Martesa

Kush mund të martohet në Belgjikë?

Mund të martoheni në Belgjikë nëse cilido prej partnerëve:

 • ka shtetësi belge;
 • ka qëndrim të ligjshëm në Belgjikë;
 • ka pasur vendin e tij/e saj të zakonshëm të banimit në Belgjikë për më shumë se 3 muaj. Ju duhet të provoni se keni jetuar në Belgjikë, madje edhe në qoftë se ju nuk keni status të qëndrimit të ligjshëm.
Një burrë dhe një grua po martohen në bashki

Kushtet e tjera për martesë në Belgjikë

 • Të dy partnerët duhet të jenë të pamartuar ose të divorcuar (kur një martesë ka përfunduar ligjërisht).
 • Partnerët nuk mund të jenë të afërm të ngushtë (për shembull: vëllezërit dhe motrat nuk mund të martohen).
 • Të dy parterët duhet të jenë 18 vjeç ose më shumë. Është e mundur që të martoheni nga mosha 16 vjeç e në vazhdim nëse prindërit dhe gjykata bien dakord për të.

Nëse nuk keni shtetësi belge, zakonisht zbatohet ligji i vendit të origjinës. Për shembull: një grua afgane te të 16-at mund të martohet në Belgjikë pa marrëveshje gjyqësore.
Martesa me të njëjtin seks (midis 2 burrave ose 2 grave) është një përjashtim nga ky rregull.

Martesa me të njëjtin seks

Martesa me të njëjtin seks ka qenë e ligjshme në Belgjikë që nga viti 2003.

Në qoftë se njëri nga partnerët ka shtetësinë e një vendi që njeh martesat mes homoseksualëve, ligji i atij vendi zbatohet. Në këtë rast, ligji i vendit të partnerit tjetër nuk zbatohet. Për shembull: Një burrë nga Uganda, ku martesa me të njëjtin seks ndalohet me ligj, mund të martohet me një burrë belg apo një burrë nga një vend tjetër që njeh martesat me të njëjtin seks. Ligji i Ugandas nuk vlen në këtë rast.

Nëse dëshironi më shumë informacion rreth martesës me të njëjtin seks, kontaktoni Ndihmën ligjore të Agjencisë së Integrimit dhe Natyralizimit ose një avokat. Ju mund të kontaktoni Holebifoon për të gjetur një avokat i cili ka përvojë në këto çështje.

2 burra duke u martuar në një bashki

Zgjedhje e lirë

Në Belgjikë, çdokush është i lirë të vendosë se me kë ai/ajo do të martohet. Një martesë e detyruar ndalohet me ligj.

Një person që detyron dikë tjetër të martohet kundër dëshirës së tij/së saj mund të dënohet me burgim deri në 2 vjet. Edhe nëse martesa nuk ndodh, shtrëngimi mund të dënohet ende. Shtrëngimi mund të jetë fizik ose psikologjik (kërcënime ose presion emocional).

Një martesë e rregulluar është kur prindërit ose anëtarët e tjerë të familjes zgjedhin një partner për fëmijën e tyre. Kur të dy bashkëshortët e ardhshëm bien dakord plotësisht për martesën, kjo është një martesë ligjore.

Partneritet i regjistruar

Një formë tjetër e ligjshme në të cilën partnerët mund të jenë bashkë është partneriteti i regjistruar (NL: wettelijk samenwonen). Kjo jep një mbrojtje ligjore, por nuk është e barabartë me martesë. Ajo përcakton të drejtat dhe detyrimet e partnerëve kundrejt shtëpisë së përbashkët familjare dhe pasurive të tjera. Është më e lehtë për t'i dhënë fund një partneriteti të regjistruar se një martese.

Për më shumë informacion në lidhje me partneritetin e regjistruar, ju mund të kontaktoni Ndihmën ligjore të Kruispunt Migratie Integratie ose një avokat.

Huwelijk

Wie kan huwen in België?

U kunt huwen in België wanneer een van beide partners:

 • de Belgische nationaliteit heeft;
 • wettig in België verblijft;
 • zijn/haar gebruikelijke woonplaats al langer dan 3 maanden in België is. U moet bewijzen dat u in België woont, zelfs als u geen verblijfsvergunning heeft.
Een man en een vrouw huwen in een stadhuis.

Andere voorwaarden om te huwen in België

 • Beide partners moeten ongehuwd of gescheiden zijn (wanneer een huwelijk wettelijk beëindigd werd).
 • De partners mogen geen naaste verwanten zijn (broers en zussen kunnen bijvoorbeeld niet huwen).
 • Beide partners moeten 18 jaar of ouder zijn. Als de ouders en rechtbank akkoord gaan, is het mogelijk om te huwen vanaf 16 jaar.

Als u geen Belgische nationaliteit heeft, is meestal de wet van uw thuisland van toepassing. Bijvoorbeeld: een Afghaanse vrouw van 16 kan zonder toestemming van de rechtbank huwen in België.
Een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht (tussen 2 mannen of 2 vrouwen) vormt een uitzondering op deze regel.

Huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht

Een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht is sinds 2003 wettelijk in België.

Als een van de partners de nationaliteit heeft van een land waar een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht erkend wordt, is de wet van dat land van toepassing. De wet van het land van de andere partner geldt in dat geval niet. Bijvoorbeeld: een man uit Oeganda, waar een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht strafbaar is, kan huwen met een Belgische man of met een man uit een ander land waar een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht erkend wordt. De Oegandese wet is in dat geval niet van toepassing.

Als u meer informatie wilt over een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, kunt u contact opnemen met de Juridische Helpdesk van het Agentschap Integratie & Inburgering of met een advocaat. U kunt bellen naar de Holebifoon om een advocaat te vinden die hiermee ervaring heeft.

2 mannen huwen in een stadhuis

Vrije keuze

In België is iedereen vrij om te beslissen met wie hij/zij wil huwen. Een gedwongen huwelijk is strafbaar.

Iemand die iemand anders dwingt om tegen zijn/haar wil te trouwen, kan een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen. Zelfs als het huwelijk niet daadwerkelijk doorgaat, kan de dwang toch worden bestraft. De dwang kan fysiek of psychologisch zijn (bedreigingen of emotionele druk).

Een huwelijk is gearrangeerd wanneer de ouders of andere familieleden een partner voor hun kind kiezen. Wanneer beide toekomstige echtgenoten volledig instemmen met het huwelijk, en minimaal 18 jaar zijn, is dit een wettelijk huwelijk.

Wettelijk samenwonen

Wettelijk samenwonen is nog een juridische vorm voor partners om samen te zijn. Een verklaring van wettelijk samenwonen biedt een bepaalde juridische bescherming, maar is niet hetzelfde als een huwelijk. De verklaring regelt de rechten en plichten van de partners op het vlak van een eventuele gedeelde gezinswoning en andere bezittingen. Het is eenvoudiger om een verklaring van wettelijk samenwonen te beëindigen dan een huwelijk. Ook partners van hetzelfde geslacht kunnen wettelijk samenwonen.

Neem voor meer informatie over wettelijk samenwonen contact op met de Juridische Helpdesk van het Kruispunt Migratie-Integratie of met een advocaat.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Legal helpdesk Kruispunt MI
Informacion për ligjin lidhur me statusin e qëndrimit, bashkimin familjar, azilin dhe qasjen në kujdesin shëndetësor. Kruispunt MI është një shërbim i Agjencisë Flamande të Integrimit.
02 205 00 55
Lumi
Numër telefoni pa pagesë për përgjigje ndaj të gjitha pyetjeve lidhur me homoseksualitetin
0800 99 533
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: