وضعیت HIV

قانون بلژیک، هر گونه تبعیض بر پایه وضعیت سلامترا ممنوع اعلام کرده است. یعنی با یک فرد مبتلا به HIV باید مانند هر فرد دیگری برخورد کرد.

شخص مبتلا به HIV-مثبت خود تصمیم گیرنده است که دیگران را در جریان وضعیت ابتلایش قرار دهد.

ابتلا به HIV از طریق تماس های معمول، مثل : استفاده مشترک از یک لیوان یا بشقاب یا لمس کردن یا بوسیدن همدیگر ممکن نیست.

HIV و کار

فرد HIV مثبت مجبور نیست که این ابتلا را در مصاحبه های کاری بر ملا کند. کارفرما حق ندارد درباره سلامت افراد از آن ها سئوال کند. در صورت مطرح شدن اینگونه سؤالات، می توانید بگویید که این اطلاعات محرمانه است و شما مایلید در این باره با پزشک شرکت صحبت کنید. پزشکِ شرکت ممکن است از شما سؤالاتی درباره توانایی فیزیکی برای انجام آن کار بپرسد. او باید به حریم خصوصی شما احترام بگذارد.

با دست دادن با فرد HIV مثبت ، این ویروس به شما منتقل نمی شود.

اگر حادثه ای برای شخص HIV-مثبت اتفاق بیافتد، کمکهای اولیه معمول کافیست که از ابتلای دیگران به ویروس جلوگیری شود. بنابراین کارفرما نمی تواند از پذیرفتن فرد مبتلا به HIV طفره رفته یا او را اخراج کند فقط به این دلیل که او ممکن است ریسکی برای سلامتِ سایر همکاران یا مشتریان باشد.

فرد HIV مثبت مجبور نیست وضعیت سلامتش را برای همکاران یا رئیسش توضیح دهد. اگر رئیس تان را در جریان بگذارید، مصرف داروها و دکتر رفتن در ساعات کاری برایتان آسان تر خواهد بود.

اگر سئوالاتی در این باره دارید یا می خواهید تبعیضی را گزارش دهید، با سازمان های متخصص در این حوزه تماس بگیرید.

HIV و سفر

فقط تعداد اندکی از کشورهای جهان برای بازدیدهای کمتر از 3 ماه، آزمایش HIV را ضروری کرده اند و از ورود افراد مبتلا به HIV جلوگیری می کنند. بیشتر کشورها برای اقامت های طولانی تر محدودیت هایی دارند. در اتحادیه اروپا، در حال حاضر برای افراد مبتلا به HIV هیچ محدودیت مسافرتی وجود ندارد. اطلاعات بیشتر را می توانید در www.hivtravel.org پیدا کنید.

شما می توانید یک کپی ازنسخه داروهایتان را همراه داشته باشید، تا در صورتی که در مرز درباره داروهای داخل ساکتان از شما سئوال شد، آن را نشان دهید.

دسترسی به مراقبت های بهداشتی

بلژیکی ها یا افرادی که دارای وضعیت اقامت قانونی هستند، می توانند از طریق سیستم بیمه سلامت عمومی، هزینه داروهایشان را دریافت کنند.

افرادی که اقامت قانونی ندارند، می توانند از طریق روند مراقبت های پزشکی اضطراری به درمان و داروها دسترسی پیدا کنند.

پزشکها و سایر کارمندان کادر پزشکی از نظر حرفه ای متعهد به حفظ محرمانه اطلاعات (حریم خصوصی) هستند.

Hiv-status

De Belgische wet verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van iemands gezondheid. Een persoon met hiv moet daarom net als elke andere persoon worden behandeld.

De hiv-positieve persoon beslist zelf of hij/zij aan anderen vertelt over zijn status.

Het is niet mogelijk om besmet te raken met hiv door sociaal contact, bijvoorbeeld door van hetzelfde glas te drinken of van hetzelfde bord te eten als iemand die hiv heeft, of door elkaar aan te raken of te kussen.

Hiv en werk

Een persoon die hiv-positief is, hoeft dit niet te zeggen tijdens een sollicitatiegesprek. De werkgever heeft geen recht om iemand vragen te stellen over zijn/haar gezondheid. Als hij toch vragen stelt, kunt u antwoorden dat dit vertrouwelijke informatie is en dat u wel met de bedrijfsdokter wilt praten. De bedrijfsdokter kan u alleen vragen stellen over uw fysieke geschiktheid om de functie uit te oefenen. Hij/zij moet ook uw privacy respecteren.

U kunt niet besmet raken met hiv door een hiv-positief persoon de hand te schudden.

Bij een arbeidsongeval met een hiv-positief persoon, volstaan de algemene EHBO-procedures om te voorkomen dat iemand anders besmet raakt met het hiv-virus. Een werkgever kan iemand met hiv niet ontslaan of een job weigeren omdat dit een risico voor de gezondheid zou kunnen zijn voor collega's of klanten.

Een persoon die hiv-positief is, moet dit niet vertellen aan zijn/haar collega's of baas. Als u het wel vertelt, kan het voor u gemakkelijker zijn om tijdens de werkuren medicijnen te nemen of naar een dokter te gaan. 

Heeft u hierover vragen of wilt u discriminatie melden, neem dan contact op met een gespecialiseerde organisatie.

Hiv en reizen

Voor reizen van minder dan 3 maanden zijn er maar enkele landen die een hiv-test vragen of hiv-positieve personen de toegang weigeren. Voor langere verblijven passen meer landen beperkingen toe. In de Europese Unie gelden er momenteel geen reisbeperkingen voor hiv-positieve personen. Meer informatie hierover vindt u op www.hivtravel.org.

U kunt een kopie van het voorschrift voor uw medicijnen meenemen voor het geval er aan de grens vragen gesteld worden over de medicijnen in uw bagage.

Toegang tot gezondheidszorg

Belgen of personen met een wettelijke verblijfsstatus kunnen een vergoeding krijgen voor hun medische kosten via de sociale zekerheid.

Personen zonder verblijfsvergunning kunnen zorgverlening en medicijnen krijgen via de procedure voor dringende medische hulp.

Dokters en ander medisch personeel zijn gebonden aan het beroepsgeheim (privacy).

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

Interfederal Centre for Equal Opportunities
برای سؤالات مربوط به تبعیض نژادی یا گزارش یک مورد تبعیض نژادی.
0800 12 800 (رایگان) (دوشنبه و جمعه ساعت 9 صبح تا 12 ظهر، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر)
Meldpunt Discriminatie - Unia
خدمات محلیِ مرکز اینترفدرال برای فرصت های برابر - برای گزارش موارد تبعیض . یک Meldpunt در همسایگی خود بیابید.
MRAX
کمک حقوقی برای خارجی ها و کمک در خصوص تبعیض نژادی
02 209 62 50
Sensoa Positief
اطلاعات، فعالیت ها و پشتیبانی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها. می توانید ناشناس بمانید.
078 15 11 00 (ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر)
Aide Info Sida – Le Libre Espace
پشتیبانی به افراد مبتلا به HIV
02 514 29 65, 0800 20 120 (رایگان، ساعت 6 بعد از ظهر تا 9 بعد از ظهر)
CETIM - UMC Saint-Pierre - ARC
‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
02 535 31 77
AZ Sint-Jan
آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV
050 45 23 20, 050 45 23 12
CHU Charleroi - ARC
‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
071 92 22 58, 071 92 23 07
CHU de Liège - ARC
‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
04 366 77 86
HIV-SAM project
مشاوره به ساکنین Sub-Sahara Africa مبتلا به HIV و پیشگیری HIV و STI برای انجمن آفریقایی
03 247 07 18
Hôpital Erasme - ARC
‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
02 555 31 11
UZ Brussel - ARC
‏‎Universitair Ziekenhuis Brussel (Brussels University Hospital)‎ - ‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
02 477 60 01
Instituut voor Tropische Geneeskunde - ARC
انستیتو Tropical Medicine - ARC (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش STI و HIV و کمک پزشکی، روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
03 247 64 65
Jan Yperman Ziekenhuis
آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV
057 35 71 80
Jessa Ziekenhuis
آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV
011 30 94 85
Saint-Luc UCL - ARC
‎Cliniques universitaires Saint-Luc (Saint-Luc University Hospital)‎ - ‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
02 764 19 02
Centre S (Sida Sol)
آزمایش HIV و STI
04 287 67 00
UCL Namur
آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV
081 42 20 81
Agentschap Integratie & Inburgering - خدمات حقوقی برای قوانین مهاجرت
اطلاع رسانی درباره قوانین وضعیت اقامت، بازگرداندن افراد به جمع خانواده، و پناهجویان در دسترسی به مراقبت های بهداشتی. یکی از این گروه ها را در همسایگیِ خود بیابید:
تلفن: 55 00 205 02
مرکز قانونی اطلاع رسانی وضعیت حقوقی و اقامت - Atlas ، یکسان سازی و ادغام شهر آنتروپ
اطلاع رسانی و راهنمایی درباره حقوق خارجی ها در شهر آنتورپ ،همچنین اطلاعاتی برای دسترسی به اطلااتی درباره مراقبت های پزشکی .
تلفن: 36 33 270 03
Medimmigrant
پشتیبانی برای افراد بدون اقامت قانونی که به خدمات پزشکی در منطقه بروکسل نیاز دارند.
02/274.14.33 یا 02/274.14.34