دکتری در حال نمایش یک نسخه به بیمارش

نسخه

کاغذی کوچک است که دکتر داروهای مورد نیاز شما را روی آن می نویسد. با این کاغذ می توانید داروهای خود را از داروخانه خریداری کنید. فقط برخی از داروها به نسخه نیاز دارند.

Voorschrift

Papiertje waarop de dokter schrijft welke medicijnen u moet nemen. Met dit papiertje kunt u de medicijnen in de apotheek kopen. Voor sommige medicijnen is een voorschrift verplicht, voor andere niet.

اصطلاح استاندارد: Voorschrift
معمولی: Recept