همجنس گرایی

برخی افراد نسبت به هم جنسهای خود عواطف و احساسات عاشقانه دارند. مردان و زنان می توانند همجنس گرا باشند. مردی که به مرد دیگری کشش داشته باشد را همجنس گرا می نامند و زنی که به زن دیگری کشش داشته باشد را همجنس گرا یا همجنس باز (زن) می گویند. برخی افراد به هر دو جنس، هم زن و هم مرد، گرایش دارند. به آن ها دو جنس گرا گفته می شود.

یک فرد می تواند هم جنس گرا باشد بدون اینکه بخواهد سکس داشته باشد یا با دیگر هم جنس خود وارد رابطه شود.

2 مرد حینِ نزدیکی

برخی اوقات افراد فقط دورانی خاص از زندگی شان، احساسات همجنس گرایانه دارند.

هر شخص خودش انتخاب می کند که هم جنسگرا، یا دوجنسگرا نامیده شود. برای مثال مردان ممکن است که با دیگر مردان سکس داشته باشند، اما خودشان را هم جنسگرا ننامند.

چرا برخی افراد هم جنسگرا هستند؟

دلیل اینکه چرا افراد به هم جنسان خود یا به جنس مخالفشان ، یا به هر دو جنس کشش دارند، نامعلوم است. با این حال ، ما می دانیم که :

  • همجنس گرایی یک انتخاب نیست. این گرایش، رخ دادی طبیعی ست.
  • این گرایش در همه فرهنگ ها و کشورها وجود دارد. در اروپا تبعیض علیه افراد همجنس گرا منع قانونی دارد. قانون ممنوع کرده است که به دلیل همجنسگرایی افراد با آن ها متفاوت از دیگران رفتار شده ، یا برایشان محدودیت و محرومیت هایی جدایِ از دیگران قائل شد.

مشخص نیست که آیا هم جنس گرایی ارثی است یا خیر. نقش نحوه تربیت افراد نیز در این باره نامعلوم است.

مطرح کردن همجنس گرایی با دیگری

بسیاری مردان و زنان احساسات خود را بروز نمی دهند. برخی دیگر خانواده و دوستانشان را از هم جنسگرا یا دو جنسگرا بودنشان مطلع می کنند و زندگی جنسی آزادی دارند.

مطرح کردن این موضوع با دیگری اغلب آسان نیست و جرأت زیادی می خواهد. مردان و زنان هم جنسگرا یا دوجنسگرا اغلب بسیار دیرقبول می کنند که به هم جنسان خود کشش دارند.

آگاه سازی دیگران در این خصوص به شما آرامش می دهد. مجبور نیستید دیگر این موضوع را پنهان کنید. ابتدا با افرادی صحبت کنید که می دانید شما را هر طور که باشید، می پذیرند . باید بدانید که همیشه در ابتدا عکس العمل ها مثبت نخواهد بود.

مجبور نیستید به دیگران بگویید که همجنس گرا هستید. اگر فکر می کنید که مطرح کردن این امر صلاح نیست، ضرورتی ندارد در این باره صحبت کنید.

ملاقات با دیگر همجنسگرایان

سازمان ها و محل هایی خاص برای ملاقات وجود دارند که شما می توانید در آنجا با سایر افراد همجنس گرا آشنا شوید.

هم جنسگرایی و قانون

در اروپا تبعیض به دلیل گرایشات جنسی افراد منع قانونی دارد. قانون ممنوع کرده است که به دلیل همجنسگرایی افراد با آن ها متفاوت از دیگران رفتار شده ، یا برایشان محدودیت و محرومیت هایی جدایِ از دیگران قائل شد. هم جنسگرایی یا تغییر جنسیت از لحاظ قانونی ویژگی هایی مصون اند. به عنوان مثال تبعیض علیه این افراد درقبول درخواست های شغلی، محل کار، محیط های آموزشی ، یا هنگام اجاره خانه ممنوع است .

ازدواج

افراد همجنس می توانند با هم رابطه داشته باشند. در بلژیک آنها می توانند با هم ازدواج کنند، یا وارد شراکتی ثبتی شوند.

ازدواج 2 مرد در سالن شهر

والدین بودن

در بلژیک 2 مرد یا 2 زن می توانند والدین یک کودک شوند. آنها می توانند کودکی را به فرزندخواندگی قبول کنند. فرزندخواندگی یک کودک به این معناست که شما والدین قانونیِ کودکی می شوید که فرزند واقعی شما نیست. برای قبول فرزندخواندگی نیازی نیست که حتماَ ازدواج کرده باشید. اگر با هم زیر یک سقف زندگی می کنید نیز می توانید کودکی را به فرزندخواندگی قبول کنید.

یک زوج همجنسگرای زن می توانند از طریق درمانِ باروری با استفاده از منی یک اهدا کننده، بچه دار شوند.

زنان همجنس گرا با فرزندانشان

Homoseksualiteit

Sommige mensen hebben romantische en/of seksuele gevoelens voor mensen van hun eigen geslacht. Zowel mannen als vrouwen kunnen homoseksueel zijn. Mannen die zich aangetrokken voelen tot andere mannen worden homoseksueel of gay genoemd; vrouwen die zich aangetrokken voelen tot andere vrouwen worden homoseksueel of lesbisch genoemd. Sommige mensen voelen zich zowel tot mannen als vrouwen aangetrokken. Zij worden biseksuelen genoemd.

Iemand kan homoseksueel zijn zonder seks of een relatie te willen met iemand van hetzelfde geslacht.

2 mannen die intiem zijn met elkaar

Sommige mensen hebben alleen maar homoseksuele gevoelens in een bepaalde periode van hun leven.

Iedereen kiest zelf of hij/zij zich homoseksueel, lesbisch of biseksueel noemt. Zo kunnen mannen bijvoorbeeld seks hebben met mannen, maar zichzelf niet homoseksueel noemen. 

Waarom zijn mensen homoseksueel?

Het is niet geweten waarom mensen op het ene of het andere geslacht vallen, of op beide geslachten. Wat wel vaststaat, is dat:

  • homoseksueel zijn geen keuze is. Het komt natuurlijk.
  • homoseksualiteit in alle landen en culturen voorkomt. In Europa is discriminatie tegen homoseksuelen strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens hun homoseksualiteit.

Het is niet duidelijk of homoseksualiteit erfelijk is. Ook de rol van iemands opvoeding is niet precies geweten.

Vertellen dat u homoseksueel bent

Veel mannen en vrouwen houden hun gevoelens voor zichzelf. Anderen vertellen aan hun familie en vrienden dat ze homoseksueel of biseksueel zijn en beleven hun homoseksualiteit openlijk. 

Iemand anders vertellen dat u homoseksueel of biseksueel bent, is vaak erg moeilijk en vergt veel moed. Homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen hebben vaak tijd nodig om te aanvaarden dat ze vallen op personen van hetzelfde geslacht.

Het kan erg bevrijdend zijn om dit aan iemand te vertellen. U hoeft het dan niet langer te verbergen. Praat eerst met mensen van wie u denkt dat ze u zullen aanvaarden zoals u bent. Houd er rekening mee dat reacties niet altijd meteen positief zullen zijn.

U hoeft zich niet verplicht te voelen om anderen te vertellen dat u homoseksueel bent. Als u denkt dat het niet veilig is om dit te vertellen, hoeft u dit niet te doen.

Andere homoseksuelen ontmoeten

Er bestaan specifieke organisaties en ontmoetingsplaatsen waar u andere homoseksuele mensen kunt leren kennen.

Homoseksualiteit en de wet

In Europa is discriminatie omwille van seksuele oriëntatie strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens een eigenschap die beschermd is door de wet. Homoseksualiteit of het veranderen van geslacht zijn beschermde eigenschappen. Discriminatie is bijvoorbeeld verboden in sollicitaties, op het werk, in het onderwijs, bij het huren van een woning.

Huwelijk

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen een relatie hebben. In België kunnen zij ook huwen of wettelijk samenwonen.

2 mannen huwen in een stadhuis

Ouderschap

In België kunnen 2 mannen of 2 vrouwen samen ouder zijn van een kind. Ze kunnen een kind adopteren. Adoptie betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is. U moet niet gehuwd zijn om te adopteren. U kunt ook adopteren als u samenwoont.

Lesbische koppels kunnen ook kinderen krijgen via een vruchtbaarheidsbehandeling met sperma van een donor.

Lesbische vrouwen met hun kinderen

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

Lumi
خط تلفن رایگان برای پاسخگویی به تمامی سئوالات درباره هم جنسگرایی و دوجنسگی.
تلفن: 533 99 0800
Leonardo International LGBT
گروه انگیسی زبان برای لسبین‌ها (همجنس باز زن)، گی‌ ها (همجنس باز مرد)، دو جنس گراها و ترانس جندرها
016 60 12 63
Merhaba
سازمان ویژه افراد همجنس باز و ترانس خاورمیانه، مغرب و ترکیه
0487 55 69 38 (MerhabaPhone)
Omnya
پشتیبانی به افراد همجنس باز از خاورمیانه و آفریقای شمالی
0470 66 63 80, 0488 22 71 71
Rainbows United
گردهمایی‌ های پناهجویان همجنس باز، گی (همجنس باز مرد)، لسبین (همجنس باز زن) و ترانس جندر
02 503 59 90
Shouf Shouf
سازمان های چندفرهنگی برای همجنس بازان، لسبین (همجنس باز زن) و دوجنس گراها
0483 41 60 84
Why Me
سازمان های ویژه همجنس بازان و افراد ترانس جندر از آفریقای سیاه
0466 16 40 38
Interfederal Centre for Equal Opportunities
برای سؤالات مربوط به تبعیض نژادی یا گزارش یک مورد تبعیض نژادی.
0800 12 800 (رایگان) (دوشنبه و جمعه ساعت 9 صبح تا 12 ظهر، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر)
Casa Rosa
مکانی که افراد همجنس باز و ترانس و دوستان آن ها برای دریافت اطلاعات و ملاقات با یکدیگر به آن جا می روند
09 269 28 12
Het Roze Huis - çavaria Antwerpen
مکانی که افراد همجنس باز و ترانس و دوستان آن ها برای دریافت اطلاعات و ملاقات با یکدیگر به آن جا می روند
03 288 00 84
Meldpunt Discriminatie - Unia
خدمات محلیِ مرکز اینترفدرال برای فرصت های برابر - برای گزارش موارد تبعیض . یک Meldpunt در همسایگی خود بیابید.
Holebihuis Vlaams-Brabant
مکانی که افراد همجنس باز و ترانس و دوستان آن ها برای دریافت اطلاعات و ملاقات با یکدیگر به آن جا می روند
016 60 12 63
Rainbowhouse
مکانی که افراد همجنس باز و ترانس و دوستان آن ها برای دریافت اطلاعات و ملاقات با یکدیگر به آن جا می روند
02 503 59 90
Regenbooghuis Limburg
مکانی که افراد همجنس باز و ترانس و دوستان آن ها برای دریافت اطلاعات و ملاقات با یکدیگر به آن جا می روند
0471 25 21 97
اگزیکو
برای مردانی که با هم جنس خود رابطه جنسی دارند، واقع در بروکسل و والونیا. کمک رسانی در پاسخگویی به سؤالات و مسائلِ مریوط به HIV و سلامت جنسی، همچنین آزمایش های رایگان برای HIV و STI ها. شما برای انجام آزمایش ها نیاز به گرفتن وقتِ قبلی دارید.
تلفن اگزیکو: 61 28 736 02
Fertiliteitscentrum (fertility centre)
مرکز درمان باروری. مرکزی را در مجاورت خود پیدا کنید:
مرکز اطلاع رسانی برای افراد دوجنسیتی
اطلاع رسانی و پاسخگویی به سئولاتی درباره دوجنسگرایی و دگرجنسگرایی. شما می توانید در وب سایت زیر به دیگر متخصصان در زمینه مراقبت های بهداشتی یا دیگر حوزه ها دسترسی پیدا کنید.
تلفن:316 96 0800 (خط تلفن رایگان)(سه شنبه تا جمعه از 9 صبح تا 4 بعد از ظهر).