Семейно планиране и бременност

Контрацепция

Всяка жена или момиче в Белгия има право да използва контрацептивни методи. Момичета под 18 години не са длъжни да съобщават на родителите си, ако използват противозачатъчни хапчета или друг контрацептивен метод.

Лекарят, който предписва определена контрацепция, е задължен по закон да уважава поверителността на неговия/нейния пациент. Той/тя не може да дава информация на други хора за използването на контрацепция от пациент дори ако този пациент няма навършени 18 години.

Посредством процедурата на спешна медицинска помощ лекарят може да предпише контрацепция, като например противозачатъчно хапче или ВМС на жени без статут на законно пребиваване.

Противозачатъчно хапче

Бременност и раждане

Всяка бременна жена има право на специализирано медицинско обслужване преди, по време на и след раждане. Някои от тези услуги са безплатни.

Жени без статут на законно пребиваване имат достъп до такова обслужване посредством процедурата на спешна медицинска помощ.

Бременността не дава автоматично право на някого на законно пребиваване. Възможно е обаче да се получи временно “отлагане на заминаването”. По принцип бременна майка има право на престой от 2 месеца преди раждане до 2 месеца след раждане. В повечето случаи имиграционните служби няма да екстрадират жена след 24-та седмица от бременността и в никакъв случай няма да я екстрадират след 36-та седмица от бременността (което е 2 седмици преди очакваната дата на раждане).

Лекар извършва ултразвуково изследване на бременна жена.

Детето задължително получава статута на пребиваване на родителя с най-благоприятен статут. Ако бащата е белгиец, детето получава белгийско гражданство, при условие че бащата признае детето.

Майка, която е родила белгийско дете, не получава автоматично право на законно пребиваване. Тя може да кандидатства за узаконяване на статута си посредством процедура за събиране на семейството. Ако бащата признае детето, той може да кандидатства за узаконяване на своя статут на пребиваване чрез същата процедура.

Gezinsplanning en anticonceptie

Anticonceptie

Elke vrouw en elk meisje in België heeft het recht om anticonceptie te gebruiken. Meisjes jonger dan 18 hoeven hun ouders niet in te lichten wanneer zij de pil of een ander anticonceptiemiddel gebruiken.

De dokter die het anticonceptiemiddel voorschrijft, is wettelijk verplicht de privacy van zijn/haar patiënt te respecteren. Hij/zij mag anderen geen informatie geven over het anticonceptiegebruik van zijn/haar patiënt, zelfs niet wanneer de patiënt jonger dan 18 is.

Via de procedure voor dringende medische hulp kan een dokter een anticonceptiemiddel zoals de pil of een spiraal voorschrijven voor vrouwen zonder verblijfsvergunning.

Zwangerschap en bevalling

Elke zwangere vrouw heeft voor, tijdens en na de bevalling recht op professionele zorg. Sommige van deze diensten zijn gratis.

Vrouwen zonder verblijfsvergunning kunnen deze zorg krijgen via de procedure voor dringende medische hulp.

Zwanger zijn betekent niet dat iemand automatisch recht heeft op een verblijfsvergunning. Het is wel mogelijk om een 'kort uitstel van vertrek' te bekomen. Normaal heeft een zwangere vrouw het recht om van 2 maanden voor tot 2 maanden na de bevalling in het land te blijven. In de meeste gevallen zullen de migratiediensten een vrouw na 24 weken zwangerschap niet meer uitwijzen, en na 36 weken (dit is 2 weken voor de gemiddelde bevallingsdatum) zal dit zeker het geval niet meer zijn.

Een dokter neemt een echografie van een zwangere vrouw

De baby krijgt altijd de verblijfsstatus van de ouder met de meest gunstige status. Als de vader een Belg is, dan zal de baby de Belgische nationaliteit krijgen, op voorwaarde dat de vader het kind erkent.

Een moeder die bevalt van een Belgisch kind komt niet automatisch in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Zij kan een aanvraag voor regularisatie van haar status indienen via de procedure voor gezinshereniging. Als de vader het kind erkent, kan hij via dezelfde procedure een aanvraag indienen voor de regularisatie van zijn verblijfsstatus.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Kind en Gezin
Съдействие за (бъдещи) родители с информация, практически съвети и медицинско проследяване до 3-годишна възраст на детето. Услугите са безплатни.
078 150 100
Medimmigrant
подкрепа за лица без законно разрешение за престой, които се нуждаят от медицински грижи в района на Брюксел
02/274.14.33 или 02/274.14.34
Agentschap Integratie & Inburgering – Правни услуги относно Закона за имиграцията
Информация относно законодателството, свързано със статута на пребиваване, събиране на семейството, убежище и достъп до здравеопазване. Намерете екип във вашия квартал:
02 205 00 55 (бюро за правна помощ)
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Гинеколог
В Белгия можете да си запишете част директно при гинеколога, без да ви е необходимо направление от семейния лекар. Вашият семеен лекар обаче може да ви помогне да намерите гинеколог.
Акушерка
Акушерката помага на бременните жена преди, по време на и след раждане. Намерете акушерка във вашия квартал:
Aquarelle
Грижи преди и след раждане за жени, имигрирали в Белгия
02/ 535 47 13
De Kraamtuin
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
02 229 25 58, 0478 88 11 86
Fara
Fara ви изслушва, предоставя информация и ви напътства за изборите ви по време на бременност. Помощ при непредвидена бременност, майчинство и бащинство в ранна възраст, тестове преди раждане и справянето след аборт.
016 38 69 50 (9:00–16:00 ч.)
Parel
Помощ при въпроси относно бременност, майчинство и бащинство в млада възраст.
0484 44 01 60
OCMW (CPAS - Център за социално благополучие)
Тази услуга предлага социална подкрепа и отговаря за процедурата "спешна медицинска помощ", която позволява на хора без разрешение за пребиваване да имат достъп до медицински грижи. Намерете OCMW във вашия квартал:
Infopunt verblijf en rechtspositie - Atlas, integratie & inburgering Antwerpen
Правна помощ, включително достъп до здравни грижи за имигранти без документи.
03 270 33 36