Man of vrouw zijn

Geslacht

De meeste mensen worden met één biologisch geslacht geboren. Ze worden geboren als man of als vrouw.

Sommige mensen voelen dat ze tot het andere geslacht behoren. Ze zijn geboren met het lichaam van een vrouw maar voelen zich meer man, of omgekeerd. Of ze voelen zich zowel man als vrouw. Dit wordt transgender genoemd.

Sommige mensen hebben zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Dit wordt interseksualiteit genoemd.

Gender en genderrollen

Mannen en vrouwen hebben rollen in onze samenleving. Deze worden genderrollen genoemd. Het gender verwijst naar de verwachtingen die een familie of gemeenschap heeft van hoe een man en vrouw zich moeten gedragen.

Gender biedt antwoorden op vragen als:

  • Hoe moet een man of vrouw eruitzien?
  • Hoe moet een man of vrouw zich gedragen?
  • Wat is typisch mannelijk of vrouwelijk?
  • Welk gedrag is al dan niet aanvaardbaar voor een man of vrouw?

Deze rollen en verwachtingen verschillen afhankelijk van de cultuur en samenleving. Ze worden doorgegeven van ouders op kinderen en via de samenleving. De rollen en verwachtingen wijzigen in de loop der jaren en worden steeds meer divers.

Ook in relaties hebben mannen en vrouwen verschillende rollen. De rollen van mannen en vrouwen zijn even belangrijk.

Seksuele oriëntatie

Mensen kunnen verschillen in seksuele oriëntatie. Voorbeelden hiervan zijn heteroseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot mensen van het andere geslacht), homoseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht) of biseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot beide geslachten). Iemands seksuele geaardheid kan in de loop van zijn/haar leven veranderen.

Being a man or being a woman

Sex

Most people are born with one physical sex. They are born as either a man or a woman.

Some people feel that they belong to the other sex. They are born with the body of a woman but feel more like a man, or the other way around. Or they can feel a bit like both. This is called transsexuality.

Some people have characteristics of both the male and female sex. This is called intersexuality.

Gender and gender roles

Men and women also have roles in society. These are called gender roles. The gender refers to all the expectations a family or society has of how a man and a woman are supposed to behave.

Gender gives answers to questions such as:

  • How does a man or a woman have to look?
  • How does a man or a woman have to behave?
  • What is typical for a man or a woman?
  • Which behaviour is acceptable or unacceptable for a man or a woman?

These roles and expectations vary in different cultures and societies. They are passed on by parents and society. The roles and expectations change over time and are growing more and more diverse.

In relationships too, men and women have different roles. The roles of men and women are of equal importance.

Sexual orientation

People can have different sexual orientations. Examples of these are heterosexuality (feeling attracted to people of the opposite sex), homosexuality (feeling attracted to people of the same sex) orbisexuality (feeling attracted to both sexes). Someone’s sexual orientation can change over his/her lifetime.

Meer informatie of hulp nodig?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
Ella
Informatie over huwelijksmigratie, gemengde huwelijken en relaties, en gender
02 220 38 95
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
U kunt hier klacht indienen voor discriminatie op basis van geslacht of genderidentiteit.
02 233 41 75
Merhaba
Organisatie voor mensen met een migratieachtergrond die zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht en/of vragen hebben rond hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.
0487 55 69 38 (MerhabaPhone)