Czym jest przemoc seksualna?

Przemoc seksualna to niechciana czynnoœæ lub zachowanie seksualne. Czynnoœæ lub zachowanie uznaje siê za przemoc seksualn¹, je¿eli:

  • je¿eli odbywa siê bez zgody: co najmniej jeden z partnerów nie zgodzi³ siê na tê aktywnoœæ/lub;
  • wystêpuje zmuszanie: jeden z partnerów jest przymuszany lub czuje siê pod presj¹ i/lub;
  • strony nie s¹ sobie równe: jeden z partnerów ma wiêcej w³adzy lub istnieje znaczna ró¿nica wieku, gdy w grê wchodz¹ osoby niepe³noletnie. Podobnie nie ma równoœci, jeœli jeden z partnerów nie jest w stanie wyraziæ zgody. Dotyczy to równie¿ sytuacji, gdy osoba jest œpi¹ca lub pod silnym wp³ywem alkoholu i/lub narkotyków.

Niektóre z form przemocy seksualnej:

Osoba dopuszczaj¹ca siê przemocy seksualnej najczêœciej jest znana  ofierze  lub jest traktowana przez ni¹ jako osoba zaufana, np. cz³onek rodziny, partner lub znajomy. Mo¿e to te¿ byæ ktoœ  nieznajomy.

Przemoc seksualna jest w Belgii karalna. Nigdy nie ma jednak mowy o okolicznoœciach ³agodz¹cych. Oznacza, ¿e sêdzia nie uwzglêdni ¿adnego  pretekstu do pope³nienia przemocy seksualnej. Zachowanie ofiary, to jak jest ubrana i co mówi lub robi dana osoba nigdy nie mo¿e byæ usprawiedliwieniem dla przemocy seksualnej. Karalna jest równie¿ przemoc seksualna w ramach zwi¹zku lub ma³¿eñstwa. 

Wat is seksueel geweld?

Seksueel geweld is een ongewenste seksuele handeling of activiteit. Een handeling of activiteit is seksueel geweld wanneer:

  • dit gebeurt zonder toestemming: minstens een van de partners ging niet akkoord om deel te nemen aan de activiteit en/of;
  • er sprake is van dwang: een van de partners wordt gedwongen of voelt zich onder druk gezet en/of;
  • de partners zijn geen gelijken: de ene partner heeft meer macht of er is een groot leeftijdsverschil als er minderjarige betrokken zijn. Er is ook geen gelijkwaardigheid als een van de partners niet in staat is om toe te stemmen. Bijvoorbeeld als een persoon slaapt of zwaar onder de invloed is van alcohol en/of drugs.

Voorbeelden van seksueel geweld zijn:

Meestal kent of vertrouwt het slachtoffer de persoon die het geweld pleegt, zoals een familielid, partner of vriend. Het kan ook een vreemde zijn.

Seksueel geweld is strafbaar in België. Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter zal geen enkel argument aanvaarden als excuus voor seksueel geweld. Het gedrag van het slachtoffer, hoe de persoon zich kleedt en wat de persoon zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor seksueel geweld. Ook binnen een relatie of binnen het huwelijk is seksueel geweld strafbaar. 

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
1712
Darmowa infolinia udzielająca pomocy we wszelkich kwestiach związanych z przemocą.
1712 (godz. 9-17)
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Bezpieczny dom (vluchthuis)
Bezpieczny dom zapewnia schronienie, wsparcie, spokój i bezpieczeństwo osobom, którym grozi niebezpieczeństwo i/lub są wykorzystywane. Adresy bezpiecznych domów utrzymywane są w tajemnicy.
078 150 300
Police
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
101
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Bruksela
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
02 535 45 42
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Gandawa
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
09 332 80 80
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
04 367 93 11
I.T.E.R.
Centrum zajmujące się zapobieganiem, doradztwem i leczeniem agresji seksualnej. Pomoc i doradztwo dla sprawców przemocy seksualnej, osób kwestionujących swoje zachowanie seksualne oraz wszystkich osób chcących uzyskać odpowiedzi na pytania związane z przemocą seksualną.
02 512 62 43 (godz 9–16)
PAG-ASA
Pomoc osobom będącym ofiarami handlu ludźmi
02 511 64 64
Payoke
Podstawowa opieka, wsparcie i ochrona ofiar handlu ludźmi i wyzysku
03 201 16 90