مرد یا زن بودن

جنسیت

اکثر افراد از لحاظ آناتومی با یک جنسیت متولد می شوند.آن ها یا زن یا مرد هستند.

برخی افراد احساس می کنند به جنس مخالف تعلق دارند. آن ها با بدن زنانه متولد می شوند، اما بیشتر احساسات آن ها مردانه است یا برعکس.گاهی نیز افراد احساسات دوگانه دارند ، به آن ها دوجنسیتی گفته می شود.

برخی افراد ویژگی های فیزیکی هردو جنس مذکر و مؤنث را(هر دو اندام های تناسلی یا بخشی از آن ها را) با هم دارند آن ها را میان جنسیتی گویند .

جنسیت و نقش های جنسیتی

مرد یا زن بودن از لحاظ جنسیتی ، در جامعه نیز بازتاب دارد و هر کدام از دو جنس نقش های خود را آنجا ایفا می کنند که به آن ها نقش های جنسیتی گفته می شود. توقعات جنسیتی شامل کلیه انتظاراتی ست که خانواده یا جامعه از نحوه رفتار یک زن یا مرد دارند .

هر جنس باید پاسخ گوی سؤالاتی از این دست باشد:

 

  • شکل ظاهری مرد یا زن باید چگونه باشد؟
  • نحوه رفتار مرد یا زن باید چگونه باشد؟
  • چه چیزهایی برای مرد یا زن متعارف است؟

     

  • چه نوع رفتاری از زن یا مرد پذیرفتنی یا نا به هنجار است؟

این نقش ها و انتظارت در فرهنگ ها و جوامع مختلف با یکدیگر متفاوت اند. این ها از طریق والدین و جامعه به نسل بعد منتقل می شوند. نقش ها و انتظارات در طول زمان تغییر می کنند و روز به روز متنوع تر می شوند.

در روابط نیز مردان و زنان نقش هایی متفاوت ایفا می کنند. نقش های مردان و زنان از اهمیتی یکسان برخوردار است.

گرایش جنسی

افراد می توانند تمایلات جنسی مختلفی داشته باشند. مثلاً: دگرجنس گرایی، همجنس گرایی (علاقه به هم جنس ) یا دو جنسی گرایی (علاقه به هر دو جنس). تمایلات جنسی افراد ممکن است با گذشت زمان تغییر کند.

Man of vrouw zijn

Geslacht

De meeste mensen worden met één biologisch geslacht geboren. Ze worden geboren als man of als vrouw.

Sommige mensen voelen dat ze tot het andere geslacht behoren. Ze zijn geboren met het lichaam van een vrouw maar voelen zich meer man, of omgekeerd. Of ze voelen zich zowel man als vrouw. Dit wordt transgender genoemd.

Sommige mensen hebben zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Dit wordt interseksualiteit genoemd.

Gender en genderrollen

Mannen en vrouwen hebben rollen in onze samenleving. Deze worden genderrollen genoemd. Het gender verwijst naar de verwachtingen die een familie of gemeenschap heeft van hoe een man en vrouw zich moeten gedragen.

Gender biedt antwoorden op vragen als:

  • Hoe moet een man of vrouw eruitzien?
  • Hoe moet een man of vrouw zich gedragen?
  • Wat is typisch mannelijk of vrouwelijk?
  • Welk gedrag is al dan niet aanvaardbaar voor een man of vrouw?

Deze rollen en verwachtingen verschillen afhankelijk van de cultuur en samenleving. Ze worden doorgegeven van ouders op kinderen en via de samenleving. De rollen en verwachtingen wijzigen in de loop der jaren en worden steeds meer divers.

Ook in relaties hebben mannen en vrouwen verschillende rollen. De rollen van mannen en vrouwen zijn even belangrijk.

Seksuele oriëntatie

Mensen kunnen verschillen in seksuele oriëntatie. Voorbeelden hiervan zijn heteroseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot mensen van het andere geslacht), homoseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht) of biseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot beide geslachten). Iemands seksuele geaardheid kan in de loop van zijn/haar leven veranderen.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
Ella
اطلاعاتی در خصوص مهاجرت برای ازدواج، روابط و ازدواج های مختلط و جنسیت
02 209 34 69
The Institute for the Equality of Women and Men
در این سازمان شما می توانید شکایات خود را در ارتباط با تبعیض جنسی یا جنسیتی مطرح کنید.
تلفن:75 41 233 02
Merhaba
سازمان ویژه افراد همجنس باز و ترانس خاورمیانه، مغرب و ترکیه
0487 55 69 38 (MerhabaPhone)