 muaj pas lindjes. Në shumicën e rasteve, shërbimet e migracionit nuk do të dëbojnë një grua pas 24 javë të shtatzënisë dhe ata kurrë nuk do të dëbojnë atë pas 36 javësh (e cila është 2 javë para datës mesatare të lindjes).

Një mjek duke kryer skanimin me ultratinguj mbi një grua shtatzënë

Foshnja gjithmonë merr statusin e shtetësisë së prindit me statusin më të favorshëm. Nëse babai është belg foshnja merr shtetësinë belge, me kusht që babai ta njohë fëmijën.

Një nënë e cila lind një fëmijë belg nuk merr automatikisht shtetësinë belge. Ajo mund të aplikojë për sistemimin e statusit të saj nëpërmjet procedurës së bashkimit familjar. Nëse babai njeh fëmijën, ai mund të aplikojë për sistemim të statusit të shtetësisë nëpërmjet të njëjtës procedurë.

Gezinsplanning en anticonceptie

Anticonceptie

Elke vrouw en elk meisje in België heeft het recht om anticonceptie te gebruiken. Meisjes jonger dan 18 hoeven hun ouders niet in te lichten wanneer zij de pil of een ander anticonceptiemiddel gebruiken.

De dokter die het anticonceptiemiddel voorschrijft, is wettelijk verplicht de privacy van zijn/haar patiënt te respecteren. Hij/zij mag anderen geen informatie geven over het anticonceptiegebruik van zijn/haar patiënt, zelfs niet wanneer de patiënt jonger dan 18 is.

Via de procedure voor dringende medische hulp kan een dokter een anticonceptiemiddel zoals de pil of een spiraal voorschrijven voor vrouwen zonder verblijfsvergunning.

Zwangerschap en bevalling

Elke zwangere vrouw heeft voor, tijdens en na de bevalling recht op professionele zorg. Sommige van deze diensten zijn gratis.

Vrouwen zonder verblijfsvergunning kunnen deze zorg krijgen via de procedure voor dringende medische hulp.

Zwanger zijn betekent niet dat iemand automatisch recht heeft op een verblijfsvergunning. Het is wel mogelijk om een 'kort uitstel van vertrek' te bekomen. Normaal heeft een zwangere vrouw het recht om van 2 maanden voor tot 2 maanden na de bevalling in het land te blijven. In de meeste gevallen zullen de migratiediensten een vrouw na 24 weken zwangerschap niet meer uitwijzen, en na 36 weken (dit is 2 weken voor de gemiddelde bevallingsdatum) zal dit zeker het geval niet meer zijn.

Een dokter neemt een echografie van een zwangere vrouw

De baby krijgt altijd de verblijfsstatus van de ouder met de meest gunstige status. Als de vader een Belg is, dan zal de baby de Belgische nationaliteit krijgen, op voorwaarde dat de vader het kind erkent.

Een moeder die bevalt van een Belgisch kind komt niet automatisch in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Zij kan een aanvraag voor regularisatie van haar status indienen via de procedure voor gezinshereniging. Als de vader het kind erkent, kan hij via dezelfde procedure een aanvraag indienen voor de regularisatie van zijn verblijfsstatus.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Kind en Gezin
Ndihmë për prindër (të ardhshëm) nëpërmjet informacionit, këshillave praktike dhe kontrolleve mjekësore derisa fëmija të arrijë moshën 3-vjeçare. Shërbimet janë falas.
078 150 100
Medimmigrant
mbështetje për personat pa lejeqëndrim të ligjshëm, të cilët kanë nevojë për kujdes mjekësor në rajonin e Brukselit
02/274.14.33 ose 02/274.14.34
Legal helpdesk Kruispunt MI
Informacion për ligjin lidhur me statusin e qëndrimit, bashkimin familjar, azilin dhe qasjen në kujdesin shëndetësor. Kruispunt MI është një shërbim i Agjencisë Flamande të Integrimit.
02 205 00 55
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Gjinekologu
Në Belgjikë, mund të mbyllni një takim drejtpërdrejt me gjinekologun pa rekomandim nga mjeku juaj i familjes. Por, mjeku juaj i familjes mund t'ju ndihmojë të gjeni një gjinekolog.
Mamia
Një mami ndihmon gratë shtatzëna para, gjatë dhe pas lindjes. Gjeni një mami në lagjen tuaj:
Aquarelle
Kujdes para dhe pas lindjes për gratë që kanë emigruar në Belgjikë
02/ 535 47 13
De Kraamtuin
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
02 229 25 58, 0478 88 11 86
Fara
Fara dëgjon, siguron informacion dhe ju këshillon me alternativa të shtatzënisë. Mbështetje për shtatzëni të padëshiruar, prindër të rinj, kontrolle para lindjes së fëmijës dhe përballimin e një aborti.
016 38 69 50 (9-16h)
Parel
Ndihmë për pyetjet rreth shtatzënisë dhe prindërimit në moshë të re.
0484 44 01 60
OCMW (CPAS - Qendra për mirëqenien publike)
Ky shërbim ofron mbështetje sociale dhe është përgjegjës për procedurën "kujdesi mjekësor urgjent", e cila i lejon personat pa lejeqëndrim të kenë qasje në kujdesin mjekësor. Gjeni një OCMW në lagjen tuaj:
Qendër informacioni rreth statusit të qëndrimit dhe statusit ligjor - Atlas, Integratie & Inburgering Antwerp
Informacion dhe këshillim mbi të drejtën e qëndrimit dhe të drejtave të tjera të të huajve në qytetin e Antwerp-it dhe gjithashtu informacion rreth qasjes në kujdesin shëndetësor.
03 270 33 36