خشونت حیثیتی

آبرو و حیثیت داشتن ، یعنی اینکه شما از دید خود و جامعه ارزشمند باشید. برخی افراد خودشانانتخاب می کنند که چگونه محترمانه و آبرومند زندگی کنند. برای برخی دیگر خانواده یا جامعه ارزش گذاری می کند. در این صورت، شما نماینده خانواده تان هستید. رفتار شما بر همه اعضای خانواده تان تأثیر می گذارد.

گاهی تصور می شود که فرد به اعتبار خانواده اش ضربه زده است ، اگر:

 • بکارتشرا از دست بدهد؛
 • قبل از ازدواج رابطهداشته باشد ؛
 • قربانیِ تجاوز شود؛
 • فرار کند ؛
 • ازدواج سنتی را رد کند؛
 • رفتارهایی نا به هنجار از او سر بزند ، مثل مستقیمآ از مدرسه به خانه نرفتن یا پوشیدن لباس هایی ناجور؛
 • از شریک یا خانواده جدا شود .

گاهی وقتی حیثیت یک خانواده لکه دار شده ، یا احتمال به خطر افتادن آبروی آن ها برود، آنها برای حفظ یا بازگرداندن حیثیت شان از اعمال زور یا خشونت استفاده می کنند. خانواده تشخیص می دهد که این اعمال زور برای اینکه عضوی از جامعه ای که در آن زندگی میکنند باقی بمانند، ضروریست. این را خشونت بر پایه اعتبار و آبرو می نامند.

خشونت حیثیتی ممنوعیت قانونی دارد.

انواع خشونت حیثیتی

خشونت حیثیتی به شکل هایی مختلف رخ می دهد، مثلاً:

 • کنترل برای مثال: تحت کنترل اعضای خانواده بودن یا نداشتن حق بیرون رفتن با دوستان و انجام فعالیت های ورزشی و...؛
 • تنبیه بدنی: مورد ضرب و شتم قرار گرفتن؛
 • تنبیه روانی: توهین ، تهدید و تحقیر شدن، رفتار خانواده به گونه ای باشد که یکی از اعضا مرده محسوب شده یا نادیده گرفته شود ، انگار که اصلآ وجود ندارد؛
 • ازدواج تحمیلی؛
 • مجبور کردن شخصی به خودکشی؛
 • قتل.

در بسیاری جوامع، مردان نسبت به زنان از آزادی و قدرت بیشتری برخوردارند. نقش زنان و مردان (نقش های جنسیتیآنها) با یکدیگر متفاوت است. به همین دلیل زنان اغلب قربانی خشونت های حیثیتی می شوند.

برخی اوقات مردان نیز از خشونت حیثیتی ضربه می بینند، مثلاً: اگر درباره همجنس گرایی خود صحبت کنند، یا وقتی با یک ازدواج سنتی و تحمیلی مخالفت اند.

خشونت ممکن است که توسط بیش از یکی از اعضای خانواده اعمال شود. مجرمین ممکن است که زن یا مرد باشند. برخی اوقات ممکن است کهشریک مرتکب خشونت شود

کمک خواستن

اگر شما قربانی خشونت حیثتی هستید، کمک بخواهید:

 • با یکی از افراد مورد اعتمادتان صحبت کنید؛
 • با پلیس یا یک سازمان مرتبط به این موضوع تماس بگیرید و در این باره به آن ها گزارش بدهید. هر چه موقعیت را بهتر توضیح دهید، امنیت تان تضمین شده تر خواهد بود .

Eergerelateerd geweld

Eer betekent dat u waardevol bent voor uzelf en voor de samenleving. Sommige mensen kunnen zelf kiezen hoe zij eerbaar kunnen leven. Voor anderen wordt dit beslist door hun familie of omgeving. U vertegenwoordigt dan uw familie. Uw gedrag beïnvloedt al uw familieleden.

Iemand kan de eer van de familie schenden, volgens de familie of omgeving, door bijvoorbeeld:

 • de maagdelijkheid te verliezen;
 • een relatie te hebben voor het huwelijk;
 • verkracht te zijn;
 • weg te lopen;
 • een gearrangeerd huwelijk te weigeren;
 • gedrag te vertonen dat onaanvaardbaar wordt gevonden, zoals: na school niet meteen naar huis gaan, de verkeerde kledij dragen;
 • breken met de partner of familie.

Wanneer de eer van een familie geschonden wordt of zou kunnen worden geschonden, gebruiken families soms macht of geweld om de eer van de familie te redden of herstellen. De familie vindt dit nodig om deel te kunnen blijven uitmaken van de gemeenschap waarin zij leeft. Dit wordt eergerelateerd geweld genoemd.

Eergerelateerd geweld is strafbaar.

Soorten eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld kan veel verschillende vormen aannemen, zoals:

 • controle, zoals bijvoorbeeld: in de gaten gehouden worden door familieleden en niet mogen uitgaan met vrienden of sporten;
 • fysieke straffen, zoals geschopt of geslagen worden;
 • psychologische straffen, zoals bijvoorbeeld: beledigingen, dreigementen, de familie doet alsof u dood bent of nooit heeft bestaan;
 • gedwongen huwelijk;
 • iemand dwingen om zelfmoord te plegen;
 • moord.

In heel wat gemeenschappen hebben mannen meer vrijheid en macht dan vrouwen. De rollen van mannen en vrouwen (genderrollen) zijn erg verschillend. Daarom zijn vrouwen vaker het slachtoffer van eergerelateerd geweld.

Soms kunnen mannen ook het slachtoffer worden van eergerelateerd geweld, bijvoorbeeld als zij over hun homoseksualiteit spreken of wanneer zij niet akkoord gaan met een gearrangeerd huwelijk.

Het geweld kan door meer dan één familielid worden gepleegd. De overtreders kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Soms kan het iemands partner zijn die het geweld pleegt.

Hulp zoeken

Als u slachtoffer bent van eergerelateerd geweld, zoek dan hulp:

 • Praat met iemand die u kunt vertrouwen.
 • Neem contact op met de politie of een gespecialiseerde organisatie en praat over het geweld. Hoe beter u de situatie uitlegt, hoe beter uw veiligheid gegarandeerd kan worden.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

1712
شماره تلفن رایگان برای پاسخگویی به همه پرسش های مربوط به خشونت.
1712 (ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر)
مرکز مراقبت در برابر خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld) - بروکسل
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 42 45 535 02
مرکز مراقبت در خصوص خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld) -گنت
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 80 80 332 09
مرکز مراقبت در برابر خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld) - بروکسل
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 42 45 535 02
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (جامعه مبارزه با خشونت خانوادگی و محرومیت) - کمک در خصوص خشونت شریک
04 223 45 67 (24 ساعته)
Police
کک در ارتباط با موقعیت های مرگ آور
101
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
خانه امن (vluchthuis)
خانه امن - خانه امن، پناهگاه، پشتیبانی، آسایش و امنیت را برای افرادی که تهدید شدند و/یا مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، فراهم می کند. آدرس خانه های امن محرمانه است.
078 150 300
SOS Viol
کمک روانپزشکی، حقوقی و اجتماعی در خصوص ضرب و شتم شرم آور یا تجاوز
02 534 36 36
I.T.E.R.
مرکز پیشگیری، مشاوره و درمان سوءرفتارهای جنسی. کمک و مشاوره برای مرتکبین خشونت جنسی، افرادی که در خصوص رفتار جنسی خود سؤالی دارند و هر کسی که در خصوص خشونت جنسی سؤالی دارد.
02 512 62 43 (ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر)