Насилие в защита на честта

Чест означава, че сте ценен за себе си и за обществото. Някои хора могат да изберат сами как да живеят по почтен начин. При други хора това се решава от семейството им или обществото. В този случай вие представлявате вашето семейство. Вашето поведение засяга всички членове на семейството.

Едно лице може да се смята, че е навредило на честта на семейството, например като:

В случай че семейната чест е накърнена или би могла да бъде накърнена, понякога семействата си служат със сила или насилие, за да спасят или възстановят честта си. Семейството счита, че това е необходимо, за да продължи да бъде част от общността, в която живее. Това се нарича насилие в защита на честта.

Насилието в защита на честта е забранено със закон.

Видове насилие в защита на честта

Насилието в защита на честта може да приеме много форми, например:

 • контрол, като например: да бъдете наблюдавани от членовете на семейството и да не ви се позволява да излизате с приятели, да упражнявате спорт;
 • физическо наказание: да ви удрят, бият;
 • психологическо наказание: да ви обиждат, заплашват; семейството се отнася към вас като към мъртъв или сякаш никога не сте съществували;
 • сключване на брак по принуда;
 • принуждаване на някого да извърши самоубийство;
 • убийство.

В много общества мъжете разполагат с повече свобода и власт от жените. Ролите на мъжете и жените (роли на пола) са много различни. Поради това жените са по-често жертви на насилие в защита на честта.

Понякога мъжете също страдат от насилие в защита на честта, например: ако те говорят за своята хомосексуалност или когато не са съгласни с уреден брак.

Насилието може да бъде извършено от повече от един член на семейството. Извършителите могат да бъдат мъже или жени. Понякога това може да бъде партньорът, който извършва насилието.

Търсене на помощ

Ако сте жертва на насилие в защита на честта, потърсете помощ:

 • Разговаряйте с някого, на когото имате доверие.
 • Обадете се в полицията или на специализирана организация и споделете за насилието. Колкото по-добре изложите ситуацията, толкова повече е гарантирана вашата безопасност.

Eergerelateerd geweld

Eer betekent dat u waardevol bent voor uzelf en voor de samenleving. Sommige mensen kunnen zelf kiezen hoe zij eerbaar kunnen leven. Voor anderen wordt dit beslist door hun familie of omgeving. U vertegenwoordigt dan uw familie. Uw gedrag beïnvloedt al uw familieleden.

Iemand kan de eer van de familie schenden, volgens de familie of omgeving, door bijvoorbeeld:

 • de maagdelijkheid te verliezen;
 • een relatie te hebben voor het huwelijk;
 • verkracht te zijn;
 • weg te lopen;
 • een gearrangeerd huwelijk te weigeren;
 • gedrag te vertonen dat onaanvaardbaar wordt gevonden, zoals: na school niet meteen naar huis gaan, de verkeerde kledij dragen;
 • breken met de partner of familie.

Wanneer de eer van een familie geschonden wordt of zou kunnen worden geschonden, gebruiken families soms macht of geweld om de eer van de familie te redden of herstellen. De familie vindt dit nodig om deel te kunnen blijven uitmaken van de gemeenschap waarin zij leeft. Dit wordt eergerelateerd geweld genoemd.

Eergerelateerd geweld is strafbaar.

Soorten eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld kan veel verschillende vormen aannemen, zoals:

 • controle, zoals bijvoorbeeld: in de gaten gehouden worden door familieleden en niet mogen uitgaan met vrienden of sporten;
 • fysieke straffen, zoals geschopt of geslagen worden;
 • psychologische straffen, zoals bijvoorbeeld: beledigingen, dreigementen, de familie doet alsof u dood bent of nooit heeft bestaan;
 • gedwongen huwelijk;
 • iemand dwingen om zelfmoord te plegen;
 • moord.

In heel wat gemeenschappen hebben mannen meer vrijheid en macht dan vrouwen. De rollen van mannen en vrouwen (genderrollen) zijn erg verschillend. Daarom zijn vrouwen vaker het slachtoffer van eergerelateerd geweld.

Soms kunnen mannen ook het slachtoffer worden van eergerelateerd geweld, bijvoorbeeld als zij over hun homoseksualiteit spreken of wanneer zij niet akkoord gaan met een gearrangeerd huwelijk.

Het geweld kan door meer dan één familielid worden gepleegd. De overtreders kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Soms kan het iemands partner zijn die het geweld pleegt.

Hulp zoeken

Als u slachtoffer bent van eergerelateerd geweld, zoek dan hulp:

 • Praat met iemand die u kunt vertrouwen.
 • Neem contact op met de politie of een gespecialiseerde organisatie en praat over het geweld. Hoe beter u de situatie uitlegt, hoe beter uw veiligheid gegarandeerd kan worden.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

1712
Безплатен телефонен номер за отговори на всички въпроси, свързани с насилието.
1712 (9-17 часа)
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Брюксел
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
02 535 45 42
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Гент
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
09 332 80 80
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Брюксел
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
02 535 45 42
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Обединение против насилието в семейството и изключването) – помощ при насилие от страна на партньора
04 223 45 67 (24 часа в денонощието)
Police
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
101
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Защитена квартира (vluchthuis)
защитената квартира предоставя подслон, подкрепа, спокойствие и сигурност за хора, които са заплашени и/или малтретирани. Адресите на защитените квартири се пазят в тайна.
078 150 300
SOS Viol
Психологическа, правна и социална помощ в случай на непристойно посегателство или изнасилване
02 534 36 36
I.T.E.R.
Център за превенция, консултации и лечение на поведение на сексуално насилие. Помощ и консултации за извършители на сексуално насилие, за лица, които имат въпроси за сексуалното си поведение и за всеки с въпроси за сексуалното насилие.
02 512 62 43 (9-16 часа)