Eergerelateerd geweld

Eer betekent dat u waardevol bent voor uzelf en voor de samenleving. Sommige mensen kunnen zelf kiezen hoe zij eerbaar kunnen leven. Voor anderen wordt dit beslist door hun familie of omgeving. U vertegenwoordigt dan uw familie. Uw gedrag beïnvloedt al uw familieleden.

Iemand kan de eer van de familie schenden, volgens de familie of omgeving, door bijvoorbeeld:

 • de maagdelijkheid te verliezen;
 • een relatie te hebben voor het huwelijk;
 • verkracht te zijn;
 • weg te lopen;
 • een gearrangeerd huwelijk te weigeren;
 • gedrag te vertonen dat onaanvaardbaar wordt gevonden, zoals: na school niet meteen naar huis gaan, de verkeerde kledij dragen;
 • breken met de partner of familie.

Wanneer de eer van een familie geschonden wordt of zou kunnen worden geschonden, gebruiken families soms macht of geweld om de eer van de familie te redden of herstellen. De familie vindt dit nodig om deel te kunnen blijven uitmaken van de gemeenschap waarin zij leeft. Dit wordt eergerelateerd geweld genoemd.

Eergerelateerd geweld is strafbaar.

Soorten eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld kan veel verschillende vormen aannemen, zoals:

 • controle, zoals bijvoorbeeld: in de gaten gehouden worden door familieleden en niet mogen uitgaan met vrienden of sporten;
 • fysieke straffen, zoals geschopt of geslagen worden;
 • psychologische straffen, zoals bijvoorbeeld: beledigingen, dreigementen, de familie doet alsof u dood bent of nooit heeft bestaan;
 • gedwongen huwelijk;
 • iemand dwingen om zelfmoord te plegen;
 • moord.

In heel wat gemeenschappen hebben mannen meer vrijheid en macht dan vrouwen. De rollen van mannen en vrouwen (genderrollen) zijn erg verschillend. Daarom zijn vrouwen vaker het slachtoffer van eergerelateerd geweld.

Soms kunnen mannen ook het slachtoffer worden van eergerelateerd geweld, bijvoorbeeld als zij over hun homoseksualiteit spreken of wanneer zij niet akkoord gaan met een gearrangeerd huwelijk.

Het geweld kan door meer dan één familielid worden gepleegd. De overtreders kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Soms kan het iemands partner zijn die het geweld pleegt.

Hulp zoeken

Als u slachtoffer bent van eergerelateerd geweld, zoek dan hulp:

 • Praat met iemand die u kunt vertrouwen.
 • Neem contact op met de politie of een gespecialiseerde organisatie en praat over het geweld. Hoe beter u de situatie uitlegt, hoe beter uw veiligheid gegarandeerd kan worden.

Honour-based violence

Honour means that you are valuable to yourself and society. Some people can choose for themselves how to live in an honourable way. For other people, it is decided by their family or society. In this case, you represent your family. Your behaviour affects all your family members.

A person can be considered to have hurt the honour of a family by, for example:

 • losing virginity;
 • having a relationship before marriage;
 • being raped;
 • running away;
 • refusing an arranged marriage;
 • displaying behaviour that is found to be unacceptable, such as not going home immediately after school or wearing the wrong type of clothing;
 • leaving their partner or family.

If the honour of a family is damaged or could be damaged, families sometimes use force or violence to save or recover the honour. The family feels this is necessary in order to be able to continue a part of the community in which it lives. This is called honour-based violence.

Honour-based violence is forbidden by law.

Kinds of honour-based violence

Honour-based violence can take many forms, for example:

 • control: being watched by family members and not being allowed to go out with friends or do sports;
 • physical punishment: being kicked, beaten;
 • psychological punishment: being insulted, threats, family acts as if you are dead or never existed;
 • forced marriage;
 • forcing a person to commit suicide;
 • murder.

In many societies, men get more liberty and power than women. The roles of men and women (gender roles) are very different. This is why women are more often victims of honour-based violence.

Sometimes men also suffer from honour-based violence, for example: if they talk about their homosexuality or when they do not agree to an arranged marriage.

The violence can be committed by more than one family member. The offenders can be men or women. Sometimes it can be a person’s partner who commits the violence.

Seeking help

If you are a victim of honour-based violence, look for help:

 • Talk to someone you can trust.
 • Contact the police or a specialised organisation and talk about the violence. The better you explain the situation, the better your safety can be guaranteed.

Meer informatie of hulp nodig?

1712
Gratis telefoonnummer voor een antwoord op alle vragen over geweld.
1712 (9-17u)
Zorgcentrum na seksueel geweld - Brussel
Dienst in het ziekenhuis voor slachtoffers van seksueel geweld. Het zorgcentrum biedt medische en psychologische hulp en helpt bewijsmateriaal verzamelen. U kunt hier ook een klacht indienen. Open alle dagen, alle uren.
02 535 45 42
Zorgcentrum na seksueel geweld - Gent
Dienst in het ziekenhuis voor slachtoffers van seksueel geweld. Het zorgcentrum biedt medische en psychologische hulp en helpt bewijsmateriaal verzamelen. U kunt hier ook een klacht indienen. Open alle dagen, alle uren.
09 332 80 80
Zorgcentrum na seksueel geweld - Brussel
Dienst in het ziekenhuis voor slachtoffers van seksueel geweld. Het zorgcentrum biedt medische en psychologische hulp en helpt bewijsmateriaal verzamelen. U kunt hier ook een klacht indienen. Open alle dagen, alle uren.
02 535 45 42
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Collectief tegen Huiselijk Geweld en Uitsluiting) - Hulp bij partnergeweld
04 223 45 67 (24h/24)
Politie
Hulp bij een levensbedreigende situatie
101
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Vluchthuis
Een vluchthuis biedt onderdak, steun, rust en veiligheid aan mensen die bedreigd en/of mishandeld worden. De adressen van de vluchthuizen zijn geheim.
078 150 300
SOS Viol
Psychologische, juridische en sociale hulp bij aanranding en verkrachting
02 534 36 36
I.T.E.R.
Centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hulp en begeleiding voor daders van seksueel geweld, mensen die zich vragen stellen over hun seksueel gedrag en iedereen die vragen heeft over seksueel geweld.
02 512 62 43 (9-16u)