Dhuna ndaj partnerit

Dhuna ndaj partnerit është çdo formë dhune midis 2 njerëzve të cilët kanë një lidhje emocionale dhe/ose seksuale (marrëdhënia). Dhuna ndaj partnerit shpesh tregon se nuk ka barazi midis partnerëve.

Dhuna midis partnerëve ndalohet me ligj.

Dhuna ndaj partnerit mund të ndodhë në të gjitha klasat dhe kulturat e shoqërisë.

Lloje të dhunës ndaj partnerit

Ka 4 lloje të dhunës ndaj partnerit:

  • Dhuna psikologjike, për shembull: fyerjet, poshtërimi, kërcënimet ose të injorosh partnerin tuaj.
  • Dhuna fizike, për shembull: të rrahësh, të qëllosh, trajtimi i ashpër, të detyrosh partnerin tuaj të kryejë ose të durojë akte të dëmshme (për shembull: të bësh dush në ujë shumë të nxehtë).
  • Dhuna seksuale, për shembull: të detyrosh partnerin tuaj të bëjë seks (përdhunimi), ta detyrosh atë/atë të shohë pornografi.
  • Dhuna ekonomike, për shembull: të vendosësh çfarë të bësh m paratë tuaja ose të partnerit tuaj kundër vullnetit të tij/të saj, duke siguruar të holla të pamjaftueshme për shtëpinë, duke i mohuar atij/asaj të mirat e nevojshme materiale.

Të zgjidhësh dhunën ndaj partnerit

Kur një diskutim paralajmëron të përfundojë në dhunë, shkoni në një vend të sigurt, edhe nëse është për një kohë të shkurtër. Sapo të jeni i sigurt, ju mund të mendoni për çfarë doni dhe çfarë ju mund të bëni.

Është e vështirë të zgjidhni dhunën ndaj partnerit vetëm. Dhuna ndaj partnerit është e mundur të ndodhë më shumë se një herë. Lidhuni me shërbimet profesioniste, si mjeku juaj, policia ose qendra e kujdesit të krizave. Nëse doni, ju mund t'i kërkoni një personi që besoni t'ju shoqërojë. Gjithashtu ju mund t'i telefononi linjës së ndihmës për dhunë ndaj partnerit.

Profesionistët do ju dëgjojnë pa ju gjykuar. Ata gjithashtu respektojnë privatësinë tuaj.

Nëse doni t'i jepni fund dhunës, nuk keni pse detyrimisht të përfundoni marrëdhënien tuaj ose të lini partnerin tuaj. Çfarëdo mendimi ju merrni, gjithmonë mendoni për sigurinë e vetes tuaj (dhe të fëmijëve të tu) dhe mirëqenien.

Nëse ndjeheni më pak i sigurt në vetvete, fajtor ose i turpëruar, mos fajësoni veten. Këto ndjenja shpesh rezultojnë nga dhuna ndaj partnerit.

Nëse jeni një ofendues, ju mund të gjeni ndihmë për t'ju ndaluar në përsëritjen e dhunës ndaj partnerit në të ardhmen. Kërkoni ndihmë profesionale.

Partnergeweld

Partnergeweld is elke vorm van geweld tussen 2 mensen die een emotionele en/of seksuele band met elkaar hebben (relatie). Partnergeweld maakt vaak duidelijk dat er geen gelijkheid is tussen de partners.

Partnergeweld is strafbaar.

Partnergeweld kan zich binnen alle klassen en culturen van de samenleving voordoen.

Soorten partnergeweld

Er zijn vier soorten partnergeweld:

  • psychologisch geweld, zoals bijvoorbeeld: beledigingen, vernedering, dreigementen, uw partner negeren;
  • fysiek geweld, zoals bijvoorbeeld: slaan, schoppen, ruw behandelen, uw partner dwingen om schadelijke handelingen uit te voeren of te ondergaan (bijvoorbeeld moeten baden in water dat te heet is);
  • seksueel geweld, zoals bijvoorbeeld: uw partner dwingen seks te hebben (verkrachting), hem/haar dwingen om pornografie te bekijken;
  • economisch geweld, zoals bijvoorbeeld: tegen uw partners wil in beslissen hoe zijn/haar geld besteed wordt, onvoldoende leefgeld voorzien, hem/haar noodzakelijke materiële goederen ontzeggen.

Partnergeweld oplossen

Wanneer een discussie in geweld dreigt te ontaarden, ga dan naar een veilige plaats, zelfs als dit maar voor even is. Zodra u in veiligheid bent, kunt u nadenken over wat u nodig heeft en wat u kunt doen.

Het is moeilijk om partnergeweld alleen op te lossen. Partnergeweld gebeurt vaak meer dan een keer. Neem contact op met professionele diensten zoals uw dokter, de politie of crisisopvangcentra. Als u wilt, kunt u iemand die u vertrouwt vragen om u te vergezellen. U kunt ook bellen naar de hulplijn voor partnergeweld.

Professionele zorgverleners luisteren naar uw verhaal zonder te oordelen. Zij respecteren ook uw privacy.

Als u het geweld wilt stoppen, hoeft u niet noodzakelijk de relatie te beëindigen of uw partner te verlaten. Welke beslissing u ook neemt, sta vooral stil bij uw eigen veiligheid en welzijn (en die van uw kinderen).

Als u zich schuldig, beschaamd of minder zelfverzekerd voelt, dan is het belangrijk uzelf niets te verwijten. Deze gevoelens komen vaak voor bij partnergeweld.

Als u een overtreder bent, kunt u hulp zoeken zodat u uw partner in de toekomst geen geweld meer aandoet. Vraag professionele hulp.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

1712
Numër telefoni pa pagesë për përgjigje ndaj të gjitha pyetjeve lidhur me dhunën.
1712 (9:00-17:00)
Qendra e kujdesit ndaj dhunës seksuale (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Bruksel
Shërbimi në spital për viktimat e dhunës seksuale. Qendra e kujdesit ofron ndihmë mjekësore dhe psikologjike dhe ndihmon në mbledhjen e provave. Këtu, mund të regjistroni edhe ankimet. Është e hapur çdo ditë, në çdo orë.
02 535 45 42
Qendra e kujdesit ndaj dhunës seksuale (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Ghent
Shërbimi në spital për viktimat e dhunës seksuale. Qendra e kujdesit ofron ndihmë mjekësore dhe psikologjike dhe ndihmon në mbledhjen e provave. Këtu, mund të regjistroni edhe ankimet. Është e hapur çdo ditë, në çdo orë.
09 332 80 80
Qendra e kujdesit ndaj dhunës seksuale (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Shërbimi në spital për viktimat e dhunës seksuale. Qendra e kujdesit ofron ndihmë mjekësore dhe psikologjike dhe ndihmon në mbledhjen e provave. Këtu, mund të regjistroni edhe ankimet. Është e hapur çdo ditë, në çdo orë.
04 367 93 11
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Kolektiv kundër dhunës në familje dhe dëbimit) - Ndihmë në rast të dhunës nga partneri
04 223 45 67 (24 orë në 24)
Police
Ndihmë në një situatë kërcënimi për jetën
101
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
I.T.E.R.
Qendër për parandalimin, këshillimin dhe trajtimin e sjelljes me abuzim seksual. Ndihmë dhe këshillim për fajtorët për dhunë seksuale, për personat që kanë pyetje rreth sjelljes së tyre seksuale dhe për këdo që ka pyetje lidhur me dhunën seksuale.
02 512 62 43 (9:00-16:00)
SOS Viol
Ndihmë psikologjike, ligjore dhe sociale në rast tentative përdhunimi ose përdhunim
02 534 36 36
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Bazë e fshehtë (vluchthuis)
Një bazë e fshehtë ofron strehë, mbështetje qetësi dhe siguri për personat që janë të kërcënuar dhe/ose të abuzuar. Adresat e bazave të fshehta janë sekret.
070 22 01 11