ازدواج

چه کسی می تواند در بلژیک ازدواج کند؟

شما می توانید در بلژیک ازدواج کنید یا به عنوان شریک با کسی باشید.

 • ملیت بلژیکی داشته باشید؛
 • اقامت قانونی بلژیک را داشته باشید؛
 • بیش از سه ماه از اقامت معمولی تان در بلژیک ، ساکن باشید. باید ثابت کنید که در بلژیک زندگی می کنید، حتی اگر وضعیت اقامت شما مشخص نشده، و قانونی نباشد.
مرد و زنی در تالار انجمن شهر در حال ازدواج.

سایر شرایط ازدواج در بلژیک

 • هردو شریک باید مجرد یا مطلقه (وقتی یک ازدواج رسمی پایان یابد) باشند.
 • شرکا نمی توانند خویشاوندان نزدیک باشند (مثلاً: برادرها و خواهرها نمی توانند ازدواج کنند).
 • هردو شریک باید 18 سال یا بیشتر داشته باشند. در صورت موافقت والدین و دادگاه، ازدواج از سن 16 سال به بالا مجاز است.

اگر ملیت بلژیکی ندارید، معمولاً قانون کشور خودتان برایتان اعمال می شود. مثلاً: یک زن افغانی 16 ساله می تواند در بلژیک بدون موافقت دادگاه ازدواج کند.
البته این مورد برای قانون ازدواج با هم جنس (ازدواج بین دو مرد یا دو زن) صدق نمی کند.

ازدواج با همجنس

از سال 2003 ازدواج با همجنس در بلژیک قانونی شده است.

اگر یکی از شرکا ملیت کشوری را دارد که ازدواج هم جنس در آن به رسمیت شناخته شده است، قانون آن کشور اعمال می شود. در این صورت، قانون کشور شریک دیگر اعمال نمی شود. مثلاً: مردی از اوگاندا، جایی که ازدواج همجنس ممنوعیت قانونی دارد، می تواند با یک مرد بلژیکی یا یک مرد از کشوری دیگر که ازدواج هم جنس را به رسمیت شناخته است، ازدواج کند. قانون اوگاندا در این مورد اعمال نمی شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ازدواج با هم جنس می توانید با قسمت پشتیبانی حقوقی Integration and Naturalisation Agency یا یک وکیل تماس بگیرید. برای یافتن وکیلی که در این پرونده ها تجربه داشته باشد، می توانید با Holebifoon تماس بگیرید.

ازدواج 2 مرد در سالن شهر

انتخاب آزادانه

در بلژیک، هر کسی آزاد است که تصمیم بگیرد با چه کسی می خواهد ازدواج کند . ازدواج تحمیلی ممنوعیت قانونی دارد.

مجازات فردی که شخصی را علی رغم میل باطنیش به ازدواج با فرد دیگری مجبور کند، تا دو سال حبس است . حتی اگر ازدواج واقعا انجام نشود، اعمال زور همچنان مجازات می شود. اعمال زور می تواند فیزیکی یا روانی باشد (تهدیدها یا فشارهای عاطفی).

ازدواج سنتی یعنی والدین یا دیگر اعضای خانواده فردی را به عنوان شریک برای فرزندشان انتخاب می کنند. این ازدواج فقط در صورتی که هر دو طرف کاملاً با آن ازدواج موافقت کنند، قانونی است.

شراکت ثبت شده

فرم قانونیِ دیگریست که در آن شرکا می توانند با هم باشند، و شراکت آن ها را در آن ثبت می کنند (NL: wettelijk samenwonen). این فرم برای برخی از محافظه کاری های قانونی امضا می شود، اما با ازدواج رسمی فرق دارد. در این رابطه، حقوق و وظایفت شرکا در خصوص خانه مشترک و دیگر متعلقات آن ها مشخص می شود. پایان دادن به یک شراکت ثبت شده راحت تر از خاتمه یک ازدواج است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شراکت ثبت شده، می توانید با قسمت پشتیبانی (پشتیبانی حقوقی)Kruispunt Migratie Integratie ; یا یک وکیل تماس بگیرید.

Huwelijk

Wie kan huwen in België?

U kunt huwen in België wanneer een van beide partners:

 • de Belgische nationaliteit heeft;
 • wettig in België verblijft;
 • zijn/haar gebruikelijke woonplaats al langer dan 3 maanden in België is. U moet bewijzen dat u in België woont, zelfs als u geen verblijfsvergunning heeft.
Een man en een vrouw huwen in een stadhuis.

Andere voorwaarden om te huwen in België

 • Beide partners moeten ongehuwd of gescheiden zijn (wanneer een huwelijk wettelijk beëindigd werd).
 • De partners mogen geen naaste verwanten zijn (broers en zussen kunnen bijvoorbeeld niet huwen).
 • Beide partners moeten 18 jaar of ouder zijn. Als de ouders en rechtbank akkoord gaan, is het mogelijk om te huwen vanaf 16 jaar.

Als u geen Belgische nationaliteit heeft, is meestal de wet van uw thuisland van toepassing. Bijvoorbeeld: een Afghaanse vrouw van 16 kan zonder toestemming van de rechtbank huwen in België.
Een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht (tussen 2 mannen of 2 vrouwen) vormt een uitzondering op deze regel.

Huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht

Een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht is sinds 2003 wettelijk in België.

Als een van de partners de nationaliteit heeft van een land waar een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht erkend wordt, is de wet van dat land van toepassing. De wet van het land van de andere partner geldt in dat geval niet. Bijvoorbeeld: een man uit Oeganda, waar een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht strafbaar is, kan huwen met een Belgische man of met een man uit een ander land waar een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht erkend wordt. De Oegandese wet is in dat geval niet van toepassing.

Als u meer informatie wilt over een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, kunt u contact opnemen met de Juridische Helpdesk van het Agentschap Integratie & Inburgering of met een advocaat. U kunt bellen naar de Holebifoon om een advocaat te vinden die hiermee ervaring heeft.

2 mannen huwen in een stadhuis

Vrije keuze

In België is iedereen vrij om te beslissen met wie hij/zij wil huwen. Een gedwongen huwelijk is strafbaar.

Iemand die iemand anders dwingt om tegen zijn/haar wil te trouwen, kan een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen. Zelfs als het huwelijk niet daadwerkelijk doorgaat, kan de dwang toch worden bestraft. De dwang kan fysiek of psychologisch zijn (bedreigingen of emotionele druk).

Een huwelijk is gearrangeerd wanneer de ouders of andere familieleden een partner voor hun kind kiezen. Wanneer beide toekomstige echtgenoten volledig instemmen met het huwelijk, en minimaal 18 jaar zijn, is dit een wettelijk huwelijk.

Wettelijk samenwonen

Wettelijk samenwonen is nog een juridische vorm voor partners om samen te zijn. Een verklaring van wettelijk samenwonen biedt een bepaalde juridische bescherming, maar is niet hetzelfde als een huwelijk. De verklaring regelt de rechten en plichten van de partners op het vlak van een eventuele gedeelde gezinswoning en andere bezittingen. Het is eenvoudiger om een verklaring van wettelijk samenwonen te beëindigen dan een huwelijk. Ook partners van hetzelfde geslacht kunnen wettelijk samenwonen.

Neem voor meer informatie over wettelijk samenwonen contact op met de Juridische Helpdesk van het Kruispunt Migratie-Integratie of met een advocaat.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

Agentschap Integratie & Inburgering - خدمات حقوقی برای قوانین مهاجرت
اطلاع رسانی درباره قوانین وضعیت اقامت، بازگرداندن افراد به جمع خانواده، و پناهجویان در دسترسی به مراقبت های بهداشتی. یکی از این گروه ها را در همسایگیِ خود بیابید:
تلفن: 55 00 205 02
Lumi
خط تلفن رایگان برای پاسخگویی به تمامی سئوالات درباره هم جنسگرایی و دوجنسگی.
تلفن: 533 99 0800
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW: