Prawo belgijskie zabrania wszelkich form dyskryminacji ze względu na stan zdrowia. Oznacza to, że osoba będąca nosicielem wirusa HIV musi być traktowana tak samo, jak każdy inny człowiek.

Osoba seropozytywna (nosiciel wirusa HIV) podejmuje decyzję, czy chce powiedzieć innym osobom o swoim stanie zdrowia.

Nie istnieje możliwość zarażenia się wirusem HIV poprzez przypadkowy kontakt na przykład w wyniku korzystania z tej samej szklanki lub talerza lub całowanie i dotykanie osoby będącej nosicielem wirusa HIV.

HIV a praca

Osoba seropozytywna nie musi informować o swoim stanie zdrowia podczas rozmowy o pracę. Pracodawca nie ma prawa zadawać pytań dotyczących stanu zdrowia kandydata/kandydatki. W przypadku pojawienia się tego rodzaju pytań możesz odpowiedzieć, że jest to informacja poufna i że chętnie porozmawiasz z lekarzem zatrudnionym w firmie. Lekarz zatrudniony w firmie może zadać Ci wyłącznie pytania dotyczące fizycznej możliwości wykonywania pracy. Musi on/ona uszanować Twoją prywatność.

Zakazane jest kłamanie na temat bycia nosicielem wirusa HIV podczas rozmowy o pracę. Jeśli pracodawca odkryje to w późniejszym czasie, może to stanowić podstawę zwolnienia.

Pracodawca może poprosić Cię o przeprowadzenie testu na obecność wirusa HIV wyłącznie, gdy wyrazisz na to zgodę.

Nie można zarazić się, podając rękę osobie seropozytywnej.

W razie wypadku, w którym uczestniczy osoba seropozytywna, podstawowe procedury pierwszej pomocy zapewniają odpowiedni poziom ochrony przed przypadkowym zarażeniem wirusem HIV. Pracodawca nie może zatem zwolnić z pracy lub odmówić zatrudnienia osobie będącej nosicielem wirusa HIV twierdząc, że może to stwarzać zagrożenie dla zdrowia współpracowników lub klientów.

Nosiciel wirusa HIV nie musi informować o swoim stanie zdrowia swoich współpracowników lub przełożonego. Poinformowanie o chorobie przełożonego może ułatwić przyjmowanie leków lub wyjścia do lekarza w czasie pracy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat wirusa HIV bądź chcesz zgłosić przypadek dyskryminacji, skontaktuj się z organizacją specjalizującą się w tej kwestii.

HIV a podróżowanie

W przypadku wizyt trwających poniżej 3 miesięcy wyłącznie w kilku krajach na świecie przeprowadza się badania na obecność wirusa HIV lub odmawia wstępu osobom o dodatnim wyniku testu na obecność wirusa HIV. Wiele kraju pozwala na dłuższy pobyt. W Unii Europejskiej nie obowiązują obecnie jakiekolwiek ograniczenia w podróżowaniu przez osoby o dodatnim wyniku na obecność wirusa HIV. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hivtravel.org.

Możesz zatrzymać kopię recepty na przyjmowane leki na wypadek, gdyby przy przekraczaniu granicy zapytano Cię o preparaty, które znajdują się w Twoim bagażu

Dostęp do opieki zdrowotnej

Belgowie i osoby posiadające status rezydenta mogą uzyskać zwrot kosztów leczenia dzięki systemowi powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Osoby nie posiadające statusu rezydenta mogą uzyskać dostęp do opieki i lekarstw dzięki procedurze pilnej opieki medycznej.

Lekarze i pozostały personel medyczny związani są do przestrzegania tajemnicy zawodowej (prywatność).

De Belgische wet verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van iemands gezondheid. Een persoon met hiv moet daarom net als elke andere persoon worden behandeld.

De hiv-positieve persoon beslist zelf of hij/zij aan anderen vertelt over zijn status.

Het is niet mogelijk om besmet te raken met hiv door sociaal contact, bijvoorbeeld door van hetzelfde glas te drinken of van hetzelfde bord te eten als iemand die hiv heeft, of door elkaar aan te raken of te kussen.

Hiv en werk

Een persoon die hiv-positief is, hoeft dit niet te zeggen tijdens een sollicitatiegesprek. De werkgever heeft geen recht om iemand vragen te stellen over zijn/haar gezondheid. Als hij toch vragen stelt, kunt u antwoorden dat dit vertrouwelijke informatie is en dat u wel met de bedrijfsdokter wilt praten. De bedrijfsdokter kan u alleen vragen stellen over uw fysieke geschiktheid om de functie uit te oefenen. Hij/zij moet ook uw privacy respecteren.

Liegen over uw hiv-status tijdens een sollicitatiegesprek is verboden en kan door de werkgever worden gebruikt als reden om u te ontslaan als hij/zij hier later achter komt.

Een werkgever kan u alleen een hiv-test laten doen als u hiermee akkoord gaat.

U kunt niet besmet raken met hiv door een hiv-positief persoon de hand te schudden.

Bij een arbeidsongeval met een hiv-positief persoon, volstaan de algemene EHBO-procedures om te voorkomen dat iemand anders besmet raakt met het hiv-virus. Een werkgever kan iemand met hiv niet ontslaan of een job weigeren omdat dit een risico voor de gezondheid zou kunnen zijn voor collega's of klanten.

Een persoon die hiv-positief is, moet dit niet vertellen aan zijn/haar collega's of baas. Als u het wel vertelt, kan het voor u gemakkelijker zijn om tijdens de werkuren medicijnen te nemen of naar een dokter te gaan. 

Heeft u hierover vragen of wilt u discriminatie melden, neem dan contact op met een gespecialiseerde organisatie.

Hiv en reizen

Voor reizen van minder dan 3 maanden zijn er maar enkele landen die een hiv-test vragen of hiv-positieve personen de toegang weigeren. Voor langere verblijven passen meer landen beperkingen toe. In de Europese Unie gelden er momenteel geen reisbeperkingen voor hiv-positieve personen. Meer informatie hierover vindt u op www.hivtravel.org.

U kunt een kopie van het voorschrift voor uw medicijnen meenemen voor het geval er aan de grens vragen gesteld worden over de medicijnen in uw bagage.

Toegang tot gezondheidszorg

Belgen of personen met een wettelijke verblijfsstatus kunnen een vergoeding krijgen voor hun medische kosten via de sociale zekerheid.

Personen zonder verblijfsvergunning kunnen zorgverlening en medicijnen krijgen via de procedure voor dringende medische hulp.

Dokters en ander medisch personeel zijn gebonden aan het beroepsgeheim (privacy).

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc