ХИВ статут

Белгийското законодателство забранява всякаква дискриминация, основана на здравния статут. Това означава, че лице с ХИВ трябва да се третира като всеки друг човек.

ХИВ-позитивното лице решава дали той/тя да сподели с другите за своя статут.

Не е възможно да се заразите с ХИВ при случаен контакт, например: чрез общо ползване на чаша или хранене от една и съща чиния с някого, който има ХИВ, или чрез докосване или целуване.

ХИВ и работа

ХИВ-позитивният човек не е длъжен да споменава това по време на интервю за работа. Работодателят няма право да задава въпроси за неговото/нейното здраве. Ако бъдат зададени такива въпроси, вие може да кажете, че това е поверителна информация и че желаете да говорите с лекаря на фирмата. Лекарят на фирмата може да ви задава въпроси само във връзка с физическата ви способност да вършите работата. Освен това, той/тя трябва да уважава вашата поверителност.

Не можете да се заразите с ХИВ, като се ръкувате с ХИВ-позитивен човек.

В случай на злополука с човек, който е ХИВ-позитивен, е достатъчно да се приложат общите процедури за оказване на първа помощ, за да се предотврати заразяването на някой друг с ХИВ вирус. Следователно работодателят не може да уволни или откаже на някого с ХИВ работа, като заяви, че това може да породи риск за здравето на колегите или клиентите.

ХИВ-позитивният човек не е длъжен да информира своите колеги или своя шеф за това. Ако кажете на шефа си, за вас ще бъде по-лесно да приемате лекарства в работно време или да ходите на лекар.

Ако имате някакви въпроси или искате да съобщите за дискриминация, се обърнете към специализирана организация.

ХИВ и пътуване

За посещения, по-кратки от 3 месеца, има много малко страни в света, които изискват ХИВ тест или отказват влизане на ХИВ-позитивни хора. При по-дълъг престой се налагат ограничения в по-голям брой държави. В Европейския съюз понастоящем няма ограничения за пътуване на ХИВ-позитивни лица. Можете да намерите повече информация на www.hivtravel.org.

Можете да вземете копие от рецептата на вашите лекарства с вас, в случай че бъдете попитани на границата за лекарствата във вашия багаж.

Достъп до здравеопазване

На белгийците или лицата със статут на законно пребиваване могат да им бъдат възстановени разходите за медицинско обслужване чрез обществената система за здравно осигуряване.

Лица без статут на законно пребиваване могат да получат достъп до медицинско обслужване и лекарства посредством процедурата на спешна медицинска помощ.

Лекарите и другият медицински персонал са обвързани със задължение за професионална конфиденциалност (поверителност).

Hiv-status

De Belgische wet verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van iemands gezondheid. Een persoon met hiv moet daarom net als elke andere persoon worden behandeld.

De hiv-positieve persoon beslist zelf of hij/zij aan anderen vertelt over zijn status.

Het is niet mogelijk om besmet te raken met hiv door sociaal contact, bijvoorbeeld door van hetzelfde glas te drinken of van hetzelfde bord te eten als iemand die hiv heeft, of door elkaar aan te raken of te kussen.

Hiv en werk

Een persoon die hiv-positief is, hoeft dit niet te zeggen tijdens een sollicitatiegesprek. De werkgever heeft geen recht om iemand vragen te stellen over zijn/haar gezondheid. Als hij toch vragen stelt, kunt u antwoorden dat dit vertrouwelijke informatie is en dat u wel met de bedrijfsdokter wilt praten. De bedrijfsdokter kan u alleen vragen stellen over uw fysieke geschiktheid om de functie uit te oefenen. Hij/zij moet ook uw privacy respecteren.

U kunt niet besmet raken met hiv door een hiv-positief persoon de hand te schudden.

Bij een arbeidsongeval met een hiv-positief persoon, volstaan de algemene EHBO-procedures om te voorkomen dat iemand anders besmet raakt met het hiv-virus. Een werkgever kan iemand met hiv niet ontslaan of een job weigeren omdat dit een risico voor de gezondheid zou kunnen zijn voor collega's of klanten.

Een persoon die hiv-positief is, moet dit niet vertellen aan zijn/haar collega's of baas. Als u het wel vertelt, kan het voor u gemakkelijker zijn om tijdens de werkuren medicijnen te nemen of naar een dokter te gaan. 

Heeft u hierover vragen of wilt u discriminatie melden, neem dan contact op met een gespecialiseerde organisatie.

Hiv en reizen

Voor reizen van minder dan 3 maanden zijn er maar enkele landen die een hiv-test vragen of hiv-positieve personen de toegang weigeren. Voor langere verblijven passen meer landen beperkingen toe. In de Europese Unie gelden er momenteel geen reisbeperkingen voor hiv-positieve personen. Meer informatie hierover vindt u op www.hivtravel.org.

U kunt een kopie van het voorschrift voor uw medicijnen meenemen voor het geval er aan de grens vragen gesteld worden over de medicijnen in uw bagage.

Toegang tot gezondheidszorg

Belgen of personen met een wettelijke verblijfsstatus kunnen een vergoeding krijgen voor hun medische kosten via de sociale zekerheid.

Personen zonder verblijfsvergunning kunnen zorgverlening en medicijnen krijgen via de procedure voor dringende medische hulp.

Dokters en ander medisch personeel zijn gebonden aan het beroepsgeheim (privacy).

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Interfederal Centre for Equal Opportunities
За въпроси относно дискриминацията или за съобщаване на случай на дискриминация
0800 12 800 (безплатно) (понеделник и петък 9-12 ч., вторник и сряда 9-17 ч.)
Meldpunt Discriminatie – Unia
Местна услуга на Федералния център за равни възможности – за съобщаване на случаи на дискриминация. Намерете Meldpunt във вашия квартал:
MRAX
Правна помощ за чужденци и помощ в случаи на дискриминация
02 209 62 50
Sensoa Positief
Информация, дейности и подкрепа за хора с ХИВ и тяхното обкръжение. Можете да останете анонимни.
078 15 11 00 (13 -16 часа)
Aide Info Sida – Le Libre Espace
Подкрепа за хора с ХИВ
02 514 29 65, 0800 20 120 (безплатно, 18-21 часа)
CETIM - UMC Saint-Pierre - ARC
ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
02 535 31 77
AZ Sint-Jan
Тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ
050 45 23 20, 050 45 23 12
CHU Charleroi - ARC
ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
071 92 22 58, 071 92 23 07
CHU de Liège - ARC
ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
04 366 77 86
HIV-SAM project
Консултации за хора от Тропическа Африка, живеещи с ХИВ, и превенция на ХИВ и БППП в африканската общност
03 247 07 18
Hôpital Erasme - ARC
ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
02 555 31 11
UZ Brussel - ARC
Universitair Ziekenhuis Brussel (Университетска болница в Брюксел) - ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
02 477 60 01
Instituut voor Tropische Geneeskunde - ARC
Institute of Tropical Medicine (Институт по тропически болести) - ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за БППП и ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
03 247 64 65
Jan Yperman Ziekenhuis
Тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ
057 35 71 80
Jessa Ziekenhuis
Тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ
011 30 94 85
Saint-Luc UCL - ARC
Cliniques universitaires Saint-Luc (Университетска болница Saint-Luc) - ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
02 764 19 02
Centre S (Sida Sol)
Тестване за ХИВ и БППП
04 287 67 00
UCL Namur
Тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ
081 42 20 81
Agentschap Integratie & Inburgering – Правни услуги относно Закона за имиграцията
Информация относно законодателството, свързано със статута на пребиваване, събиране на семейството, убежище и достъп до здравеопазване. Намерете екип във вашия квартал:
02 205 00 55 (бюро за правна помощ)
Infopunt verblijf en rechtspositie - Atlas, integratie & inburgering Antwerpen
Правна помощ, включително достъп до здравни грижи за имигранти без документи.
03 270 33 36
Medimmigrant
подкрепа за лица без законно разрешение за престой, които се нуждаят от медицински грижи в района на Брюксел
02/274.14.33 или 02/274.14.34