Dhunë bazuar në nder

Nder do të thotë se ju jeni i çmuar për veten tuaj dhe shoqërinë. Disa njerëz mund të zgjedhin për veten e tyre si të jetojnë në një mënyrë të nderuar. Për të tjerë njerëz, kjo vendoset nga familja e tyre dhe shoqëria. Në këtë rast, ju përfaqësoni familjen tuaj. Sjellja juaj ndikon gjithë pjesëtarët e familjes tuaj.

Një person mund të konsiderohet se ka lënduar nderin e një familje nga, për shembull:

 • duke humbur virgjërinë;
 • duke pasur një marrëdhënie para martese;
 • duke u përdhunuar;
 • duke u larguar;
 • duke refuzuar një martesë të ujdisur;
 • duke shfaqur një sjellje që konsiderohet e papranueshme, si p.sh. nëse nuk shkon në shtëpi menjëherë pas shkollës ose vesh lloje të gabuara rrobash;
 • ndarja nga partneri ose familja.

Nëse nderi i një familjeje dëmtohet ose mund të dëmtohet, familjet përdorin ndonjëherë forcë ose dhunë për të ruajtur ose për të rikuperuar nderin. Familjet e ndjejnë që kjo është e nevojshme në mënyrë që të mund të vazhdojnë të jenë pjesë e komunitetit në të cilin jetojnë. Kjo quhet dhunë e bazuar në nder.

Dhuna bazuar në nder ndalohet me ligj.

Lloje të dhunës bazuar në nder

Dhuna bazuar në nder mund të marrë shumë forma, për shembull:

 • kontrolli, për shembull: të jesh i vëzhguar nga pjesëtarët e familjes dhe të mos lejohesh të dalësh me miqtë ose të merresh me sporte;
 • ndëshkim fizik: të të gjuajnë, të rrihesh;
 • ndëshkim psikologjik: të të fyejnë, kërcënime, familja hiqet sikur ju keni vdekur ose nuk keni ekzistuar kurrë.
 • martesë e detyruar;
 • të detyrosh dikë të kryejë vetëvrasje;
 • vrasje.

Në shumë shoqëri, burrat marrin më shumë liri dh pushtet se gratë Rolet e burrave dhe grave (rolet sipas gjinisë) janë shumë të ndryshëm. Kjo është arsyeja se pse gratë janë më shpesh viktima të dhunës bazuar në nder.

Ndonjëherë burrat gjithashtu vuajnë nga dhuna bazuar në nder, për shembull: nëse ata flasin rreth homoseksualitetit të tyre ose kur nuk bien dakord për një martesë të ujdisur.

Dhuna mund të kryhet nga më shumë se një pjesëtar i familjes. Ofenduesit mund të jenë burra ose gra. Ndonjëherë mund të jetë partneri i personit i cili kryen dhunën.

Të kërkosh ndihmë

Nëse jeni një viktimë i dhunës bazuar në nder, kërkoni ndihmë:

 • Flisni me dikë që mund t'i besoni.
 • Kontaktoni policinë ose organizata të specializuara dhe flisni rreth dhunës. Sa më mirë ta shpjegoni situatën, aq më mirë mund të garantohet siguria juaj.

Eergerelateerd geweld

Eer betekent dat u waardevol bent voor uzelf en voor de samenleving. Sommige mensen kunnen zelf kiezen hoe zij eerbaar kunnen leven. Voor anderen wordt dit beslist door hun familie of omgeving. U vertegenwoordigt dan uw familie. Uw gedrag beïnvloedt al uw familieleden.

Iemand kan de eer van de familie schenden, volgens de familie of omgeving, door bijvoorbeeld:

 • de maagdelijkheid te verliezen;
 • een relatie te hebben voor het huwelijk;
 • verkracht te zijn;
 • weg te lopen;
 • een gearrangeerd huwelijk te weigeren;
 • gedrag te vertonen dat onaanvaardbaar wordt gevonden, zoals: na school niet meteen naar huis gaan, de verkeerde kledij dragen;
 • breken met de partner of familie.

Wanneer de eer van een familie geschonden wordt of zou kunnen worden geschonden, gebruiken families soms macht of geweld om de eer van de familie te redden of herstellen. De familie vindt dit nodig om deel te kunnen blijven uitmaken van de gemeenschap waarin zij leeft. Dit wordt eergerelateerd geweld genoemd.

Eergerelateerd geweld is strafbaar.

Soorten eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld kan veel verschillende vormen aannemen, zoals:

 • controle, zoals bijvoorbeeld: in de gaten gehouden worden door familieleden en niet mogen uitgaan met vrienden of sporten;
 • fysieke straffen, zoals geschopt of geslagen worden;
 • psychologische straffen, zoals bijvoorbeeld: beledigingen, dreigementen, de familie doet alsof u dood bent of nooit heeft bestaan;
 • gedwongen huwelijk;
 • iemand dwingen om zelfmoord te plegen;
 • moord.

In heel wat gemeenschappen hebben mannen meer vrijheid en macht dan vrouwen. De rollen van mannen en vrouwen (genderrollen) zijn erg verschillend. Daarom zijn vrouwen vaker het slachtoffer van eergerelateerd geweld.

Soms kunnen mannen ook het slachtoffer worden van eergerelateerd geweld, bijvoorbeeld als zij over hun homoseksualiteit spreken of wanneer zij niet akkoord gaan met een gearrangeerd huwelijk.

Het geweld kan door meer dan één familielid worden gepleegd. De overtreders kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Soms kan het iemands partner zijn die het geweld pleegt.

Hulp zoeken

Als u slachtoffer bent van eergerelateerd geweld, zoek dan hulp:

 • Praat met iemand die u kunt vertrouwen.
 • Neem contact op met de politie of een gespecialiseerde organisatie en praat over het geweld. Hoe beter u de situatie uitlegt, hoe beter uw veiligheid gegarandeerd kan worden.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

1712
Numër telefoni pa pagesë për përgjigje ndaj të gjitha pyetjeve lidhur me dhunën.
1712 (9:00-17:00)
Qendra e kujdesit ndaj dhunës seksuale (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Bruksel
Shërbimi në spital për viktimat e dhunës seksuale. Qendra e kujdesit ofron ndihmë mjekësore dhe psikologjike dhe ndihmon në mbledhjen e provave. Këtu, mund të regjistroni edhe ankimet. Është e hapur çdo ditë, në çdo orë.
02 535 45 42
Qendra e kujdesit ndaj dhunës seksuale (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Ghent
Shërbimi në spital për viktimat e dhunës seksuale. Qendra e kujdesit ofron ndihmë mjekësore dhe psikologjike dhe ndihmon në mbledhjen e provave. Këtu, mund të regjistroni edhe ankimet. Është e hapur çdo ditë, në çdo orë.
09 332 80 80
Qendra e kujdesit ndaj dhunës seksuale (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Bruksel
Shërbimi në spital për viktimat e dhunës seksuale. Qendra e kujdesit ofron ndihmë mjekësore dhe psikologjike dhe ndihmon në mbledhjen e provave. Këtu, mund të regjistroni edhe ankimet. Është e hapur çdo ditë, në çdo orë.
02 535 45 42
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Kolektiv kundër dhunës në familje dhe dëbimit) - Ndihmë në rast të dhunës nga partneri
04 223 45 67 (24 orë në 24)
Police
Ndihmë në një situatë kërcënimi për jetën
101
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Bazë e fshehtë (vluchthuis)
Një bazë e fshehtë ofron strehë, mbështetje qetësi dhe siguri për personat që janë të kërcënuar dhe/ose të abuzuar. Adresat e bazave të fshehta janë sekret.
070 22 01 11
SOS Viol
Ndihmë psikologjike, ligjore dhe sociale në rast tentative përdhunimi ose përdhunim
02 534 36 36
I.T.E.R.
Qendër për parandalimin, këshillimin dhe trajtimin e sjelljes me abuzim seksual. Ndihmë dhe këshillim për fajtorët për dhunë seksuale, për personat që kanë pyetje rreth sjelljes së tyre seksuale dhe për këdo që ka pyetje lidhur me dhunën seksuale.
02 512 62 43 (9:00-16:00)