×òî òàêîå íàñèëèå íà ñåêñóàëüíîé ïî÷âå?

Íàñèëèå íà ñåêñóàëüíîé ïî÷âå — ýòî ñåêñóàëüíûé àêò èëè äåéñòâèå, ÿâëÿþùèåñÿ íåæåëàòåëüíûìè. Êàêîé-ëèáî àêò èëè äåéñòâèå ñ÷èòàþòñÿ íàñèëèåì íà ñåêñóàëüíîé ïî÷âå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

  • îòñóòñòâèå ñîãëàñèÿ: êàê ìèíèìóì îäèí èç ïàðòíåðîâ íå äàâàë ñâîåãî ñîãëàñèÿ íà òàêèå äåéñòâèÿ è/èëè
  • íàëè÷èå ïðèíóæäåíèÿ: îäèí èç ïàðòíåðîâ áûë ïðèíóæäåí è/èëè;
  • îòñóòñòâóåòðàâíîïðàâèå ñòîðîí: îäèí èç ïàðòíåðîâ èìååò áîëüøå âëàñòè èëè ó ïàðòíåðîâ çíà÷èòåëüíàÿ ðàçíèöà â âîçðàñòå, åñëè ðå÷ü èäåò î íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì, íå ìîæåò èäòè ðå÷è î ðàâíîïðàâèè, åñëè îäèí èç ïàðòíåðîâ íå â ñîñòîÿíèè äàòü ñâîåãî ñîãëàñèÿ. Íàïðèìåð, åñëè ÷åëîâåê ñïèò èëè íàõîäèòñÿ ïîä ñèëüíûì âîçäåéñòâèåì àëêîãîëÿ è/èëè íàðêîòèêîâ.

Ïðèìåðû íàñèëèÿ íà ñåêñóàëüíîé ïî÷âå:

Ëèöî, ñîâåðøèâøåå íàñèëèå íà ñåêñóàëüíîé ïî÷âå, ÷àùå âñåãî ÿâëÿåòñÿ çíàêîìûì æåðòâû  èëè ÷åëîâåêîì, êîòîðîìó æåðòâà äîâåðÿåò, íàïðèìåð, ðîäñòâåííèêîì, ïàðòíåðîì èëè äðóãîì. Îäíàêî íàñèëüíèêîì ìîæåò áûòü è íåçíàêîìåö.

 Áåëüãèè íàñèëèå íà ñåêñóàëüíîé ïî÷âå ÿâëÿåòñÿ íàêàçóåìûì. Ó òàêèõ äåéñòâèé íåò è íå ìîæåò áûòü ñìÿã÷àþùèõ îáñòîÿòåëüñòâ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñóäüÿ íå ñìîæåò ïðèíÿòü íè îäíîãî îáñòîÿòåëüñòâà â êà÷åñòâå îïðàâäàíèÿ íàñèëèÿ íà ñåêñóàëüíîé ïî÷âå. Ïîâåäåíèå, îäåæäà, ñëîâà èëè äåéñòâèÿ æåðòâû íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå ìîãóò áûòü îïðàâäàíèåì äëÿ íàñèëèÿ íà ñåêñóàëüíîé ïî÷âå. Íàñèëèå íà ñåêñóàëüíîé ïî÷âå âî âðåìÿ îòíîøåíèé èëè áðàêà òàêæå ÿâëÿåòñÿ íàêàçóåìûì. 

Wat is seksueel geweld?

Seksueel geweld is een ongewenste seksuele handeling of activiteit. Een handeling of activiteit is seksueel geweld wanneer:

  • dit gebeurt zonder toestemming: minstens een van de partners ging niet akkoord om deel te nemen aan de activiteit en/of;
  • er sprake is van dwang: een van de partners wordt gedwongen of voelt zich onder druk gezet en/of;
  • de partners zijn geen gelijken: de ene partner heeft meer macht of er is een groot leeftijdsverschil als er minderjarige betrokken zijn. Er is ook geen gelijkwaardigheid als een van de partners niet in staat is om toe te stemmen. Bijvoorbeeld als een persoon slaapt of zwaar onder de invloed is van alcohol en/of drugs.

Voorbeelden van seksueel geweld zijn:

Meestal kent of vertrouwt het slachtoffer de persoon die het geweld pleegt, zoals een familielid, partner of vriend. Het kan ook een vreemde zijn.

Seksueel geweld is strafbaar in België. Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter zal geen enkel argument aanvaarden als excuus voor seksueel geweld. Het gedrag van het slachtoffer, hoe de persoon zich kleedt en wat de persoon zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor seksueel geweld. Ook binnen een relatie of binnen het huwelijk is seksueel geweld strafbaar. 

Вам нужна дополнительная информация или помощь?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Центр обеспечения общего благополучия: помощь по широкому кругу вопросов: сложности во взаимоотношениях, медицинские, финансовые, административные, юридические, материальные или семейные проблемы... CAW также помогают жертвам насилия. Найти ближайший CAW:
1712
Номер бесплатного телефона для ответов на любые вопросы о насилии.
1712 (с 9.00 до 17.00)
Семейный врач
С семейным врачом можно обсудить практически все интимные проблемы. При необходимости семейный врач направит вас к узкому специалисту. Найти ближайшего семейного врача:
Приют (vluchthuis)
место, где люди, ставшие объектом угроз и/или насилия, могут получить убежище, поддержку, спокойствие и защиту. Адреса приютов не разглашаются.
078 150 300
Police
Помощь в угрожающих жизни ситуациях
101
Центр ухода за жертвами насилия (Zorgcentrum na seksueel geweld) — Брюссель
Больничный уход за жертвами сексуального насилия. Центр ухода оказывает медицинскую и психологическую помощь и помогает в сборе доказательств. Здесь также можно подать жалобу. Работает ежедневно, круглосуточно.
02 535 45 42
Центр ухода за жертвами насилия (Zorgcentrum na seksueel geweld) — Гент
Больничный уход за жертвами сексуального насилия. Центр ухода оказывает медицинскую и психологическую помощь и помогает в сборе доказательств. Здесь также можно подать жалобу. Работает ежедневно, круглосуточно.
09 332 80 80
Центр ухода за жертвами насилия (Zorgcentrum na seksueel geweld) — Льеж
Больничный уход за жертвами сексуального насилия. Центр ухода оказывает медицинскую и психологическую помощь и помогает в сборе доказательств. Здесь также можно подать жалобу. Работает ежедневно, круглосуточно.
04 367 93 11
I.T.E.R.
Центр по предотвращению, консультациям и лечению сексуально опасного поведения. Предоставление помощи и консультаций правонарушителям в сфере насилия на сексуальной почве, лицам, обеспокоенным своим сексуальным поведением, а также всем, у кого есть вопросы о сексуальном насилии.
02 512 62 43 (с 9.00 до 16.00)
PAG-ASA
Помощь жертвам торговли людьми
02 511 64 64
Payoke
Первичная медицинская помощь, поддержка и защита для жертв торговли людьми и эксплуатации
03 201 16 90