Hiv-status

De Belgische wet verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van iemands gezondheid. Een persoon met hiv moet daarom net als elke andere persoon worden behandeld.

De hiv-positieve persoon beslist zelf of hij/zij aan anderen vertelt over zijn status.

Het is niet mogelijk om besmet te raken met hiv door sociaal contact, bijvoorbeeld door van hetzelfde glas te drinken of van hetzelfde bord te eten als iemand die hiv heeft, of door elkaar aan te raken of te kussen.

Hiv en werk

Een persoon die hiv-positief is, hoeft dit niet te zeggen tijdens een sollicitatiegesprek. De werkgever heeft geen recht om iemand vragen te stellen over zijn/haar gezondheid. Als hij toch vragen stelt, kunt u antwoorden dat dit vertrouwelijke informatie is en dat u wel met de bedrijfsdokter wilt praten. De bedrijfsdokter kan u alleen vragen stellen over uw fysieke geschiktheid om de functie uit te oefenen. Hij/zij moet ook uw privacy respecteren.

U kunt niet besmet raken met hiv door een hiv-positief persoon de hand te schudden.

Bij een arbeidsongeval met een hiv-positief persoon, volstaan de algemene EHBO-procedures om te voorkomen dat iemand anders besmet raakt met het hiv-virus. Een werkgever kan iemand met hiv niet ontslaan of een job weigeren omdat dit een risico voor de gezondheid zou kunnen zijn voor collega's of klanten.

Een persoon die hiv-positief is, moet dit niet vertellen aan zijn/haar collega's of baas. Als u het wel vertelt, kan het voor u gemakkelijker zijn om tijdens de werkuren medicijnen te nemen of naar een dokter te gaan. 

Heeft u hierover vragen of wilt u discriminatie melden, neem dan contact op met een gespecialiseerde organisatie.

Hiv en reizen

Voor reizen van minder dan 3 maanden zijn er maar enkele landen die een hiv-test vragen of hiv-positieve personen de toegang weigeren. Voor langere verblijven passen meer landen beperkingen toe. In de Europese Unie gelden er momenteel geen reisbeperkingen voor hiv-positieve personen. Meer informatie hierover vindt u op www.hivtravel.org.

U kunt een kopie van het voorschrift voor uw medicijnen meenemen voor het geval er aan de grens vragen gesteld worden over de medicijnen in uw bagage.

Toegang tot gezondheidszorg

Belgen of personen met een wettelijke verblijfsstatus kunnen een vergoeding krijgen voor hun medische kosten via de sociale zekerheid.

Personen zonder verblijfsvergunning kunnen zorgverlening en medicijnen krijgen via de procedure voor dringende medische hulp.

Dokters en ander medisch personeel zijn gebonden aan het beroepsgeheim (privacy).

HIV status

Belgian law forbids any discrimination based on health status. This means a person with HIV has to be treated like any other person.

It is always the HIV-positive person who decides if he/she tells other people about it or not.

You cannot get HIV through casual contact, for example: by sharing a glass or plate with someone who has HIV or by touching or kissing each other.

HIV and work

An HIV-positive person does not have to mention this during a job interview. The employer does not have the right to ask questions about his/her health. If questions are asked, you can say that this is confidential information and that you are willing to talk to the company doctor. The company doctor can only ask you questions related to your physical ability to do the job. He/she also has to respect your privacy

You cannot get HIV by shaking the hand of a person who is HIV-positive.

If there is an accident involving a person who is HIV-positive, the general first-aid procedures are sufficient to prevent someone else becoming infected by the HIV virus. An employer cannot, therefore, fire or refuse someone with HIV a job by saying it could cause a health risk for colleagues or clients.

An HIV-positive person does not have to inform his/her colleagues or boss about it. If you tell your boss, it can be easier for you to take medicines during working hours or to go to the doctor.

If you have any questions about this or want to report discrimination, contact a specialised organisation.

HIV and travelling

For visits of less than 3 months, there are only a few countries in the world that ask for an HIV test or deny entry to HIV-positive people. More countries are restrictive for longer stays. In the European Union, there are currently no travel restrictions for HIV-positive people. You can find more information on www.hivtravel.org.

You can keep a copy of the prescription for your medicines with you in case questions are asked at the border concerning the medicines in your luggage.

Access to health care

Belgians or persons with legal residence status can get medical expenses reimbursed through the public health insurance system.

Persons without legal residence status can get access to care and medicines via the procedure for urgent medical care.

Doctors and other medical staff are bound by professional confidentiality (privacy).

Meer informatie of hulp nodig?

Unia - Interfederaal Gelijkekansencentrum
Voor vragen over en meldingen van discriminatie
0800 12 800 (gratis) (maandag en vrijdag 9-12u, dinsdag en woensdag 9-17u)
Meldpunt Discriminatie - Unia
Lokale dienst van het Interfederaal Gelijkekansencentrum - Om een geval van discriminatie te melden. Vind een meldpunt in uw buurt:
MRAX
Juridische hulp voor vreemdelingen en hulp bij discriminatie
02 209 62 50
Sensoa Positief
Informatie, activiteiten en begeleiding voor mensen met hiv en hun omgeving. U kunt anoniem blijven.
078 15 11 00 (13-16 u)
Aide Info Sida – Le Libre Espace
Begeleiding van mensen met hiv
02 514 29 65, 0800 20 120 (gratis, 18u-21u)
CETIM - UMC Saint-Pierre - ARC
ARC (Aidsreferentiecentrum) - Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv
02 535 31 77
AZ Sint-Jan
Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv
050 45 23 20, 050 45 23 12
CHU Charleroi - ARC
ARC (Aidsreferentiecentrum) - Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv en hun omgeving
071 92 22 58, 071 92 23 07
CHU de Liège - ARC
ARC (Aidsreferentiecentrum) - Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv en hun omgeving
04 366 77 86
HIV-SAM project
Begeleiding van mensen uit Sub-Sahara Afrika die leven met hiv en hiv- en soa-preventie bij de Afrikaanse gemeenschap
03 247 07 18
Hôpital Erasme - ARC
Erasmusziekenhuis - ARC (Aidsreferentiecentrum) - Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv en hun omgeving
02 555 31 11
UZ Brussel - ARC
Universitair Ziekenhuis Brussel - ARC (Aidsreferentiecentrum) - Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv en hun omgeving
02 477 60 01
Instituut voor Tropische Geneeskunde - ARC
ARC (Aidsreferentiecentrum) - Soa- en hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv en hun omgeving
03 247 64 65
Jan Yperman Ziekenhuis
Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv
057 35 71 80
Jessa Ziekenhuis
Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv
011 30 94 85
Saint-Luc UCL - ARC
Cliniques universitaires Saint-Luc (Universitair Ziekenhuis Saint-Luc) - ARC (Aidsreferentiecentrum) - Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv en hun omgeving
02 764 19 02
Centre S (Sida Sol)
Hiv- en soa-testen
04 287 67 00
UCL Namur
Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv
081 42 20 81
Agentschap Integratie & Inburgering - Juridische Dienst Vreemdelingenrecht
Informatie over de wet rond verblijfsstatus, gezinshereniging, asiel en toegang tot gezondheidszorg. Vind een team in uw buurt:
02 205 00 55 (juridische helpdesk)
Infopunt verblijf en rechtspositie - Atlas, integratie & inburgering Antwerpen
Informatie en advies over verblijfsrecht en andere rechten van vreemdelingen in de stad Antwerpen, ook over toegang tot gezondheidszorg.
03 270 33 36
Medimmigrant
Informatie en ondersteuning voor mensen zonder wettig verblijf die medische hulp nodig hebben, in Brussel.
02 274 14 33 of 02 274 14 34