خشونت حیثیتی

در بلژیک، ارتکاب به خشونت حیثیتی یا کمک به آن به هر شکلی (به عنوان شریک یا معاون جرم) ممنوعیت قانونی دارد. این جرم تا 25 سال حبس دارد.

اگر شما قربانی خشونت حیثیتی هستید یا اگر در معرض قربانی شدن هستید، می توانید کمک بگیرید. هر CAW(مرکز سلامت و رفاه عمومی) دارای سرویسی ویژه به نام Slachtofferhulp (مرکز قربانی) است. آن ها می توانند با شما نزد پلیس، پزشک یا به دادگاه بیایند. وقتی به یک CAW مراجعه می کنید، مجبور نیستید، نامتان را بگویید. می توانید بدون فاش کردن نامتان و به صورت رایگان مشاوره و راهنمایی دریافت کنید.

وقتی در شرایط اضطراری (اورژانسی) هستید و نگران این هستید که ممکن است قربانی خشونت شوید، می توانید به یک خانه امن (vluchthuis) بروید.

همچنین می توانید برای شکایت یک راست پیش پلیس بروید. آن ها مجبورند به حریم خصوصی شما احترام بگذارند. اگر خطر خشونت بیشتر یا اقدامات انتقام جویانه شما را تهدید می کند، پلیس می تواند از شما محافظت کند. پلیس متعهد است که با احترام و با رفتاری صحیح با شما برخورد کند.

طبق قانون، حتی اگر وضعیت اقامت قانونی شما نامشخص باشد ، پلیس ملزم است با شما مانند سایر قربانیان با احترام برخورد کند. با این وجود، پلیس می تواند شما را به دلیل وضعیت اقامت تان بازداشت کند. بنابراین بهتر است با یک کارشناس از CAW یا سازمان اجتماعی دیگر نزد پلیس بروید.

Eergerelateerd geweld

In België is eergerelateerd geweld plegen of hierbij helpen (medeplichtig) strafbaar. De straffen kunnen oplopen tot 25 jaar gevangenis.

Als u het slachtoffer bent van eergerelateerd geweld of als u vreest hiervan het slachtoffer te worden, kunt u hulp zoeken. Elk CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) heeft een speciale dienst voor slachtofferhulp. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u naar een CAW gaat, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor geweld, kunt u naar een vluchthuis gaan.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld of wraakacties, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie kan u wel arresteren wegens uw verblijfsstatus. Daarom is het aan te raden u te laten vergezellen door een professional van een CAW of andere sociale organisatie.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
مرکز مراقبت در برابر خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld) - بروکسل
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 42 45 535 02
مرکز مراقبت در خصوص خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld) -گنت
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 80 80 332 09
مرکز مراقبت در برابر خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld)- لیژ
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 11 93 367 04
خانه امن (vluchthuis)
خانه امن - خانه امن، پناهگاه، پشتیبانی، آسایش و امنیت را برای افرادی که تهدید شدند و/یا مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، فراهم می کند. آدرس خانه های امن محرمانه است.
078 150 300
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Police
کک در ارتباط با موقعیت های مرگ آور
101