Dhunë bazuar në nder

Në Belgjikë, të kryesh dhunë bazuar në nder ose të ndihmosh në ndonjë mënyrë (të jesh një bashkëpunëtor), ndalohet me ligj. Mund të dënohet me deri në 25 vjet burg.

nëse ju jeni një viktimë e dhunës bazuar në nder ose jeni në rrezik të bëheni një viktimë, ju mund të kërkoni ndihmë. Çdo CAW (Qendër për Mirëqenien Publike) ka një shërbim të veçantë të quajtur “slachtofferhulp” (ndihmë për viktimën). Ata mund të vijnë me ju në polici, te një mjek ose një gjykatë. Kur ju shkoni në një CAW, ju nuk duhet të jepni emrin tuaj. Ju mund të merrni ndihmë dhe këshilla në mënyrë anonime dhe pa pagesë.

Kur jeni në një situatë urgjente dhe me frikë të dhunës, ju mund të shkoni te një shtëpi e sigurt (vluchthuis).

Ju mund të shkoni në polici menjëherë të paraqisni një ankesë. Ata janë të detyruar të respektojnë privatësinë tuaj. Nëse ju jeni në rrezik të dhunës së mëtejshme ose veprimeve hakmarrëse, policia mund t’ju mbrojë. Policia është e detyruar t’ju trajtojnë në mënyrë të respektueshme dhe të saktë.

Sipas ligjit, nëse ju jeni pa status të ligjshëm të qëndrimit, policia duhet t’ju trajtojë me të njëjtin respekt si viktimat e tjera. Megjithatë, policia mund t’ju arrestojë për shkak të statusit tuaj të qëndrimit. Prandaj është mirë që të shoqëroheni nga një profesionist nga një CAW ose nga një organizatë tjetër sociale.

Eergerelateerd geweld

In België is eergerelateerd geweld plegen of hierbij helpen (medeplichtig) strafbaar. De straffen kunnen oplopen tot 25 jaar gevangenis.

Als u het slachtoffer bent van eergerelateerd geweld of als u vreest hiervan het slachtoffer te worden, kunt u hulp zoeken. Elk CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) heeft een speciale dienst voor slachtofferhulp. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u naar een CAW gaat, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor geweld, kunt u naar een vluchthuis gaan.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld of wraakacties, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie kan u wel arresteren wegens uw verblijfsstatus. Daarom is het aan te raden u te laten vergezellen door een professional van een CAW of andere sociale organisatie.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Qendra e kujdesit ndaj dhunës seksuale (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Bruksel
Shërbimi në spital për viktimat e dhunës seksuale. Qendra e kujdesit ofron ndihmë mjekësore dhe psikologjike dhe ndihmon në mbledhjen e provave. Këtu, mund të regjistroni edhe ankimet. Është e hapur çdo ditë, në çdo orë.
02 535 45 42
Qendra e kujdesit ndaj dhunës seksuale (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Ghent
Shërbimi në spital për viktimat e dhunës seksuale. Qendra e kujdesit ofron ndihmë mjekësore dhe psikologjike dhe ndihmon në mbledhjen e provave. Këtu, mund të regjistroni edhe ankimet. Është e hapur çdo ditë, në çdo orë.
09 332 80 80
Qendra e kujdesit ndaj dhunës seksuale (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Shërbimi në spital për viktimat e dhunës seksuale. Qendra e kujdesit ofron ndihmë mjekësore dhe psikologjike dhe ndihmon në mbledhjen e provave. Këtu, mund të regjistroni edhe ankimet. Është e hapur çdo ditë, në çdo orë.
04 367 93 11
Bazë e fshehtë (vluchthuis)
Një bazë e fshehtë ofron strehë, mbështetje qetësi dhe siguri për personat që janë të kërcënuar dhe/ose të abuzuar. Adresat e bazave të fshehta janë sekret.
070 22 01 11
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Police
Ndihmë në një situatë kërcënimi për jetën
101