ازدواج

ازدواج، پیوندی رسمی ، میانِ 2 شریک است. برای اینکه یک ازدواج رسمی شناخته شود، باید از شرایطی خاص پیروی کند.

برخی افراد عاشقانه ازدواج می کنند، برخی دیگر برای ازدواج، دلایلی کاربردی، از جمله منافع مالی، قدرت، جایگاه اجتماعی یا بچه دارشدن، دارند. ازدواج ممکن است که سنتی، توسط خانواده ها ترتیب داده شود، یا دو شریک انتخاب کنند که با هم ازدواج کنند.

ازدواج تعهد هر دو شریک را می طلبد.

افراد همچنین می توانند به ازدواج خاتمه دهند. که این را طلاق می نامند.

مرد و زنی در مراسم ازدواج در تالار شهر

ازدواج سنتی

در ازدواج سنتی، شرکا یا دیگر اعضای خانواده طرف مقابل را برای ازدواج با جوان های فامیل یا فرزندانشان انتخاب می کنند. ازدواج سنتی ممکن است که برای هر دو جنس ،مردو زن، ترتیب داده شود.

جوانان اغلب خودشان می توانند تصمیم بگیرند که آیا می خواهند ازدواج کنند یا خیر، اما همیشه نیز این گونه نیست. طبق قانون در اروپا، هیچ کس نمی تواند ترتیب ازدواج شما را با کسی که به وی علاقه ای ندارید، بدهد. ازدواج تحمیلی ممنوعیت قانونی دارد. هر کسی حق دارد که شریک خود را انتخاب کند. اگر شما نمی خواهید با شریکی که برای شما انتخاب شده است، ازدواج کنید، در این باره با فردی معتمد صحبت کنید یا از افراد متخصص کمک بخواهید.

ازدواج با دیگر فرهنگ ها و ازدواج مهاجرتی

ازدواج با دیگر فرهنگ ها ازدواجی میان دو فرد با پیشینه های ِ متفاوتِ فرهنگی، نژادی یا مذهبی است.

ازدواج مهاجرتی، یعنی یکی از دو شریک به محل زندگیِ دیگری مهاجرت کرده است.

ازدواج با همجنس

در چندین کشور اروپایی، افرادهمجنس گرا (رابطه با هم جنس) نیز می توانند با هم ازدواج کنند یا وارد رابطه ای ثبتی شوند.

ازدواج 2 مرد در سالن شهر

زندگی زیر یک سقف

شما می توانید بدون ازدواج رسمی یا ثبتِ یک رابطه قانونی نیز زیر یک سقف با هم زندگی کنید. شما هنگامی که می خواهید وارد یک رابطه ثبت شده و رسمی شوید، در تالار شهر توافق نامه ای را امضا خواهید کرد. شما همچنین می توانید از نمونه توافق نامه های معمول استفاده کنید، یا توافق نامه ای سفارشی و شخصی را در دفتر اسناد مهیا کنید. حقوق و وظایف این توافق نامه با قرار داد عقد ازدواج متفاوت است.

شما می توانید بدون ازدواج رسمی زیر یک سقف با هم زندگی کنید.

Huwelijk

Een huwelijk is een officiële verbintenis tussen 2 partners. Om wettelijk te zijn, moet een huwelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Sommige mensen huwen uit liefde, andere om praktische of materiële redenen, zoals financieel voordeel, macht, status, kinderen. Een huwelijk kan gearrangeerd zijn of de keuze van beide partners zijn.

Een huwelijk vraagt een engagement van beide partners.

Mensen kunnen hun huwelijk ook beëindigen. Dit heet scheiden.

Een man en een vrouw huwen in een stadhuis

Gearrangeerd huwelijk

In een gearrangeerd huwelijk kiezen de ouders of andere familieleden de persoon met wie hun kinderen of jongere familieleden zullen huwen. Zowel mannen als vrouwen kunnen worden uitgehuwelijkt.

De jongeren kunnen vaak zelf kiezen of ze al dan niet willen huwen, maar dit is niet altijd het geval. In Europa kunt u volgens de wet niet worden uitgehuwelijkt aan iemand met wie u niet wilt huwen. Een gedwongen huwelijk is strafbaar. Iedereen heeft het recht om een partner te kiezen. Als u niet wilt huwen met de partner die voor u werd gekozen, praat hier dan over met iemand die u kunt vertrouwen of zoek professionele hulp.

Gemengd huwelijk en huwelijksmigratie

Een gemengd huwelijk is een huwelijk tussen 2 mensen met een andere culturele, etnische of religieuze achtergrond.

Huwelijksmigratie betekent dat een van beide partners verhuist naar het land waar de andere partner woont.

Huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht

In verschillende Europese landen kunnen mensen met een homoseksuele relatie (zelfde geslacht) ook huwen of wettelijk samenwonend zijn.

2 mannen huwen in een stadhuis

Samenwonen

U kunt ook samenwonen zonder te huwen. Bij wettelijk samenwonen wordt een contract getekend in het stadhuis. U kunt ook een standaard contract tekenen of een persoonlijk contract laten opstellen bij de notaris. De rechten en plichten zijn anders dan die van een huwelijkscontract.

U kunt samenwonen zonder te huwen.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
Ella
اطلاعاتی در خصوص مهاجرت برای ازدواج، روابط و ازدواج های مختلط و جنسیت
02 209 34 69
Réseau Mariage et Migration
شماره تلفن برای سؤالات مربوط به ازدواج اجباری
0800 90 901
Merhaba
سازمان ویژه افراد همجنس باز و ترانس خاورمیانه، مغرب و ترکیه
0487 55 69 38 (MerhabaPhone)
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید: