Насилие в защита на честта

В Белгия упражняването на насилие в защита на честта или подпомагането му по някакъв начин (като съучастник) е забранено със закон. Това може да бъде наказано със затвор до 25 години.

Ако вие сте жертва на насилие в защита на честта или ако сте застрашени да станете жертва, може да потърсите помощ. Във всеки CAW (Център за общо благосъстояние) има специална служба, която се нарича “slachtofferhulp” (грижи за жертви). Те могат да отидат с вас в полицията, на лекар или в съда. Когато отидете в CAW, не е нужно да казвате името си. Може да получите помощ и съвет анонимно и безплатно.

Когато сте в извънредна ситуация и се страхувате от насилие, може да отидете в защитен дом (vluchthuis).

Можете също да отидете незабавно в полицията, за да подадете жалба. Те са длъжни да уважават вашата поверителност. Ако сте застрашени от последващо насилие или отмъщение, полицията може да ви защити. В полицията са длъжни да се отнесат с вас по уважителен и коректен начин.

Съгласно закона, ако вие нямате статут на законно пребиваване, от полицията трябва да се отнесат към вас със същото уважение, както към другите жертви. Въпреки това полицията може да ви задържи заради вашия статут на пребиваване. Поради това е най-добре да бъдете придружавани от служител на CAW или от друга социална организация.

Eergerelateerd geweld

In België is eergerelateerd geweld plegen of hierbij helpen (medeplichtig) strafbaar. De straffen kunnen oplopen tot 25 jaar gevangenis.

Als u het slachtoffer bent van eergerelateerd geweld of als u vreest hiervan het slachtoffer te worden, kunt u hulp zoeken. Elk CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) heeft een speciale dienst voor slachtofferhulp. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u naar een CAW gaat, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor geweld, kunt u naar een vluchthuis gaan.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld of wraakacties, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie kan u wel arresteren wegens uw verblijfsstatus. Daarom is het aan te raden u te laten vergezellen door een professional van een CAW of andere sociale organisatie.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Брюксел
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
02 535 45 42
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Гент
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
09 332 80 80
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Лиеж
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
04 367 93 11
Защитена квартира (vluchthuis)
защитената квартира предоставя подслон, подкрепа, спокойствие и сигурност за хора, които са заплашени и/или малтретирани. Адресите на защитените квартири се пазят в тайна.
078 150 300
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Police
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
101