Statusi i HIV

Ligji belg ndalon çdo diskriminim bazuar në statusin e shëndetit. Kjo do të thotë se një person me HIV duhet të trajtohet si çdo person tjetër.

Personi HIV-pozitiv vendos nëse ai/ajo do t'u tregojë personave të tjerë rreth statusit të tij ose të saj.

Nuk është e mundur të merrni HIV nëpërmjet kontaktit të rastësishëm, për shembull: duke ndarë një gotë ose duke ngrënë në të njëjtën pjatë me dikë i cili ka HIV ose duke prekur ose duke puthur njëri-tjetrin.

HIV dhe puna

Një person HIV-pozitiv nuk ka pse ta përmendë këtë gjatë një interviste pune. Punëdhënësi nuk ka të drejtë të bëjë pyetje në lidhje me shëndetin e tij/saj. Nëse bëhen pyetje, mund të thoni se ky është informacion i fshehtë dhe se jeni të gatshëm të bisedoni me mjekun e kompanisë. Mjeku i kompanisë mund t'ju bëjë pyetje vetëm lidhur me aftësinë tuaj fizike për të bërë punën. Ai/ajo gjithashtu duhet të respektojë privatësinë tuaj.

Nuk mund të merrni HIV duke shtrënguar dorën e një personi që është HIV-pozitiv.

Në rast të një aksidenti ku përfshihet një person që është HIV-pozitiv, procedurat e përgjithshme të ndihmës së parë janë të mjaftueshme për të parandaluar infektimin e dikujt tjetër me virusin HIV. Një punëdhënës, për rrjedhojë nuk mund të pushojë ose refuzojë dikujt me HIV një punë duke thënë kjo mund të shkaktojë një rrezik shëndeti për kolegët ose klientët.

Një person HIV-pozitiv nuk ka pse të informojë kolegët ose shefin e tij/e saj për të. Nëse i tregoni shefit tuaj, mund ta keni më të lehtë që të merrni ilaçet gjatë orëve të punës ose që të shkoni te mjeku.

Nëse keni ndonjë pyetje për këtë ose dëshironi të raportoni diskriminim, kontaktoni një organizatë të specializuar.

HIV dhe udhëtimi

Për vizitat më pak se 3 muaj, ka vetëm disa vende në botë që kërkojnë një test për HIV ose mohojnë hyrjen për njerëzit HIV-pozitiv. Më shumë vende janë kufizuese për qëndrime më të gjata. Në Bashkimin Evropian, aktualisht nuk ka kufizime udhëtimi për njerëzit HIV-pozitiv. Ju mund të gjeni më shumë informacion në www.hivtravel.org.

Ju mund të merrni me vete një kopje të recetës për ilaçet tuaja, në rast se në kufi ju bëhen pyetje lidhur me ilaçet në bagazhin tuaj.

Qasja në kujdesin shëndetësor

Belgët ose personat me statusin ligjor të qëndrimit mund të marrin rimbursim të shpenzimeve mjekësore përmes sistemit të sigurimit shëndetësor publik.

Personat pa status qëndrimi të ligjshëm mund të përfitojnë kujdes dhe ilaçe nëpërmjet procedurës për kujdesin mjekësor urgjent.

Mjekët dhe stafi tjetër mjekësor kufizohen nga fshehtësia profesionale (privatësia).

Hiv-status

De Belgische wet verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van iemands gezondheid. Een persoon met hiv moet daarom net als elke andere persoon worden behandeld.

De hiv-positieve persoon beslist zelf of hij/zij aan anderen vertelt over zijn status.

Het is niet mogelijk om besmet te raken met hiv door sociaal contact, bijvoorbeeld door van hetzelfde glas te drinken of van hetzelfde bord te eten als iemand die hiv heeft, of door elkaar aan te raken of te kussen.

Hiv en werk

Een persoon die hiv-positief is, hoeft dit niet te zeggen tijdens een sollicitatiegesprek. De werkgever heeft geen recht om iemand vragen te stellen over zijn/haar gezondheid. Als hij toch vragen stelt, kunt u antwoorden dat dit vertrouwelijke informatie is en dat u wel met de bedrijfsdokter wilt praten. De bedrijfsdokter kan u alleen vragen stellen over uw fysieke geschiktheid om de functie uit te oefenen. Hij/zij moet ook uw privacy respecteren.

U kunt niet besmet raken met hiv door een hiv-positief persoon de hand te schudden.

Bij een arbeidsongeval met een hiv-positief persoon, volstaan de algemene EHBO-procedures om te voorkomen dat iemand anders besmet raakt met het hiv-virus. Een werkgever kan iemand met hiv niet ontslaan of een job weigeren omdat dit een risico voor de gezondheid zou kunnen zijn voor collega's of klanten.

Een persoon die hiv-positief is, moet dit niet vertellen aan zijn/haar collega's of baas. Als u het wel vertelt, kan het voor u gemakkelijker zijn om tijdens de werkuren medicijnen te nemen of naar een dokter te gaan. 

Heeft u hierover vragen of wilt u discriminatie melden, neem dan contact op met een gespecialiseerde organisatie.

Hiv en reizen

Voor reizen van minder dan 3 maanden zijn er maar enkele landen die een hiv-test vragen of hiv-positieve personen de toegang weigeren. Voor langere verblijven passen meer landen beperkingen toe. In de Europese Unie gelden er momenteel geen reisbeperkingen voor hiv-positieve personen. Meer informatie hierover vindt u op www.hivtravel.org.

U kunt een kopie van het voorschrift voor uw medicijnen meenemen voor het geval er aan de grens vragen gesteld worden over de medicijnen in uw bagage.

Toegang tot gezondheidszorg

Belgen of personen met een wettelijke verblijfsstatus kunnen een vergoeding krijgen voor hun medische kosten via de sociale zekerheid.

Personen zonder verblijfsvergunning kunnen zorgverlening en medicijnen krijgen via de procedure voor dringende medische hulp.

Dokters en ander medisch personeel zijn gebonden aan het beroepsgeheim (privacy).

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Interfederal Centre for Equal Opportunities
Për pyetje lidhur me diskriminimin ose për të raportuar një rast diskriminimi
0800 12 800 (falas) (Të hënën dhe të premten 9:00-12:00, të martën dhe të mërkurën 9:00-17:00)
Meldpunt Discriminatie - Unia
Shërbimi lokal i Qendrës Ndërfederale për Shanse të Barabarta - Për të raportuar një rast diskriminimi. Gjeni një Meldpunt në lagjen tuaj:
MRAX
Ndihmë ligjore për të huajt dhe ndihmë në rast diskriminimi
02 209 62 50
Sensoa Positief
Informacion, aktivitete dhe mbështetje për personat me HIV dhe të afërmit e tyre. Mund të mbeteni anonim.
078 15 11 00 (13:00-16:00)
Aide Info Sida – Le Libre Espace
Mbështetje për personat që jetojnë me virusin HIV
02 514 29 65, 0800 20 120 (falas 18:00-21:00)
CETIM - UMC Saint-Pierre - ARC
ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
02 535 31 77
AZ Sint-Jan
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
050 45 23 20, 050 45 23 12
CHU Charleroi - ARC
ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
071 92 22 58, 071 92 23 07
CHU de Liège - ARC
ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
04 366 77 86
HIV-SAM project
Këshillim për personat nga vendet afrikane poshtë shkretëtirës së Saharasë, të cilët jetojnë me virusin e HIV dhe për parandalimin e HIV-it dhe IST-së për komunitetin afrikan
03 247 07 18
Hôpital Erasme - ARC
ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
02 555 31 11
UZ Brussel - ARC
Universitair Ziekenhuis Brussel (Spitali Universitar i Brukselit) - ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
02 477 60 01
Instituut voor Tropische Geneeskunde - ARC
Instituti i Mjekësisë Tropikale - ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për IST dhe HIV, si dhe ndihmë mjekësore dhe psikologjike për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
03 247 64 65
Jan Yperman Ziekenhuis
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
057 35 71 80
Jessa Ziekenhuis
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
011 30 94 85
Saint-Luc UCL - ARC
Cliniques universitaires Saint-Luc (Spitali Universitar i Sent-Luk) - ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
02 764 19 02
Centre S (Sida Sol)
Testim për HIV dhe IST
04 287 67 00
UCL Namur
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
081 42 20 81
Legal helpdesk Kruispunt MI
Informacion për ligjin lidhur me statusin e qëndrimit, bashkimin familjar, azilin dhe qasjen në kujdesin shëndetësor. Kruispunt MI është një shërbim i Agjencisë Flamande të Integrimit.
02 205 00 55
Qendër informacioni rreth statusit të qëndrimit dhe statusit ligjor - Atlas, Integratie & Inburgering Antwerp
Informacion dhe këshillim mbi të drejtën e qëndrimit dhe të drejtave të tjera të të huajve në qytetin e Antwerp-it dhe gjithashtu informacion rreth qasjes në kujdesin shëndetësor.
03 270 33 36
Medimmigrant
mbështetje për personat pa lejeqëndrim të ligjshëm, të cilët kanë nevojë për kujdes mjekësor në rajonin e Brukselit
02/274.14.33 ose 02/274.14.34